piektdiena, 2013. gada 25. oktobris

Lūgšanas, kuras lūdzas procesijā - aizlūgumā par mirušajiem 2. novembrī un kapusvētkos

PROCESIJAS DZIESMA UN LŪGŠANA
(kapu svētkos un Mirušo piemiņas dienā)


PROCESIJAS DZIESMA

                        Viņās pastardienas briesmās
                        Sadegs zeme uguns liesmās ―
                        Pravieši tā saka dziesmās.

                                    Ļaužu prātus bailes nomāks,
                                    Kad uz tiesu Kristus atnāks,
                                    Visas tautas kopā savāks.

                        Taures brīnumainas skanēs,
                        Visi cilvēki tās dzirdēs,
                        Padebešos krustu redzēs.

                                    Mirušie tad augšāmcelsies,
                                    Tiesas priekšā visi stāsies,
                                    Trīcot bailēs, kā tiem klāsies.

            Kristus ļaužu gaitas skatīs,
            Atbildi no katra prasīs,
            Taisnu spriedumu tiem sacīs.

                        Viss, kas darīts netaisnībā,
                        Pat ja glabāts slepenībā,
                        Iztiesāts tiks atklātībā.

            Tiesa pastarā kad sāksies,
            Kur man nabagam tad glābties,
            Ja pat taisnīgie tad bīsies!

                        Jēzu, mūsu Kungs visspēcīgs,
                        Saviem ļaudīm vienmēr vēlīgs,
                        Esi tiesājot man žēlīgs!

            Manis dēļ Tu nesi krustu ―
            Ļaužu grēku smago nastu,
            Lai es žēlastību rastu.

                        Atceries, Kungs, savas sāpes,
                        Dvēs’ļu pestīšanas slāpes,
                        Dāvā mieru man pēc nāves!

            Pirms uz mūžu acis slēdzu,
            Tev, Kungs, savas vainas sūdzu,
            Piedošanu karsti lūdzu.

                        Grēkus nožēlojot, vaidu,
                        Visu ļauno projām raidu,
                        Tavu žēlastību gaidu.

            Grēciniekiem žēlīgs biji,
            Viņus laipni uzklausīji,
            Cerību man dāvināji.

                        Zinu, Kungs, ka neesmu cienīgs,
                        Tomēr lūdzu: esi žēlīgs,
                        Lai Tavs spriedums man ir saudzīgs!

            Mani debess mājās vadi,
            Tiesājot, pa labi stādi,
            Žēlsirdīgu vaigu rādi!

                        Kad tiks notiesāti ļaunie,
                        Mani ved, kur mājo svētie ―
                        Tavi ļaudis izredzētie!

            Dod man, Kungs, šo žēlastību:
            Dzīves laikā ― uzticību,
            Mūža galā ― svētlaimību!

                        Raudu pilna diena sāksies,
                        Kad no trūdiem cilvēks celsies,
                        Dieva tiesas priekšā stāsies.

            Refrēns: Labais Jēzu, dāvā visiem
            Dieva mierā aizgājušiem
            Debess svētlaimi uz mūžiem!

(Procesijas laikā refrēnu atkārto pie katras apstāšanās.)

trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 4.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=sbijfbs&n=katehisms4.MP3

otrdiena, 2013. gada 22. oktobris

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (9.daļa)

Vecā Derība: 72 Psalms, 10-11 "Taršišas ķēniņi un jūras salu ķēniņi lai nes dāvanas; Sabas un Šebas ķēniņi lai dod nodevas. Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai viņam kalpo!"


Jaunā Derība: Mateja 2,1-11 " Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis: un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu." Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.  Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres."

sestdiena, 2013. gada 19. oktobris

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (8.daļa)

Vecā Derība: Mihas 5,1 "Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos."


Jaunā Derība: Mateja 2,1-2 "Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.""


Lūkas 2,4-6 "Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta."

ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Kāds ir pāvests Francisks?

Izstāstīšu mazu liecību, ko man savukārt stāstīja mans darba vadītajs, priesteris, habilitētais doktors Kšištofs. Pavisam nesen viņš un vēl viens profesors devās uz Romu, uz konferenci, kas bija veltīta katehētu formācijai. Kad viņi ieradās Romā, uzzināja, ka nakšņos svētās Martas mājā. Tas nozīmē, ka viņš nakšņos trešajā stāvā, kolēģis pirmajā, bet pāvests ... otrajā stāvā. Un tad sākās pats interesantākais. Viņi pāvestu satika katru dienu, liftā, gaiteņos, svētajā Misē un arī ēdienreizēs. Jāpiezīmē, ka brokastis pāvests ēd kopā ar visiem svētās Martas viesnīcas iemītniekiem pie sava galdiņa ar tuvākajiem garīdzniekiem. Reiz no rīta, brokastu laikā prfesors kādu brīdi vēroja pāvestu. Viņu skatieni satikās. Profesors pamāja pāvestam, un viņš pamāja pretīm. Lūk, tāds ir mūsu pāvests Francisks. 

trešdiena, 2013. gada 16. oktobris

Katoliskās Baznīcas katehisms - 3.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.


http://failiem.lv/down.php?i=gkoacpf&n=katehisms3.MP3

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (7.daļa)

Vecā Derība: "Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls." (Isaja 7,14)


Jaunā Derība: "Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums." (Mt 1,18-23)


Harismātiskās kustības pirmsākumi Katoliskajā Baznīcā

pirmdiena, 2013. gada 14. oktobris

Laulātie pāri,
aicinām Jūs uz Laulāto Tikšanās organizētām nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks no 25-27 oktobrī Sarkaņos netālu no Rēzeknes
Ierašanās piektdien, 25.10.2013. pl.18.00
                                             Tās organizē un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieki 
                          Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni
                          no sākuma (piektdienas vakara) līdz beigām (svētdienas pēcpusdienai) Dažas liecības no rekolekciju dalībniekiem: 
Pārvarot visus šķēršļus esam šeit. Tā ir tik liela Dieva dāvana. Jūtamies kā jaunlaulātie – no jauna viens otru iemīlējuši, viens otram piedevuši... Gribētos šeit atgriezties.Dainis un Antra
Šajās rekolekcijās piedzīvojām īpašu Dieva klātbūtni. Šis bija vērtīgākais laiks, ko esam kopā pavadījuši līdzšinējā laulības dzīvē.                   Ritvars un Evita


Garīgais vadītājs:
Pr. Daumants Abrickis
                                                                                                                         Priecāsimies atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!
Jānis un Gerda Voguļi tālr. 29926376, 29594172

Pieteikties uz rekolekcijām variet arī elektroniski

svētdiena, 2013. gada 13. oktobris

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (6.daļa)

Vecā Derība: "Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām, iekāms tas Šīlo nāks. Viņam tautas klausīs. (Rad 49,10)


"Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu - dot tām septiņdesmit nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un lai iesvaidītu visusvētāko. Tādēļ zini un saproti: no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet septiņām nedēļām, un pēc tam sešdesmit divu nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāvjiem, kaut arī spaidu pilnā laikā." (Dan 9,24-25)


Jaunā Derība: "Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus." (Lk 2,1)

piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (5.daļa)

Vecā Derība "Tas Kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu, no tā Viņš neatkāpsies: "No tavas miesas augļiem vienu Es celšu uz tava troņa." (Psalms 132,11); "Redzi, nāks dienas," tā saka Tas Kungs, "kad Es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī!" (Jer 23,5)


Jaunā Derība - "No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu." (Apd 13,23); "Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko Viņš jau iepriekš apsolījis caur Saviem praviešiem svētajos rakstos par Savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida." (Rom 1,1-3)