23.maijā jauni svētki Katoļu Baznīcas kalendārā

Sākot ar šo gadu Romas Katoļu Baznīcas latīņu rita liturģiskais kalendārs tiek papildināts ar vēl vienu svētku dienu (festum) - Mūsu Kungs Jēzus  Kristus, Augstais un Mūžīgais priesteris  Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem, lai tie būtu kā Jēzus. 

Kādi ir šo svētku aizsākumi?

Svētku sākums ir saistīts ar kontemplatīvo Kristus Priestera Oblāšu māsu kopienu, kura radās Spānijā, iekšējo garīgo cīņu laikā. Tajā laikā tika nogalināti ļoti daudz priesteri. Šīs kopienas harizmāts, jeb aicinājums ir nepārtraukta lūgšana par priesteriem un kandidātiem uz priesterību. Kopienas pamatlicējs, bīskaps Jose Maria Garcia Lahiguer vērsās pie pāvesta Pija XII ar lūgumu iedibināt patronālos Kristus Priestera svētkus. Pāvests tam piekrita 1952.gadā. Vēlāk šie svētki izplatījās spāniski runājošās zemēs un vienmēr tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem. 


Nākamais posms šo svētku iedibināšanai visā Universālajā Baznīcā bija saistīts ar Priesterībai veltīto gadu no 2009.gada jūnija līdz 2010.gada jūnijam. Lūgšana par priesteriem tajā laikā bija cieši saistīta ar informāciju par dažādās valstīs esošo priesteru pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem. Spēcīga lūgšana un atjaunotne savijās ar lieliem ieļaunojumiem un krīzi. Pāvests Benedikts XVI paziņoja, lai Priesterībai veltītā gada auglis būtu svētki, kas vērstu uzmanību uz kalpojošās priesterības būtību un atgādinātu par nepieciešamību lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību. 

Ierosinājums tika izsūtīts visām Bīskapu konferencēm. Pēc rezultātu saņemšanas un apkopošanas, šogad, pirmo reizi šie svētki tiek svinēti visā Baznīcā (tur kur tos ir apstiprinājušas bīskapu konferences)

Kāpēc tieši ceturtdiena pēc Vasarsvētkiem un nedēļu pirms Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkiem?

Jēzus Priestera svētki ir ļoti cieši saistīti ar Kristus Miesas un Asins svētkiem. Abi šie svētki ir saistīti ar Lielo Ceturtdienu, kad Kungs Jēzus iedibināja Euharistijas un priesterības sakramentus. Trīs svēto dienu (Triduum) laikā esam koncentrēti uz Jēzus Personu un svarīgāko mūsu atpesīšanas momentu. Tādēļ tieši šis, priesterības akcents pietiekoši netiek izcelts. Līdz ar to Kristus Miesas un Asins svētki radās ar domu vēl vairāk izcelt un pateikties Kristum par Euharistijas dāvanu. Kristus, augstā un mūžīgā Priestera svētki būs iespēja pateikties par kalpojošās priesterības dāvanu, tādēļ ka priesterība un Euharistija ir savā starpā ļoti saistītas. 

Ko nozīmē Katoļu Baznīcā kalpojošā priesterība?

Ko saka Katoliskās Baznīcas Katehisms?

Divi veidi, kā piedalīties vienīgajā Kristus priesterībā

Kristus, Augstais priesteris un vienīgais Vidutājs, ir darījis Baznīcu par priesteru valstību Dievam, savam Tēvam. Visa ticīgo kopiena kā tāda ir priesteriska. Ticīgie savu Kristībā saņemto priesterību īsteno, piedaloties - katram saskaņā ar savu īpašo aicinājumu - Kristus - Priestera, Pravieša un Karaļa - sūtībā. Ar Kristības un Iestiprināšanas sakramentiem ticīgie "tiek iesvētīti [..] svētajai priesterībai".

Bīskapu un priesteru kalpošanas priesterība jeb hierarhiskā priesterība un visu ticīgo kopīgā priesterība, kaut arī "gan viena [..], gan otra savā īpašajā veidā piedalās vienīgajā Kristus priesterībā", tomēr atšķiras savā būtībā, tai pašā laikā būdamas "viena [..] otrai pakārtotas". Kādā nozīmē? Kamēr ticīgo kopīgā priesterība īstenojas, attīstoties Kristības žēlastībai, ticības, cerības un mīlestības dzīvei, dzīvei saskaņā ar Garu, tikmēr ordinētā priesterība kalpo kopējās priesterības labā, un tās uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuriem Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tieši tādēļ tas tiek nodots tālāk ar īpašu sakramentu - Ordinācijas sakramentu. (KBK 1546-1547)

Noslēgumā piedāvajam svēto Rakstu tekstus šiem svētkiem:

PIRMAIS LASĪJUMS                                                                                                          Is 6, 1–4. 8


Svēts, svēts, svēts ir debesspulku Dievs

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas
      Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Osija, es redzēju Kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un virs tā stāv serafi - katram ir seši spārni, ar diviem tie aizsedz seju, ar diviem klāj kājas, un ar diviem tie lido!
      Un tie sauc: „Svēts, svēts, svēts Pulku Kungs - visa zeme pilna viņa godības!” Sliekšņu pamati trīcēja no saucēja balss, un nams pildījās dūmiem.
      Un es dzirdēju Kungu sakām: „Kuru lai es sūtu? Kurš ies un runās par mums?” Tad es teicu: „Es te, sūti mani!”
Tas ir Dieva Vārds.RESPONSORIJA PSALMS                                                                                         Ps 23 [22], 2-3.5.6 (R. 1)

R. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā.  
2  Zaļās ganībās viņš mani gulda,
    Pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved,
3  manu dvēseli atveldzē.
R.
5  Tu saklāj galdu
    manu naidnieku priekšā,
    Ar eļļu tu svaidi man galvu,
    mans kauss plūst pāri.
R.
6  Patiesi,dāsnums un žēlastība
    mani pavadīs,
    Es pārnākšu Kunga namā
    uz mūžu.
R.


Vai:
PIRMAIS LASĪJUMS                                                                                                     Ebr 2, 10 – 18

Kas svētī un kas tiek svētīti, ir no viena

Lasījums no vēstules ebrejiem
Brāļi!
      Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, labpatikās, ka, ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena; un tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem, sacīdams: es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es dziedāšu tev slavu draudzē. Un vēl viņš saka: es paļaušos uz viņu. Un vēl: redzi, es un bērni, ko Dievs man devis.”
      Tāpēc ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir, velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahama pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un, tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.
Tas ir Dieva Vārds.


PIRMSEVAŅĢĒLIJA DZIEDĀJUMS                                                                        Ez 36, 25a. 26a

R. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
    Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni.
    Es jums došu jaunu sirdi
    un jaunu garu – to es jums došu.
R. Alleluja, Alleluja, Alleluja.


EVAŅĢĒLIJS                                                                                                        Jņ  17,1–2. 9.14–26

Es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis
      Tajā laikā:
      Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja „Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodinātu tevi, lai, tāpat kā tu devi viņam varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Par viņiem es lūdzu, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi.
      Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā – tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā.
      Es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos; lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā, lai pasaule atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis. Tēvs! Es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tādēļ ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Taisnais Tēvs! Pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.”
Tas ir Kunga Vārds.

 Rakstā izmantoti priestera Tomaša Jakleviča materiāli no žurnāla  „Gość Niedzielny”, Nr. 20. 2013.gada 19.maijā


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru