Atvērt pagāniem ticības durvis (sal. Apd 14,27)

Šodienas svēto Rakstu pirmais lasījums, ko lasījām un klausījāmies katoļu dievnamos visā pasaulē, man lika atcerēties un pārdomāt par Ticības gadu, kurš turpinās.  "Tur nonākuši, tie (apustuļi) sapulcināja draudzi un pastāstīja, cik daudz Dievs ar viņiem bija izdarījis un kā pagāniem atvēris ticības durvis." (Apd 14,27) Liekas, ka ar jaunā pāvesta Fanciska ievelēšanu, daudziem ir aizmirsies, ka ticībai veltītais gads turpinās un vēl aizvien esam aicināti atvērt visiem, kas nepazīst Kristu, ticības durvis. Bet kā to izdarīt? Iet, skaļi sludināt uz ielām? Varbūt. Ja kāds ir uz to aicināts, lai notiek. Bet ko teica mūsu Latvijas bīskapi savā aicinājumā Ticības gadu uzsākot pagājušā gada 11.oktobrī?


1. Bīskapi atsaucas uz pāvesta Benedikta XVI apustulisko vētuli "Pota fidei" (Ticības vārti), kur šis laiks tiek nosaukts par žēlastības laiku

2. Šogad mēs svinam divas lielas jubilejas - ir pagājuši 50 gadi, kopš pēdējo gadsimtu lielākā notikuma Katoliskajā Baznīcā - Vatikāna II koncila un 20 gadi, kopš Katoliskās Baznīcas Katehisma iznākšanas, kas ir tiešs un redzams šī koncila auglis un rezultāts. Īpaši ir tas, ka šāds katehisms ir paredzēts kā universāls palīglīdzeklis vienotas un skaidras katoliskās ticības mācības pasniegšanai un izdzīvošanai.

3. Bīskapi šajā gadā aicina "inventarizēt" savu ticību - atšķirt, kas ir kristīgā ticība, un kas nav. "Ir daudzi cilvēki, kuri aizvien vēl sevi deklarē kā ticīgos, taču jau sen nepilda ticības objektīvos kritērijus. Viņi savā veidā tic tam, kas tiem atbilst vai patīk, bet apiet kristīgās ticības prasības, kas viņiem liekas neērtas un neizdevīgas." (bīskapu vētule)

4. Bīskapi mudina ģimenes, draudzes, biedrības un kustības studēt Vatikāna II koncila dokumentus (pagaidām gan tikai svešvalodās) un Katoliskās Baznīcas Katehismu (www.katolis.lv/katehisms) ar domu - pārdomāt kristīgās ticības dabu un tās pamatppatiesības

5. Svarīgs ir kerigmas saturs. Kerigmu varam iepazīt dažādos kerigmātiski - harismātiskos kursos un kopienās - Neokatehumenālais ceļš, Alfa kurss, Evaņģelizācijas skola, kopienas un kustības, lūgšanu grupas, u.t.t.

6. Pēc vislabākās sirdsapziņas sagatavot bērnus, jauniešus un pieaugušos apzinīgai dalībai svētajos sakramentos. Nelaist "tik viegli cauri". 

7. Karitatīvais darbs, īpaši iesaistīties draudžu un diecēžu "Caritas" grupās

Ticības gadā var saņemt pilnīgas atlaidas līdz 2013.gada 24.novembrim, izpildot šādus nosacījumus: 


1) piedalīsies vismaz trijos Ticības gada pasākumos (svētajās misijās) vai vismaz trijās lekcijās par Vatikāna II koncila dokumentiem vai Katoliskās Baznīcas Katehismu, izdarīs sakramentālo grēksūdzi, pieņems sv. Komūniju, baznīcā esot, lūgsies Tēvs mūsu..., Es ticu... un lūgšanu Svētā tēva nodomā;

2) ikreiz, kad svētceļos uz kādu no pāvesta bazilikām vai kristiešu katakombām, piedalīsies tur Sv. Misē, izdarīs sakramentālo grēksūdzi, pieņems sv. Komūniju, lūgsies Tēvs mūsu..., Es ticu... un lūgšanu Svētā tēva nodomā (ja nav iespējas piedalīties Sv. Misē, vismaz jāpavada tur kādu laiku lūgšanā vai meditācijā, kuru noslēdz ar Tēvs mūsu..., Es ticu..., lūgšanu Dievmātes vai svēto godam);

3) svētdienās, lielajos obligātajos svētkos un draudzes svētkos apmeklēs Rīgas Sv. Jēkaba katedrāli, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāli, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāli, Liepājas Sv. Jāzepa katedrāli, Aglonas sanktuāriju, Pasienes svētvietu, Skaistkalnes svētvietu vai Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcu un piedalīsies tur Sv. Misē, izdarīs sakramentālo grēksūdzi, pieņems sv. Komūniju, noskaitīs Tēvs mūsu..., Es ticu... un lūgšanu Svētā tēva nodomā (ja nav iespējas piedalīties Sv. Misē, vismaz jāpavada tur kādu laiku lūgšanā vai meditācijā, kuru noslēdz ar Tēvs mūsu..., Es ticu..., lūgšanu Dievmātes vai svēto godam); 

4) svētdienās, lielajos obligātajos svētkos un draudzes svētkos apmeklēs dekanāta baznīcu un piedalīsies tur Sv. Misē, izdarīs sakramentālo grēksūdzi, pieņems sv. Komūniju, noskaitīs Tēvs mūsu..., Es ticu... un lūgšanu Svētā tēva nodomā (ja nav iespējas piedalīties Sv. Misē, vismaz jāpavada tur kādu laiku lūgšanā vai meditācijā, kuru noslēdz ar Tēvs mūsu..., Es ticu..., lūgšanu Dievmātes vai svēto godam). 

5) brīvi izvēlētā dienā dievbijīgi apmek
lēs vietu, kur tikuši nokristīti, izdarīs sakramentālo grēksūdzi, pieņems sv. Komūniju, lūgsies Tēvs mūsu..., Es ticu..., lūgšanu Svētā tēva nodomā un atjaunos Kristībā dotos solījumus:

Vai tu atsakies no grēka, lai dzīvotu Dieva bērna brīvībā? - Es atsakos.
Vai tu atsakies no vilinājumiem uz ļaunu, lai nenokļūtu grēka varā? - Es atsakos.
Vai tu atsakies no ļaunā gara, kas ir galvenais kārdinātājs uz grēku? - Es atsakos.
Vai tu tici Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes Radītājam? - Es ticu.
Vai tu tici Jēzum Kristum, Viņa vienpiedzimušajam Dēlam, mūsu Kungam, kurš ir piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis, nomiris, apbedīts, augšāmcēlies no mirušajiem un sēž pie Tēva labās rokas? - Es ticu.
Vai tu tici Svētajam Garam, svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei? - Es ticu.
Tāda ir mūsu ticība. Tāda ir Baznīcas ticība, ko mēs apliecinām Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Amen.

6) ja nopietnu iemeslu dēļ nevar izpildīt augstāk minētos noteikumus (piem., konsekrētās personas klauzūrā, slimnieki, vecāka gadu gājuma cilvēki, ieslodzītie), bet garīgi ar TV translācijas vai radio pārraižu starpniecību piedalīsies Ticības gada svinībās, ko vadīs Svētais tēvs vai diecēzes bīskaps, lūgsies Tēvs mūsu..., Es ticu..., kā arī citas Ticības gada mērķiem atbilstošas lūgšanas, vienlaikus upurējot savas ciešanas, grūtības, neērtības. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru