Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 1-3.augusts (privātai lietošanai)

Ceturdiena-I nedēļa, 1.augusts, sv. Antons Marija Liguri
LAUDES

Inv.:
Slavēsim Kristu, augsto Priesteri.

V.Kungs, atver manas lūpas.
R.Lai mana mute slavē Tavu godu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna

Ant. Mosties, mana godība,
        mosties, arfa un cītara!

Apžēlojies par mani, Dievs, apžēlojies par mani,*
       jo pie tevis meklē glābiņu mana dvēsele;
es patveršos tavu spārnu ēnā,*
kamēr garām paies nelaimes.
Es piesaukšu Visaugsto Dievu,*
      Dievu, kas man ir labu darījis.
Viņš sūtīs no debesīm palīdzību un mani izglābs,
      kaunā viņš atstās tos, kas mani nicina.*
      Dievs sūtīs savu žēlastību un savu uzticību.
Mana dvēsele dzīvo starp lauvām,
       kuri aprij cilvēku bērnus.
Viņu zobi – tie ir šķēpi un bultas,*
       viņu mēle – ass zobens.
Dievs, pacelies pāri debesīm,*
       pāri visai zemei lai ir tava godība!
Viņi izlika tīklu manām kājām,*
       un nomākta ir mana dvēsele;
viņi izraka bedri man priekšā,*
       bet paši iekrita tajā.
Dievs, mana sirds ir droša,*
       droša ir mana sirds;
es dziedāšu un spēlēšu.*
       Mosties, mana godība,
mosties, arfa un cītara,*
       es modināšu rīta ausmu.
Kungs, es slavēšu tevi starp tautām *
       un ļaužu vidū tev spēlēšu,
jo tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm *
       un līdz mākoņiem – tava patiesība.
Dievs, pacelies pāri debesīm,*
       pāri visai zemei lai ir tava godība!

Ant. Mosties, mana godība,
             mosties, arfa un cītara!    Ant. Tā saka Kungs:
            Savu tautu Es mielošu ar Savām dāvanām.

   Dziedājums
                                                                 Jer 31:10-14

Klausieties, tautas, Kunga vārdus,*
       sludiniet tālajās salās un sakiet:
“Tas, kurš Izraēli izklīdināja, to sapulcinās kopā*
       un to sargās, kā gans sargā savu ganāmpulku.”
Jo Kungs atbrīvos Jēkabu*
       un viņu izglābs no stiprākā rokas.
Un viņi nāks un priecīgi sauks Siona kalnā,*
       un saplūdīs pie Kunga labumiem.
Tad jaunavas līksmosies dejā,*
       jauneklis priecāsies kopā ar sirmgalvjiem.
” Un Es viņu asaras pārvērtīšu priekā*
       un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu     skumjām.
Es pamielošu priesteru sirdis ar tauku barību,*
       un mana tauta būs paēdināta ar manas svētības   dāvanām.”

Ant. Tā saka Kungs:
            Savu tautu Es mielošu ar Savām dāvanām. Ant. Liels ir Kungs un augsti teicams
            mūsu Dieva pilsētā.

Liels ir Kungs un augsti teicams *
       mūsu Dieva pilsētā.
Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne,*
       ir iepriecinājums visai zemei.
Siona kalns, ziemeļu puse,*
       ir lielā ķēniņa pilsēta.
Dievs tās pilīs *
       ir kļuvis pazīstams kā aizstāvis.
Jo, lūk, ķēniņi bija sapulcējušies kopā *
       un uzbruka reizē.
Bet tiklīdz ieraudzīja, viņi apjuka,*
       Tava labā roka ir taisnības pilna.
Sionas kalns lai priecājas,
       Jūdas meitas lai līksmojas *
       par taviem spriedumiem.
Apejiet Sionai apkārt un to apskatiet,*
       saskaitiet tās torņus.
Aplūkojiet tās varenos mūrus,
       pārstaigājiet tās cietokšņus,*
lai tad stāstītu nākamajām paaudzēm,
       ka šis Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem;*
       viņš vienmēr mūs vadīs.

Ant. Liels ir Kungs un augsti teicams
            mūsu Dieva pilsētā.

ĪSAIS LASĪJUMS                    Ebr13,7-9a
Atminieties savus priekšniekus, kas jums sludinājuši Dieva vārdu! Vērodami viņu dzīves iznākumu, sekojiet to ticībai! Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi tas pats. Neļaujiet sevi maldināt dažādām svešām mācībām.

ĪSĀ ATBILDE

P.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā
V.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā
P.: Dienā un naktī teiks Tavu godu
V.: Tavā Baznīcā
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā

Benedictus ant. Tie neesat jūs, * bet jūsu Tēva Gars, / kas caur jums runā.

AIZLŪGUMI
Mūsu Pestītājs ir mums devis valdnieka un priestera varu, lai mēs pienestu Dievam patīkamus upurus. Tāpēc pateicībā piesauksim Viņu:
Kungs, uzturi mūs Tavā kalpošanā!
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Kungs Dievs, tu savai Baznīcai visos laikos radi jaunus ticības un mīlestības piemērus, uzklausi mūs, lai, sekojot svētā bīskapa Alfonsa paraugam, mēs dedzīgi kalpotu dvēseļu pestīšanai un debesīs tāpat kā vinš mantotu mūšīgu algu. Mēs tevi lūdzam...

Dievs Kungs lai ir ar jums!
Lai svētī jūs
visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!


I nedēļa / Ceturtdiena, 1.augusts
VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna

Dievs, Tev liela vara un spēks,
turi Tu rokās visu, kas radīts:
ūdens straumes atveldzē zemi,
mākoņi izrotā debesu telpu,

ūdeņi plašie bagāti zivīm,
debesu āres piepilda putni –
viss tas nācis no Tava klēpja,
visam Tu noteici veidu un vietu.

Kungs, mūs izglāba Jēzus nāve:
Viņa ciešanās šķīstīti tiekam,
kristības ūdenī mazgāti esam,
Kristus asins mums nes jaunu dzīvi.

Stiprini nespēkā, drosmi dod šaubās,
lepnību salauz, no patmīlas sargā,
uzlūko sirdis, kas tiecas pēc Tevis,
māci tās mīlēt un censties pēc labā.

Trīsvienīgs Dievs, Tu visu mums dāvā,
vadi mūs visus uz pilnību savu –
pilnību svēto, kurā Tu mājo,
Tēvs, Dēls un Gars - Dievs vienotībā.

Ant.   Es saucu uz Tevi,  un Tu mani izdziedināji,
Kungs, mans Dievs,Tevi es slavēšu mūžam.

Psalms 29:2-13

Es slavēšu Tevi, Kungs, jo Tu mani izglābi*
un neļāvi maniem ienaidniekiem priecāties par mani.
Kungs, mans Dievs, uz Tevi es saucu,*
un Tu izdziedināji mani.
Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valstības,*
Tu atdzīvināji mani, lai es nepazustu kapā.
Dziediet Kungam, jūs, Viņa svētie,*
suminiet Viņa svētuma piemiņu,
jo Viņa dusmas ilgst tikai brīdi,*
bet Viņa labvēlība - visu mūžu.
Vakarā nāk raudas,*
bet rītā - gaviles.
Pārliecināts par sevi, es sacīju:*
“Nemūžam es netikšu pieveikts.”
Kungs, savā labvēlībā Tu manam skaistumam piešķīri spēku;*
bet, kad apslēpi savu vaigu no manis, es kļūstu satraukts.
Uz Tevi, Kungs, es saucu*
un manu Dievu es lūdzu:
“Kāds gan labums no manām asinīm,*
ja es pazustu kapā?
Vai tad puteklis Tevi slavēs*
un daudzinās Tavu uzticību?”
Kungs uzklausīja un apžēlojās par mani,*
Kungs kļuva mans palīgs.
Manas vaimanas Tu man pārvērti dejā,*
Tu noņēmi man gandarītāja maisu un apjozi mani ar prieku,
lai mana dvēsele Tev dzied un neklusē.*
Kungs, mans Dievs, es Tevi slavēšu mūžam!

Ant.   Es saucu uz Tevi, un Tu mani izdziedināji, *
Kungs, mans Dievs, Tevi es slavēšu mūžam.


Ant.   Svētīgs ir vīrs,
kuram Dievs piedod grēkus.

Psalms 31:1-11

Svētīgs ir tas, kam pārkāpums ir piedots*
un kam segti grēki.
Svētīgs ir vīrs, kam Kungs nav pieskaitījis vainu*
un kas savā garā ir bez viltības.
Kamēr es klusēju, izdēdēja mani kauli,*
man pastāvīgi vaidot ik dienas.
Jo dienu un nakti pār mani smagi gūlās Tava roka,*
mani spēki zuda kā vasaras tveicē.
Es atzinos savā grēkā*
un nenoslēpu savu noziegumu.
Es sacīju: “Atzīšos Kungam savā netaisnībā,”*
un Tu atlaidi mana grēka vainu.
Tāpēc katrs taisnīgais lūgs Tevi bēdu laikā,*
un ūdens plūdi viņu neaizsniegs.
Tu esi mans patvērums:
    Tu pasargāsi mani no spaidiem;*
pestīšanas priekā Tu mani ietērpsi.
“Es došu tev saprātu un vadīšu tevi ceļā, pa kuru tu iesi;*
uz Tevi vienmēr raudzīsies manas acis.
Neesiet līdzīgi zirgam un mūlim, kuriem nav prāta;
     tikai ar iemauktiem un grožiem tu vari tos valdît,*
citādi tie neiet pie tevis."
Grēciniekam ir daudz sāpju,*
bet to, kurš cer uz Kungu, apņem žēlsirdība.
Priecājieties, taisnīgie, Kungā un līksmojiet,*
un gavilējiet visi, kam skaidra sirds.

Ant.   Svētīgs ir vīrs,
kuram Dievs piedod grēkus.

Ant.   Kungs deva Viņam varu, godu un ķēniņa valsti,
visas tautas kalpos Viņam.

Atkl. 11:17-18; 12,10b-12a
Dziedājums
Mēs Tev pateicamies,*
Kungs, visvarenais Dievs,
kas esi un kas biji, un kas nāksi,*
ka Tu saņēmi savu lielo varo un valdīji.
Un tautas iedegās dusmās; un nāca Tava bardzība un laiks tiesāt miruðos,*
dot algu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,
un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem,*
un iznīcināt tos, kas zemi veda postā.
Tagad notikusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība,*
un Viņa svaidītā vara,
jo nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
kas dienām un naktīm tos apsūdzēja mūsu Dieva vaiga priekšā.
Un viņi to uzvarēja Jēra asins dēļ*
un Viņa liecības vārda dēļ,
un viņi savas dzīvības nemīlēja līdz pat nāvei.*
Tādēļ priecājieties, debesis, un tie, kas tanīs dzīvo.

Ant.   Kungs deva Viņam varu, godu un ķēniņa valsti,
visas tautas kalpos Viņam

ĪSAIS LASĪJUMS                                1Pēt 5, 1-4

Es, vecākais un Kristus ciešanu liecinieks, līdzdalībnieks godībā, kas nākotnē atklāsies, pamudinu vecākos, kas pie jums ir: Ganiet Dieva ganāmpulku, kas pie jums, rūpēdamies par to nepiespiesti, bet labprātīgi saskaņā ar Dievu, ne negodīgas peļņas dēļ, bet pašaizliedzīgi, Un ne kā izredzēto valdnieki, bet no sirds esiet priekšzīme ganāmpulkam! Un kad ieradīsies Virsgans, jūs saņemsiet nevīstošo godības kroni.

ĪSĀ ATBILDE
P.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu
V.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu
P.: Savu dzīvību atdeva par brāļiem
V.: Un dedzīgi aizstāv savu tautu
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu

Magnificat ant. Pateicos Tev, Kristu, Labais Gans* jo Tu mani ievedi savā godībā. / Ļauj, lai tauta, kuru Tu man uzticēji, kopā ar mani būtu Tavā valstībā mūžīgi.

AIZLŪGUMI

Slavēsim Jēzu Kristu, kurš iemīlēja savu Baznīcu un to kopj un stiprina. Ar paļāvību lūgsim Viņu saucot:
Kungs, izpildi savas tautas lūgšanu!
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu....
Lūgšana
Kungs Dievs, tu savai Baznīcai visos laikos radi jaunus ticības un mīlestības piemērus, uzklausi mūs, lai, sekojot svētā bīskapa Alfonsa paraugam, mēs dedzīgi kalpotu dvēseļu pestīšanai un debesīs tāpat kā vinš mantotu mūšīgu algu. Mēs tevi lūdzam...

Dievs Kungs lai ir ar jums!
Lai svētī jūs
visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

I nedēļa – Piektdiena, 2.augusts
Laudes

Inv.:
Nāciet Kunga vaiga priekšā,
tuvojieties Viņam ar slavas dziesmām.

V. Kungs, atver manas lūpas.
R. Lai mana mute slavē Tavu godu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna

Tu, Tēva godības atspulgs,
nes gaismu no mūžīgās Gaismas,
jo Tevī ir mūžīgais sākums,
bez kura nebūtu dienas.

Tu - saule, kas apspīdi visu
un mirdzēsi vienmēr un mūžam.
Tava gara spoţums skar sirdis
un apgaismo slēptākās domas.

Caur Tevi mēs piesaucam Tēvu,
kam mūžam nerimsies slava,
kas labajā ir tik devīgs
un pasargāt iespēj no ļauna.

Viņš vienmēr, izstiepis roku,
ir palīgs labajos darbos;
kad šaubāmies, droši mūs vada
un cenšas sargāt no maldiem.

Kristu, Tu topi mums maize
un vīns, kas dzesēs mums slāpes.
Tu dāvā mums savu prieku
un dvēseli godībā ietērp.

Tu atnāc pie mums līdz ar ausmu,
ar rīta sarkano blāzmu,
Dēls, līdzīgs Tēvam, Spēks Spēkā,
Vārds, kas nācis no Dieva.

Ant.   Dievs, uz Tava altāra
Tu pieņem Savu taisnīgo upuri.

Psalms 50:3-21

Dievs, apžēlojies par mani*
savā lielajā žēlsirdībā
un savas labvēlības pilnībā*
izdzēs manu netaisnību.
Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*
un no grēka mani šķīstī.
Jo es atzīstu savu vainu,*
un mans grēks ir manā priekšā.
Pret Tevi vien esmu grēkojis un ļaunu darījis Tavā priekšā,*
bet Tavs spriedums ir pareizs un Tavs lēmums ir taisnīgs.
Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*
un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte.
Jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*
un māci man gudrības noslēpumus.
Apslacini mani ar īzapu un es būšu tīrs,*
mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu.
Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*
un gavilēs kauli, kurus pazemoji.
Novērs savu vaigu no maniem grēkiem,*
izdzēs visus manus noziegumus.
Dievs, radi manī skaidru sirdi*
un atjauno manī stingru garu.
Neatmet mani no Sava vaiga*
un savu Svēto Garu neatņem no manis.
Dod man atkal Tavas pestīšanas prieku*
un nostiprini mani ar dedzības garu.
Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus,*
bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.
Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*
un mana mēle cildinās Tavu taisnību.
Atdari, Kungs, manas lūpas,*
un mana mute teiks Tavu godu.
Jo upura dāvana Tev nedara prieku,*
dedzināmais upuris, ja arī es to dotu, tev nepatiks.
Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*
satriektu un pazemīgu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.
Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*
lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.
Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie upuri,*
tad tiks likti teļi uz Tava altāra.

Ant.   Dievs, uz tava altāra
Tu pieņem savu taisnīgo upuri.

Ant.   Visi Izraēļa pēcnācēji saņems taisnību
un caur Kungu iegūs slavu.

Is. 45:15-25
Dziedājums
Tiešām, Tu esi noslēpumains Dievs,*
Izraēļa Dievs un Glābēj!
Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu,*
visi aizies ar kaunu, kas darina elku dievus.
Bet Izraēlis atras glābšanu ar Kunga palīdzību,*
mūžīgu glābšanu;
s nepaliksiet kaunā,*
nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam.
Tā saka Kungs, kas radījis debesis,*
Dievs, kas veidojis zemi, -
Viņš to nav radījis par tuksnesi,*
bet vienīgi, lai tā būtu apdzīvota.
Vienīgi Es esmu Kungs, cita neviena nav.*
Es nerunāju slepenībā, nedz arī kādā tumšā zemes stūrī;
Es neesmu arī teicis Jēkaba pēcnācējiem:*
velti jūs Mani meklējat!
Es, Kungs, runāju taisnību un sludinu patiesību.*
Sapulcējieties un nāciet šurp, visas izglābtās pagānu tautas!
Neprāgi ir tie, kas sā sev līdzi koka dievekļu tēlus*
un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt.
Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas s nodarbina,*
un apspriediet visi kopā!
Kas jau kopš seniem laikiem to darījis zināmu, to pasludinājis?*
Vai ne Es, Kungs, kas vienīgi ir Dievs?
Bez Manis nav cita patiesa Dieva un glāja.*
Griezieties pie Manis,
tad jūs būsiet glābti, visi zemes gali!*
Jo vienīgi Es esmu Dievs un cita nav neviena.
Es zvērēju pats pie Sevis,*
taisnība izgāja no Manas mutes,
un vārds, kas paliek nesatricināms, -*
Manā priekša locīsies visi ceļi un Man zvērēs ikviena le.
Tikai vienīgi Kungā man ir pilnvērtīga taisnība*
un spēks; un tie ies pie Viņa,
bet paliks kaunā visi,
     kas Viņam tik naidīgi pretojušies.*
Viss Izraēļa dzimums atradīs taisnību pie Kunga.

Ant.   Visi Izraēļa pēcnācēji saņems taisnību
Un caur Kungu iegūs slavu.

Ant.   Ejiet viņa vaiga priekšā
ar gavilēm.

Psalms 99:2-5

Gavilējiet Kungam, visa zeme,
    kalpojiet Kungam ar prieku;*
Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm.
Ziniet, ka Kungs ir Dievs:
    Viņš mūs ir radījis, mēs piederam Viņam,*
Viņa tauta un Viņa ganību avis.
Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,
    ar himnām - Viņa pagalmos;*
slavējiet Viņu un teiciet Viņa Vārdu.
Jo Kungs ir labvēlīgs;
    Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,*
un Viņa uzticība - uz paaudžu paaudzēm.

Ant.   Ejiet Viņa vaiga priekšā
ar gavilēm.

Ef. 4:29-32
Lasījums
No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem! Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai! Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai irlu no jums! Bet esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū mums ir piedevis.

Atbilde

V. Jau rîta agrumā ļauj man piedzīvot Tavu labvēlību,*
jo es paļaujos uz Tevi.
R. Jau rîta agrumā ļauj man piedzīvot Tavu labvēlību,*
jo es paļaujos uz Tevi.
V. Pie Tevis es paceļu savu dvēseli; rādi ceļu, kas man ejams,
R. jo es paļaujos uz Tevi.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
R. Jau rîta agrumā ļauj man piedzīvot Tavu labvēlību,*
jo es paļaujos uz Tevi.

Benedictus ant.
Kungs apmeklēja savu tautu
un viņu atpesja.

Benedictus


Aizlūgumi

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, kas caur Savu krustu atnesa glāanu. Lūgsim Viņu:
R. Dāvā mums Savu žēlastību!
Kristu, Tu caur Savu nāvi darīji pasauli gaišāku,
- padzen tumsu no mūsu sirdīm.
Novērs Savu vaigu no mūsu grēkiem un
- izdzēs visas mūsu vainas.
Kungs, esi nomodā pār mūsu domām, vārdiem un darbiem,
- lai mēs būtu Tev patīkami.
Glāb mūs caur Savu krustu un Savu augšāmcelšanos,
- dāvā mums mierinājumu tad, kad mēs ciešam.

vs mūsu.

Lūgsimies!
Dievs, Tava vārda gaisma padzen nezināšanas tumsu. Vairo mūsu sirdīs ticības spēku, lai žēlastības spēks mūs dara dvus un lai neviena ļauna vara to nespēj izdzēst. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Dievs Kungs lai ir ar jums!
Lai svētī jūs
visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

 

I nedēļa – Piektdiena, 2.augusts

Vesperes

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna
Dievs Tēvs un visa Radītājs,
pēc Tavas gribas zeme tapa,
pēc Tavas labās pavēles 
ir radīts Visums, cilvēks, daba.

Tavs vārda spēks lai padzen to,
kas mūsu sirdis māc un biedē,
Kungs, mūsu prātus apskaidro,
un visas neskaidrības kliedē!

No Tava vārda dievišķā
viss saņem spēku, elpo, dzīvo.
Viss, kas vien ir uz pasaules,
Tev slavu teic un kalpo brīvi.

No nemiera, Kungs, izglāb mūs
un sirdīs ielej mieru Savu,
ļauj līksmoties un priecāties
par lielo žēlastību Tavu.

Tēvs, lūk, Tu visu dāvā mums,
un līdz ar Tevi ls, Tev līdzīgs.
Jūs vieno Gars. Šis nospums
lai apskaidro, Kungs, mūsu dzīvi.

Ant.   Izdziedini mani, Kungs,
jo es grēkoju pret Tevi.

Psalms 40:2-14
Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu,*
nelaimes dienā Kungs viņu izglābs.
Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu,
    un laimīgu darīs viņu virs zemes,*
un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā.
Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā;*
visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā.
Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani;*
izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi.”
Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:*
“Kad viņš nomirs, un iznīks viņa vārds?”
Un ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības,
    viņa sirds krāj sevī naidu,*
viņš iziet ārā un aprunā.
Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani;*
domā pret mani ļaunu:
“Pār viņu ir nākusi ļauna sērga;*
un, kas apgūlies, tas nu vairs necelsies.”
Pat mans draugs, uz kuru es cerēju,*
kurš ēda manu maizi, pret mani pacēla papēdi.
Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,*
Un es viņiem atmaksāšu.
No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,*
ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani;
bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi*
un uz mūžiem nostādīsi Sava vaiga priekšā.
Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts*
no mūžības mūžībā. Amen. Amen.

Ant.   Izdziedini mani, Kungs,
jo es grēkoju pret Tevi.

Ant.   Debespulku Kungs ir ar mums,
Viòð ir mûsu patvçrums un glâbðana.

Psalms 45:2-12
Dievs mums ir patvērums un stiprums,*
pie Viņa viegli atrast palīdzību bēdās.
Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme,*
un kalni nogrims jūras dzelmē.
Lai krāc un bangojas tās ūdeņi,*
un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem.
Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,*
Visaugstā svēto nometni.
Dievs ir tās vidū; tā satriekta netiks,*
rīta agrumā Dievs tai palīdzēs.
Tautas kurnēja, sacēlās valstis;*
Viņš pacēla Savu balsi; izkusa zeme.
Debespulku Kungs ir ar mums,*
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.
Nāciet un skatieties Kunga darbus,
    kādas apbrīnojamas lietas Viņš ir darījis virs zemes.*
Viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām;
Viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,*
un ugunī sadedzina vairogus.
Rimstieties un atzīstiet Mani par Dievu:*
Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes.
Debespulku Kungs ir ar mums,*
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.

Ant.   Debespulku Kungs ir ar mums,
Viòð ir mûsu patvçrums un glâbðana.

Ant.   Visas tautas nāks un kritīs ceļos
Mūsu Dieva un Kunga priekšā.

Atkl. 15:3-4
Dziedājums.
Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi,*
Kungs Dievs, Visvarenais!
Taisni un patiesi ir Tavi ceļi,*
mūžības Ķēn!
Kas Tevi nebīsies, Kungs,
un neslavēs Tavu vārdu? *
Jo Tu viens esi svēts!
    Visas tautas nāks Tavā prieā un Tevi pielūgs,*
jo Tavi lēmumi atkjušies.

Ant.   Visas tautas nāks un kritīs ceļos
Mūsu Dieva un Kunga priekšā.

Rom 15:1-3
Lasījums.
Mums, stiprajiem, jāpiecieš vājo trūkumi, un mēs nedrīkstam sev izpatikt. Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam par labu, lai viņu celtu! Arī Kristus neizpatika Sev, bet kā rakstīts: To zaimi, kas Tevi zaimo, krita uz Mani.

Abilde
V. Kristus mūs mīlēja.*
un ar Savām asinīm atbrīvoja no grēkiem.
R. Kristus mūs mīlēja.*
. un ar Savām asinīm atbrīvoja no grēkiem.
V. Viņš s iecēla ķēniņa un priestera godā, lai mēs kalpotu Dievam,
R. un un ar Savām asinīm atbrīvoja no grēkiem.
V. Gods lai ir vam un Dēlam, un Svētajam Garam.
R. Kristus mūs mīlēja*
un un ar Savām asinīm atbrīvoja no grēkiem.

Magnificat ant.
Kungs, pieņem Savus bērnus un atceries Savu žēlsirdību.

Aizlūgumi.
Slavēts ir Dievs, kas uzklausa nabagos un pazemīgos un dāvā tiem savu žēlastību, ticībā lūgsim Viņu:
R. Kungs, esi mums žēlsirdīgs!
Tavs vienpiedzimušais Dēls Sevi upurēja par pasauli kā vakara upuri,
- apžēlojies par cilvēkiem visā pasaulē.
Mierini cietumniekus un tos, kas cieš vajāšanas,
- pieņem visus, kas ir vientuļi un noskumuši.
Esi Savu ticīgo spēks,
          - lai ļaunā uzbrukumi viņiem nekaitētu.
Dod, lai Tava žēlasba pavada mirušos
- un ļauj viņiem sasniegt Tavas Tēva mājas.
Uzņem mūsu mirušos Savā gaismā,
- lai viņi var Tevi apbrīnot mūžīgi.

Tēvs mūsu.

Lūgsimies!
Kungs, s uzlūkojam Tava Dēla krustu. Ļauj mums lak saprast Viņa ciešanas un Viņa nāvi un mācīties ņemt uz sevis Tava Dēla nastu, Mēs Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Dievu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžīgi mūžos. Amen.

Dievs Kungs lai ir ar jums!
Lai svētī jūs
visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!

I nedēļa – Sestdiena, 3.augusts
Laudes

Inv.:
Kungam pieder zeme un viss, kas turjo.
Nāciet, Viņu pielūgsim!

V. Kungs, atver manas lūpas.
R. Lai mana mute slavē Tavu godu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna
Nakts izplēn, uzaust gaisma
un klāt ir plaukstošs rīts.
s sveicam Tevi, Kristus,
un dziedam dabaidz.

Gan putnu skaļās čalās,
gan meža klusu
mēs dzirdam Tavu balsi,
kas sekot aicina.

Zūd migla, zeme staro
tik krāšņā ietērpā.
Vai to nav radījusi,
Kungs, Tava godība?

Tev, Jēzu, godu teicam
un Tevi pielūdzam,
Tev, pestīšanas saulei,
mēs slavu skandinām!

Ant.   Es nāku jau rīta ausmā un lūdzu pēc palīdzības;
es ceru uz taviem vārdiem.

Psalms 118:145-152
Es saucu uz Tevi no visas sirds: Kungs, uzklausi mani;*
es ievērošu Tavus norādījumus.
Es saucu uz Tevi: atpestī mani,*
lai es sargātu Tavas pamācības.
Es izeju rītausmā un lūdzos,*
es paļaujos uz Taviem vārdiem.
Vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,*
lai pārdomātu Tavus vārdus.
Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi,*
saskaņā ar Savu lēmumu dzīvini mani.
Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,*
bet tālu viņi ir no Tava Likuma.
Kungs, Tu esi tuvu,*
un visi Tavi baušļi ir patiesība.
Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,*
ka Tu tos dibināji uz mūžiem.

Ant.   Es nāku jau rīta ausmā un lūdzu pēc palīdzības;
es ceru uz Taviem vārdiem.

Ant.   Mans spēks un mana dziesma ir Kungs,
Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana.

Izc. 15:1-4, 8-13, 17-18
Dziedājums
Dziedāsim Kungam,*
jo lieliski Viņš parādīja Savu spēku.
zirgu untnieku*
izgāzdams jūrā.
Kungs ir mans spēks un mana drosme.*
Viņš kļuva mans glājs!
Viņš ir mans Dievs, un Viņu es slavēšu;*
viņš ir mana tēva Dievs, un Viņu es teikšu.
Kungs ir varens karavīrs,*
Jahve ir Viņa vārds!
Faraona kaujas ratus un va karapulku*
Viņš iegāza jūrā.
Un no Tavas mutes dvesmas*
pacēlās ūdeņi,
valnis nostajās plūstošie viļņi,*
jūras vidū sastinga dzelmes.
Ienaidnieks bija sacījis:*
"Es dzīšos pakaļ, es notveršu,
piepildīšu manu dvēseli;
es izvilkšu savu zobenu.*
mana roka viņu nonāvēs!”
Uzpūta Tava dvaša,*
Viņi nogrima līdzīgi svinam*
vareno ūdeņu vidū.
Kungs, kas gan Tev ir līdzīgs starp dieviem?*
Kas gan Tev līdzīgs,
svētums cildens,
briesmīgs un slavējams,*
brīnumu darītājs?
Tu izstiepi Savu roku,*
un viņus aprija zeme.
Savā žēlsirbā Tu biji vadonis tautai*
kuru Tu atbrīvoji
un Savā spēkā to vadīji*
uz Tavu svētojokli.
Tu savu tautu ievedi un nostiprināji*
Sava mantojuma kalnā,
vietā, kuru Tu, Kungs, esi darījis par Savujokli.*
svētnīcā, kuru ir dibinājušas, Kungs, Tavas rokas.
Kungs būs valdnieks*
vienmēr un žam.

Ant.   Mans spēks un mana dziesma ir Kungs,
Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana.

Ant.   Jūs, zemes tautas,
slavējiet Kungu.

Psalms 116: 1-2
Teiciet Kungu, visas tautas,*
slavējiet Viņu, visi ļaudis!
Jo liela ir Viņa žēlsirdība pār mums,*
un Kunga uzticība pastāv mūžam.

Ant.   Jūs, zemes tautas,
slavējiet Kungu.

2. Pēt. 1:10-11
Lasījums
Tādēļ, brāļi, centieties ar labiem darbiem nodrošināt savu aicinājumu un izvēlēšanu, jo, to darot, jūs nekad negrēkosit. Tas bagātīgi veicinās jūsu ieiešanu mūsi Kunga un Pestītājā Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā.

Atbilde
V. Kungs, es saucu uz Tevi,*
Jo Tu esi mans patvērums.
R. Kungs, es saucu uz Tevi,*
Jo Tu esi mans patvērums.
V. Tu esi dzīvo zemē mans līdzdalībnieks.
R. Jo tu esi mans patvērums
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
R. Kungs, es saucu uz Tevi*
Jo Tu esi mans patvērums.

Benedictus Ant.
Gaisma no augšienes spīd visiem,
kas sēd nāves ēnas tumsībā.
Benedictus

Aizlūgumi.
Lai ir slavēts Kristus, mūsu aizbildnis pie Tēva. Lūgsim viņu:
R. Kristu, uzklausi mūs!
Kristības sakramentā Tu kļuvi par mūsu gaismu,
- pavadi mūs šodien.
Tu esi pie mums visās šīs dienas stundās,
- palīdzi mums pacietīgi panest visu, ko s šodien piedzīvosim.
Marija, Tava māte, Tavus vārdus glabāja savā sirdī,
- palīdzi mums uzklausīt Tavus vārdus un sekot Tev.
Ļauj mums, kas dzīvojam šajā pārejošajā pasaulē,
- ilgoties pēc mūžīgām vērtībam un, ticības mudinātiem, cerēt uz šo apsolījumu.

vs mūsu.

Lūgsimies!
Svētais Dievs, caur Sava Dēla augšāmcelšanos dari gaišas mūsu sirdis, lai mūs neapēnotu nāves tumsa un mēs sasniegtu mūžīgo gaismu un mieru. To s lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Dievs Kungs lai ir ar jums!
Lai svētī jūs

visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru