Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 10.-12.augusts (privātai lietošanai)

SVĒTDIENA, 10 augusts

(lūdzas sestdienas vakarā)


I Vesperes


Himna
Tava, Kungs, griba pasauli veido,
Tavs spēks vada zvaigznāju ceļus;
dienu Tu ietērpi gaismas rotā,
naktij dāvāji klusumu, mieru.

Pieņem, Kungs, pateicību, ko sūtām,
slavas dziesmu, kas skan Tavam godam,
jo ir laimīgi beigusies diena,
ko Tu labestībā mums devi.

Dvēsele noliecas Tavā priekšā,
prieka saucienā gavilē lūpas,
bijībā dziļā sveicinām Tevi,
sirds mīlestībā uz Tevi tiecas.

Saule noriet,k vakars un krēsla,
tumsa nomaina gaišo dienu.
Mūsu ticība nepazīst nakti,
jo pār mums spīd Tava gaisma.

Mēs lūdzam Tēvu un lu, un Garu,
Garu, kas svētī, Garu, kas vieno.
Varenais, Svētais, Trīsviegais Dievs,
sargā, Kungs, tos, kas paļaujas uz Tevi! Amen.


Psalmodijs

1. ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts!

Psalms 113 (112)

1 Teiciet, Kunga kalpi,*
teiciet Kunga vārdu!
2 Kunga vārds lai ir slavēts*
no šī brīža uz mūžīgiem laikiem!
3 No austrumiem līdz rietumiem*
Kunga vārds lai ir slavēts!
4 Kungs ir augstu pār visām tautām,*
viņa godība — debesīm pāri.
5 Kas gan ir tāds kā Kungs, mūsu Dievs,
celts augstu tronī,
6 bet noliecies zemu, lai raudzītos lejup*
uz debesīm un zemi?
7 Nabago viņš pieceļ no putekļiem*
no saslaukām trūcīgo izvelk,
8 lai nosēdinātu ar vadoņiem,*
ar savas tautas vadoņiem;
9 neauglīgo ieved namā,*
liekot tai kļūt priecīgai dēlu mātei.

Ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir slavēts!

2. ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.

Psalms 116 B (115)

10 (1) Es ticēju pat tad, kad sacīju:*
„Ciešanas smagi māc mani,” —
11 (2) savā satraukumā es sacīju:*
„Visi cilvēki — meļi.”
12 (3) Kā lai es pateicos Kungam*
par visu, ko viņš man darījis labu?
13 (4) Es ņemšu pestīšanas kausu*
un piesaukšu Kunga vārdu,
14 (5) savus solījumus Kungam īstenošu,*
visai viņa tautai redzot.
15 (6) Nesamaksājama Kunga acīs*
ir viņa dievbijīgo nāve.
16 (7) Ak, Kungs, es esmu Tavs kalps.*
Tavs kalps es esmu, Tavas kalpones dēls.
Tu esi sarāvis manas važas:
17 (8) Es ziedošu Tev pateicības upuri*
un piesaukšu Kunga vārdu.
18(9) Savus solījumus Kungam īstenošu,*
visai viņa tautai redzot,
19 (10) Kunga nama pagalmos,*
Jeruzaleme, tavā vidū!

Ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.

3. ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.

Dziedājums Fil 2,6-11
6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgam Dievam,
7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu,
kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,
8 Viņš pazemināja sevi,
kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
līdz pat krusta nāvei.
9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja
un deva Viņam vārdu*
kas ir pāri pār katru vārdu,
10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
debesīs, virs zemes, pazemē,
11 un ikviena mēle atzītu,*
ka “Jēzus Kristus ir Kungs!”, Dieva Tēva godam.

Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs paaugstināja Viņu uz mūžiem.

Īsais lasījums                        Ebr 13, 20-21

Miera Dievs, kas mūžīgās derības asiņu dēļ ir uzcēlis no mirušiem lielo Avju Ganu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai jūs dara spējīgus uz visu labo, ka jūs izpildītu Viņa gribu, paveikdams mūsos to, kas ir tīkams Viņa priekšā caur Jēzu Kristu, kuram lai ir slava mūžu mūžos. Amen.

Īsā atbilde

R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! Cik gan....
V. Tos visus esi darījis ar gudrību.* Tavi darbi, Kungs. Gods lai ir Tēvam.... Cik gan....

Magnificat ant. Jo kur jūsu manta, tur arī jūsu sirdis.

Aizlūgumi

Kristus apžēlojās par izsalkušo tautu un savā mīlestībā paveica tās labā brīnumdarbus. Tos pieminēdami ar godprātīgu veltīšanos lūgsim:
Kungs, rādi mums savu mīlestību!
Mēs atzīstam, Kungs, ka visi mums darītie labie darbi izriet no Tavas labestības,
- liec, lai tie neatrieztos pie Tevis tukšā, bet nestu augļus labā sirdī.
Visu tautu gaisma un cerība, sargā savus lieciniekus, ko esi izsūtījis visā pasaulē,
- aizdedz viņus Svētā Gara uguni.
Dari, lai visi, ik reizes kad Tavā vadībā augstsirdīgi atbild uz mūsu laikmeta svarīgajiem jautājumiem,
- veidotu pasauli arvien pilnīgāku, atbilstoši tās cieņai.
Dvēseles un miesas Dziedinātāj, dod veselību slimajiem, stāvi klāt mirstošajiem,
- un apmeklē un atjauno mūs savā žēlsirdībā.
(savi lūgšanu nodomi)
Pieskaiti svētlaimīgo pulkam tos mirušos,
- kuru vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi mums ļāvis tevi saukt par Tēvu, pieņemdams mūs par saviem bērniem, iedves mūsu sirdīs savu garu, lai mēs būtu tevis apsolītā mantojuma cienīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Laudes, 11.augusts

(lūdzas svētdienas rītā)

Ant. Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku, līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju, alleluja!

Himna
Mūžīgais pasaules Radītāj,
Tavās rokās ir dienas un naktis,
Tavā ziņā - gadi un mūži,
laiks un tā ritējums - Tavā varā.

Dienas sākumu pavēsta gailis,
modrais sargs vismelnākā tumsā.
Viņa balss skaļi klusumurrauj,
ceļiniekam norādot virzienu īsto.

Debesīs starot sāk rīta zvaigzne,
rītausma apgaismo māku kalnus.
Atkāpjas tumsa un ļaunuma spēki,
pasaule pildās ar gaismu un prieku.

Jūrniekam reidā tas atjauno drosmi –
draudošās bangās vairs neslēpjas briesmas.
Tikai Pēteri nožēla pārņem
gaiļa dziesma tam gauži liek raudāt.

Kungs, Tu redzi s klūpam un krītam,
uzlūko mūs, un mēs celsimies augšā!
Kungs, Tavs skatiens dzēš kļūdas un vainas,
asaras nomazgā vājības, grēkus.

Tu esi gaisma, kas dvēselē ataust,
modini mūsu sirdis no miega.
Pirmais, ko rītā izrunās lūpas,
lai ir Tavs vārds, ko slavējam dziesmā!

Kristu, ķēniņ vistaisnīgais,
Tevi un Tēvu mēs godinām,
kopā ar Svēto Garu
visos mūžu mūžos. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Apbrīnojams ir Kungs augstumos, alleluja.

Psalms 93 (92)

1 Kungs valda, diženumā tērpies,*
Kungs ir tērpies, iejozies spēkā.
Jā, pasaule ir stingri nostiprināta*
un neizkustināma.
2 Kopš sendienām Tavs tronis stāv stingri.*
Tu esi kopš mūžīgiem laikiem.
3 Ieskanējās upes, Kungs,
ieskanējās upes,*
ieskanējās upju gāzmas.
4 Dižāks par plašo ūdeņu dunu,
par jūras bangām*
Kungs augstumos dižāks.
5 Tavi derības piesacījumi — pilnīgi droši.*
Mūžam svētums rotās, Kungs, Tavu namu.

Ant. Apbrīnojams ir Kungs augstumos, alleluja.

2.ant. Kungs, Tu esi slavējams un augsti teikts uz mūžiem, alleluja.

Dziedājums Dan 3,57-88. 56

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
58 Teiciet Kungu, debesīs,*
59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.
60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*
61 teiciet Kungu, visi spēki.
62 Teiciet Kungu, saule un mēness,*
63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes.
64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*
65 teiciet Kungu, visi vēji.
66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,*
67 teiciet Kungu, aukstums un tveice.
68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,*
69 teiciet Kungu, sals un aukstums.
70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*
71 Teiciet Kungu, nakts un diena.
72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,*
73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.
74 Lai Kungu teic zeme,*
lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.
75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*
76 teiciet Kungu, visi zemes augi.
77 Teiciet Kungu, jūras un upes, *
78 Teiciet Kungu, avoti.
79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*
80 teiciet Kungu, visi debess putni.
81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*
82 teiciet Kungu, cilvēku dēli.
83 Teic Kungu, Dieva tauta,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*
85 teiciet Kungu, Kunga kalpi.
86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*
87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.
88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*
slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams, un godājams uz mūžiem.

Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam.

Ant. Kungs, Tu esi slavējams un augsti teikts uz mūžiem, alleluja.
3.ant. No debesīm — slavējiet Kungu, alleluja.

Psalms 148
1 No debesīm — slavējiet Kungu!
Augstumos — slavējiet viņu!
2 Visi viņa eņģeļi, slavējiet viņu!*
Visi viņa debesu pulki, slavējiet viņu!
3 Slavējiet viņu, saule un mēness!*
Visas spožās zvaigznes, slavējiet viņu!
4 Slavējiet viņu, debesu debesis*
un ūdeņi visi, kas debesīm pāri klājas!
5 Lai slavē tie Kunga vārdu,*
pēc viņa rīkojuma radušies paši,
6 viņa uzslieti uz mūžīgiem laikiem — mūžam:
nepārkāpjams nolikums, ko viņš ir devis.
7 No zemes — slavējiet Kungu!*
Jūras nezvēri, dzīles visas,
8 uguns un krusa, sniegs un dūmi,*
vēja aukas, viņa pavēļu pildītājas,
9 visi pauguri un kalni,*
visi ciedri un augļu koki,
10 visi lopi un zvēri,*
rāpuļi un spārnotie putni!
11 Zemes ķēniņi un visas tautas,*
augstmaņi un visi, kas valda pār zemi,
12 jaunekļi — un jaunavas līdzi,*
sirmgalvji — ar pusaudžiem kopā,
13 it visi lai slavē Kunga vārdu! —
jo tikai viņa vārds vien ir cildens,
viņa diženums sniedzas zemei un debesīm pāri*
14 un augstu izslējis viņš savas tautas ragu.
Visiem dievbijīgajiem — slava!*
Izraēļa dēliem — tautai, kas viņam ir tuva!

Ant. No debesīm — slavējiet Kungu, aleluja.

Īsais lasījums           Ez 37, 12b-14

Tā saka Kungs Dievs: “Lūk, es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta, un ievedīšu jūs Izraēļa zemē. Un jūs zināsiet, ka es esmu Kungs, kad es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta. Un es iedvesīšu jūsos manu garu, un jūs dzīvosiet, un es jūs novietošu jūsu zemē, un jūs zināsiet, ka es esmu Kungs. Es esmu sacījis un es izdaru,” saka Kungs Dievs.

Īsā atbilde

R. Kristu, dzīvā Dieva Dēls,* apžēlojies par mums. Kristu....
V. Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas.* Apžēlojies par mums. Gods lai ir Tēvam.... Kristu....

Benedictus ant. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atradīs nomodā.

Aizlūgumi

Dievu, atsūtīja Svēto Garu, lai tas būtu visu siržu vissvētlaimīgākā gaisma, pazemīgi lūgsim Viņu uzstājot:
Kungs, apgaismo savu tautu !
Esi slavēts, Dievs, mūsu gaisma,
- kas savam vārdam par godu dāvā mums šo jauno dienu.
Caur sava Dēla augšāmcelšanos Tu dāvāji pasaulei cerības gaismu;
- izlej šo gaismu caur Baznīcu pār visiem ļaudīm.
Tu caur savu Garu apskaidroji Tava Viendzimušā Dēla mācekļus,
- sūti to arī savā Baznīcā, kas ir Tev uzticīga.
Ak, tautu Gaisma, piemini tos, kas vēl jo projām mīt tumsībā,
- atver viņu sirds acis, lai tie atzītu Tevi, vienīgo patieso Dievu.
(savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi mums ļāvis tevi saukt par Tēvu, pieņemdams mūs par saviem bērniem, iedves mūsu sirdīs savu garu, lai mēs būtu tevis apsolītā mantojuma cienīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

II Vesperes, 11.augusts

(svētdienas vakarā)

Himna
Vislabais gaismas Radītāj,
Tu gaismas devējs mūžīgais,
ar Savu spēku pasauli
no nīcības Tu izsauci.

Tu rītu līdz ar vakaru
par dienu dari pilnīgu;
kad grēka tumsība mums draud,
jel klausi, sirds ko lūdz un raud.

Mūs ļaunus, smagus dara grēks,
bet augšup lai mūs ceļ Tavs spēks,
lai, domājot par Tevi, Dievs,
mēs nedrīkstam vairs noziegties.

Pie Tavām durvīm gaidām mēs,
līdz debesis mums atvērsies:
ļauj, sirds lai das panest var,
nāc, mūs no ļauna šķīstus dar’.

Jel padz’ mums, Tēvs žēlīgais,
un Tu, ls, Tēvam līdzīgais,
un Svēts Gars, Iepriecitājs,
ar Tēvu, lu Valdītājs. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Kungs sacīja manam Kungam: Sēdies man pie labās rokas, alleluja.

Psalms 110 (109),1-5. 7

1 Kungs sacīja manam Kungam:*
„Sēdies man pie labās rokas,
līdz tavus ienaidniekus darīšu*
par paaugstinājumu tavām kājām.”
2 No Cionas Kungs raidīs Tavas varas zizli.*
Valdi savu ienaidnieku vidū!
3 Tu valdi savā varas dienā
savu svēto spožumā;*
pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi dzemdināju.”
4 Kungs zvērēja un nenožēlos:*
„Tu esi priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas.*
Savu dusmu dienā viņš karaļus šķaidīs,
7 No strauta viņš veldzēsies ceļā.
Tādēļ ies paceltu galvu.

Ant. Kungs sacīja manam Kungam: Sēdies man pie labās rokas, alleluja.

2. ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir Kungs, kas žēlo, alleluja.

Psalms 111 (110)

1 No visas sirds es teikšu Kungu*
taisnprātīgo padomē un sapulcējušos vidū.
2 Diženi ir Kunga darbi,*
atrodami visiem, kam tie ir mīļi.
3 Spožums un greznojums — tāds viņa veikums,*
un viņa taisnīgums pastāv mūžam.
4 Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus.*
Viņš ir Kungs, kas apžēlojas un žēlo.
5 Viņš dāvājis uzturu tiem, kas viņu bijā,*
savu derību viņš pieminēs mūžam.
6 Savu darbu varenību viņš ir atklājis savai tautai,
lai tautu mantojumu tiem piešķirtu īpašumā.*
7 Patiesība un taisnība — viņa roku darbi,*
visi viņa priekšraksti uzticami un droši,
8 nostiprināti mūžam, uz mūžīgiem laikiem,*
dibināti patiesumā un taisnīgumā.
9 Viņš ir sūtījis glābiņu savai tautai,*
pavēlējis mūžīgi ievērot savu derību.
Viņa vārds ir svēts un bijājams.*
10 Bijība pret Kungu ir gudrības iesākums.
Liela sapratne piemīt visiem, kas viņa pieteikto ievēro.*
Mūžam paliekoša ir viņa slava.

Ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir Kungs, kas žēlo, alleluja.

3. ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek teikts tikai katras strofas sākumā un beigās.

Dziedājums sal. Atkl 19, 1-2. 5-7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!
Ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

Īsais lasījums                                1 Pēt 1, 3-5

Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem savā lielajā žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek uzglabāts debesīs. Caur ticību jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pastarā laikā.

Īsā atbilde

R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. Esi....
V. Un teicams, un godājams uz mūžiem.* Debesu plašumā. Gods lai ir Tēvam.... Esi....

Magnificat ant. Jūsu gurni lai ir apjozti un degoša lāpa jūsu rokās!

Aizlūgumi

Līksmām sirdīm piesauksim Dievu, kas pasauli, vienreiz radītu, ar atpestīšanu radīja no jauna un ar mīlestību to pastāvīgi atjauno:
Kungs, atjauno savas mīlestības brīnumdarbus!
Mēs Tev pateicamies, Dievs, kas savu spēku atklāj visā radībā
- un laika ritējumā parādi savu gudrību.
Caur Tavu Dēlu, kas sludināja mieru un uzvarēja pie krusta,
- atbrīvo mūs no nepamatotām bailēm un bezcerības.
Dod žēlastību visiem tiem, kas mīl taisnību un to sargā,
- lai viņi bez viltus un patiesā mierā sadarbotos pasaules celtniecībā.
Esi līdzās apspiestajiem, atbrīvo ieslodzītos, mierini noskumušos, dod maizi izsalkušajiem un spēku vājajiem,
- atklāj visiem krusta atnesto uzvaru.
(savi lūgšanu nodomi)
Tu savu Dēlu pēc nāves un apbedīšanas brīnišķā veidā augšāmcēli godībā,
- dod žēlastību mirušajiem kopā ar Viņu ieiet dzīvē.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi mums ļāvis tevi saukt par Tēvu, pieņemdams mūs par saviem bērniem, iedves mūsu sirdīs savu garu, lai mēs būtu tevis apsolītā mantojuma cienīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

III NEDĒĻAS PIRMDIENA, 12.augusts

Laudes


Ant. Pateicībā nostāsimies Kunga vaiga priekšā.

Himna
Tu, Tēva godības atspulgs,
nes gaismu no mūžīgās Gaismas,
jo Teiržīgais sākums,
bez kura nebūtu dienas.

Tu saule, kas apspīdi visu
un mirdzēsi vienmēr un mūžam.
Tava gara spožums skar sirdis
un apgaismo slēptākās domas.

Caur Tevi mēs piesaucam Tēvu,
kam mūžam nerimsies slava,
kas labajā ir tik devīgs
un pasargāt iespēj no ļauna.

Viņš vienmēr, izstiepis roku,
ir palīgs labajos darbos;
kad šaubāmies, droši mūs vada
un cenšas sargāt no maldiem.

Kristu, Tu topi mums Maize
un Vīns, kas dzesēs mums slāpes.
Tu dāvā mums Savu prieku
un dvēseli godībā ietērp.

Tu atnāc pie mums līdz ar ausmu,
ar rīta sarkano blāzmu,
Dēls, līdzīgs Tēvam, Spēks Spēkā,
rds, kas nācis no Dieva. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Svētlaimīgi tie, kas Tavā namā mājo, Kungs.

Psalms 84 (83)

2 Cik jauki, debespulku Kungs, Tavi mājokļi!*
3 Pēc Kunga pagalmiem ilgojoties, iztvīkusi mana dvēsele,
sirds un miesa*
gavilē dzīvajam Dievam.
4 Pat zvirbulis atradis mājvietu,
un bezdelīga sev ligzdu, kur guldināt mazuļus, —*
Tavus altārus, debespulku Kungs, mans Dievs un Karali!
5 Svētlaimīgi tie, kas Tavā namā mājo.*
Tie pastāvīgi Tevi slavē.
6 Svētlaimīgs cilvēks, kas spēku rod Tevī.*
Tiem svētceļojums ir sirdī.
7 Tie šķērsodami pārvērš Raudu ieleju par avotu,*
ko klāj ar svētību agrīnais lietus.
8 Aizvien jaunu spēku smeļoties, tie soļo.*
Dieva priekšā parādīsies Cionā.
9 Jel ieklausies, Kungs, debespulku Dievs, manā lūgsnā!*
Uzklausi Jēkaba Dievs!
10 Dievs, mūsu vairogs, raugies*
un uzlūko sava svaidītā vaigu!
11 Tāpēc ka viena diena Tavos pagalmos labāka nekā tūkstošiem citu.
Labāk stāvēšu Dieva namā uz sliekšņa*
nekā mitīšu nekrietno teltīs.
12 Tāpēc ka saule un vairogs — Kungs Dievs,
Kungs apveltī ar žēlastību un godību.*
Viņš neliedz labo tiem, kas nevainojami savās gaitās.
13 Debespulku Kungs!*
Svētlaimīgs ir cilvēks, kas paļaujas uz Tevi.

Ant. Svētlaimīgi tie, kas Tavā namā mājo, Kungs.

2. ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā.

Dziedājums Is 2, 2-5

2Un pastarā laikā*
Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē
un pacelsies pāri pakalniem,*
3Un daudzas tautas ies un sacīs:
“Nāciet, kāpsim Kunga kalnā,*
lai Viņš mums māca savus ceļus,*
ka mēs staigātu Viņa takās”;
jo no Sionas izies likums*
un Kunga vārds no Jeruzalemes.
un iznesīs spriedumu daudzām tautām.
Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem*
un savus šķēpus par sirpjiem.
Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu,*
Nedz arī mācīsies karot.
5Jēkaba nams, nāciet,
Staigāsim Kunga gaismā!

Ant. Nāciet, kāpsim Kunga kalnā.

3. ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu.

Psalms 96 (95)
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
dziediet Kungam, visa zeme,
2 dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu,*
sludiniet diendienā viņa dāvāto pestīšanu!
3 Vēstiet viņa godību pagānu ļaudīm,*
visām tautām — viņa brīnišķos darbus! —
4 jo Kungs ir dižs un augsti teicams,*
un vairāk nekā visi dievi bijājams,
5 tādēļ ka visi pagānu dievi ir māņi,*
turpretī Kungs ir radījis debesis;
6 diženums un krāšņums — viņa priekšā,*
spēks un daiļums — viņa svētnīcā!
7 Atzīstiet, tautu saimes! Kungam,
Kungam piemīt godība un varenums.*
8 Godība piemīt — atzīstiet! — Kunga vārdam.
Ziedojiet upuri, sanāciet viņa pagalmos!*
9 Pielūdziet Kungu viņa svētajā rotā,
drebiet viņa vaiga priekšā — visa zeme!*
10 Sakiet pagānu ļaudīm: „Kungs valda.
Nostiprināta ir pasaule, neizkustināma.*
Viņš tautas taisnīgi tiesās.”
11 Lai priecājas debesis! Lai līksmo zeme!
Lai jūra dārd un viss, kas to pilda!*
12 Lai līksmo lauki un viss, kas tajos mājo!
Lai visi meža koki
13 Kunga vaiga priekšā gavilē!*
Viņš taču nāk — nāk tiesāt zemi.
Viņš taisnīgi tiesās pasauli*
un saskaņā ar savu patiesumu — tautas.

Ant. Dziediet Kungam, teiciet viņa vārdu.

Īsais lasījums                          Jēk 2, 12-13

Tā runājiet un tā dariet, kā tie, ko tiesās brīvības likums, jo tiesa nežēlīga tiem, kas neparāda žēlsirdību. Žēlsirdība pārsniedz tiesu.

Īsā atbilde

R. Lai sumināts Kungs * no mūžīgiem laikiem mūžam. Lai ....
V. Kas vienīgais veic brīnumdarbus.* No mūžīgiem laikiem mūžam. Gods lai ir Tēvam.... Lai ....

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, mūsu Dievs.

Aizlūgumi

Uzcītīgi lūgsim Dievu, kas laida pasaulē cilvēkus, lai tie vienprātīgi strādātu Viņa godam:
Lai Tevi slavē mūsu darbi, Kungs!
Mēs slavējam Tevi, Dievs, visa Radītāj,
- kas esi devis mums pasaules labumus un uzturi līdz pat šim laikam mūsu dzīvību.
Uzlūko mūs, kas veicam ikdienas darbus,
- un dari, lai mēs, sadarbojoties ar Tevi, pildītu Tavu gribu.
Lai mūsu šodienas darbs nestu tādus augļus mūsu brāļiem,
- ka mēs kopā ar viņiem un viņu labad veidotu Tev patīkamu mūsu laicīgo valsti.
Esi līdzās mums un visiem tiem, kurus mēs šodien sastapsim,
- dāvā mums mieru un prieku.
(savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Kungs Dievs, debesu un zemes Ķēniņ, virzi un svētdari, vadi un pārvaldi šodien mūsu sirdis, mūsu dzīvi, mūsu domas, vārdus un darbus pa Tavu baušļu ceļu, lai ar Tavu palīdzību mēs varētu būt pestīti un brīvi tagad un mūžīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Vesperes, 12.augusts


Himna
Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,
debess Tavās rokās tapa;
jūras klajums, viļņu vara
visam tam Tu rasties liki.

Ceļukoņiem Tu rādi,
upes savās gultnēs turi.
Uguns, ūdens, sals un tveice -
viss pēc Tava plāna strādā.

Labais Dievs, lej mūsu sirdīs
Savas žēlastības straumi,
lai mēs spējam pretī stāties
kārdinājumiem un maldiem.

Ticība ir spēks, kas neļauj
mazdūšībai uzveikt garu,
kad nāk nakts un tumsa biedē,
ticība spēj starot gaismu.

Drošums, spēks – tas mājo Tevī,
Tēvs, ls, Gars – Tu Dievs viens vienīgs.
Tikai Tu spēj vest mūs līdzi
Sev uz pilnību un gaismu. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš iežēlosies par mums.

Psalms 123 (122)

1 Es paceļu savas acis uz Tevi,*
kas debesīs mājo.
2 Lūk, tāpat kā kalpu acis raugās uz kungu rokām,*
uz saimnieces rokām — kalpones acis,
tā mūsu acis — uz Kungu, mūsu Dievu,*
līdz viņš iežēlosies par mums.
3 Apžēlojies par mums, Kungs! Esi mums žēlīgs!*
mēs — atēdušies nicinājuma esam.
4 Mēs taču atēdušies pārtikušo izsmiekla*
un augstprātīgo nicinājuma esam.

Ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš iežēlosies par mums.

2. ant. Mūsu palīdzība —, Kunga, debesu un zemes radītāja, vārdā.

Psalms 124 (123)

1 Ja Kungs nebūtu bijis mūsu pusē
(lai Izraēlis to atzīst!),
2 ja Kungs nebūtu bijis mūsu pusē,*
cilvēkiem saceļoties pret mums,
3 tie būtu aprijuši mūs dzīvus,*
iesveļoties pret mums savās dusmās.
4 Mūs būtu aizskalojuši ūdeņi,
straume mūs pārklātu,*
5 mūsu dvēselēm pāri klātos ūdeņi putodamies.
6 Lai slavēts Kungs*,
kas neļāva mums kā laupījumam nonākt to zobos!
7 Mūsu dvēsele ir kā putns,
kas izslīdējis no ēsmas izlicēja tīkliem.
Tīkli ir sarauti —*
mēs esam tikuši ārā.
8 Mūsu palīdzība — *
Kunga, debesu un zemes radītāja, vārdā.

Ant. Mūsu palīdzība —, Kunga, debesu un zemes radītāja, vārdā.

3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

Dziedājums Ef 1, 3-10
3Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.
4Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas,
lai Viņa priekšā mēs būtu *
svēti un nevainojami mīlestībā.
5Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu
mūs pieņemt par bērniem*
caur Jēzu Kristu,
6Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.
7Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
un grēku piedošanu
saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,
8ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
līdz ar visu gudrību un saprātu,
9darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
saskaņā ar savu lēmumu,
ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
10lai liktu piepildīties laikam,
un no jauna apvienotu Kristū visu,*
kas ir debesīs un virs zemes.

Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

Īsais lasījums                Jēk 4, 11-12

Neaprunājiet, brāļi, cits citu! Kas savu brāli aprunā vai savu brāli tiesā, tas aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma pildītājs, bet tiesātājs. Viens ir Likumdevējs un Tiesātājs, kas var pazudināt un glābt. Bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāko?

Īsā atbilde

R. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi. Dziedini....
V. Es sacīju: „Kungs, apžēlojies par mani.* Es esmu grēkojis pret Tevi. Gods lai ir Tēvam.... Dziedini....

Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību.

Aizlūgumi

Kristus grib lai pestīšanu iemantotu visi cilvēki. Tāpēc lūgsim Viņu no visas sirds:
Kungs, velc visus cilvēkus pie sevis!
Esi slavēts Kungs, kas ar savām dārgajām asinīm mūs atbrīvoji no verdzības grēkam,
- dāvā mums savu bērnu godības brīvību.
Dod savu žēlastību mūsu pāvestam N. un visiem Baznīcas bīskapiem,
- lai viņi ar priecīgu gara dedzību kalpotu Taviem noslēpumiem.
Ļauj visiem, kas meklē patiesību, lai viņi to meklēdami arī atrastu,
- un, atraduši, vienmēr pie tās turētos.
Esi līdzās atraitnēm, bāreņiem un visiem atstātajiem,
- lai viņi sajustu Tavu klātbūtni un arvien ciešāk savienotos ar Tevi.
(savi lūgšanu nodomi)
Savā labvēlībā, pieņem mirušos brāļus debesu valstībā
- kurā Tu kopā ar Tēvu un Svēto Garu esi visiem viss.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Dievs, Tu esi gaisma, kas neizdziest; uzlūko mūs, ko esi sapulcinājis šai vakara stundā, Tevi lūdzam izgaismo mūsos esošās tumsības un neņem vērā mūsu pārkāpumus. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

III NEDĒĻAS OTRDIENA, 13.augusts

Laudes


Ant. Nāciet, pielūgsim Kungu, dižo valdnieku.

Himna
Tu, Tēva godības atspulgs,
nes gaismu no mūžīgās Gaismas,
jo Tevī ir mūžīgais sākums,
bez kura nebūtu dienas.

Tu saule, kas apspīdi visu
un mirdzēsi vienmēr un mūžam.
Tava gara spožums skar sirdis
un apgaismo slēptākās domas.

Caur Tevi mēs piesaucam Tēvu,
kam mūžam nerimsies slava,
kas labajā ir tik devīgs
un pasargāt iespēj no ļauna.

Viņš vienmēr, izstiepis roku,
ir palīgs labajos darbos;
kad šaubāmies, droši mūs vada
un cenšas sargāt no maldiem.

Kristu, Tu topi mums Maize
un Vīns, kas dzesēs mums slāpes.
Tu dāvā mums Savu prieku
un dvēseli godībā ietērp.

Tu atnāc pie mums līdz ar ausmu,
ar rīta sarkano blāzmu,
Dēls, līdzīgs Tēvam, Spēks Spēkā,
Vārds, kas nācis no Dieva. Amen.
Psalmodijs

1. ant. Kungs, Tu svētīji savu zemi, Tu piedevi vainu savai tautai.

Psalms 85 (84)

2 Pret savu zemi, Kungs, Tu esi bijis labvēlīgs:*
Tu pārvedi mājās Jēkabu,
3 Tu piedevi vainu savai tautai,*
atlaidi visus tās grēkus,
4 visu savu bardzību atsauci,*
liki atkāpties savām dusmām.
5 Dari mūs tādus, kādi mēs bijām, Dievs, mūsu Glābēj,*
un neesi uz mums vairs sirdīgs!
6 Vai gan mūžīgi uz mums Tu dusmosies,*
būsi saskaities audžu audzēs?
7 Vai tad vairs mums nedāvāsi dzīvību,*
lai Tava tauta varētu līksmoties Tevī?
8 Ļauj mums pieredzēt, Kungs, žēlsirdību Tavu*
un savu glābiņu dāvā!
9 Lai ieklausos, ko vēstī Kungs Dievs!
Viņš vēstī mieru savai tautai un dievbijīgajiem.
Un vēl: lai neatkrīt atpakaļ muļķībās!
10 Tik tiešām, viņa bijātājiem tuvu viņa glābiņš,*
lai godība varētu iemājot mūsu zemē.
11 Žēlsirdība un patiesums sastapies,*
saskūpstīsies miers un taisnīgums;
12 no zemes augšup plauks patiesums,*
un no debesīm raudzīsies taisnīgums.
13 Jā gan, Kungs dāvās labo,*
un mūsu zeme dāvās ražu;
14 taisnīgums ies viņam pa priekšu*
un par ceļu pārvērtīs viņa pēdas.

Ant. Kungs, Tu svētīji savu zemi, Tu piedevi vainu savai tautai.

2. ant. Mana dvēsele naktīs ir izslāpusi pēc Tevis, no rīta jau ilgodamās pēc Tevis.

Dziedājums Is 26, 1-4. 7-9. 12

1Pestīšanai mums ir stipra pilsēta;*
Viņš uzcēla mūrus un valni.
2Atveriet vārtus, lai ienāk taisnīgā tauta,*
3Tai ir nešaubīgs prāts,*
4Paļaujieties vienmēr uz Kungu,*
jo Kungs ir mūžīgā klints.
7Taisnīgā ceļš ir taisns.*
Tu līdzini taisnīgā pareizo taku.
8Tāpat arī Tavu spriedumu ceļā, Kungs, mēs ceram uz Tevi.*
9Mana dvēsele slāpst naktīs pēc Tevis;*
arī savā garā es meklēju Tevi manas sirds dziļumos.
Kad Tavi spriedumi atmirdzēs pār zemi,*
tad visas pasaules ļaudis mācīsies taisnību.
12Kungs, Tu dosi mums mieru,*
jo visus mūsu darbus mums esi darījis Tu.

Ant. Mana dvēsele naktīs ir izslāpusi pēc Tevis, no rīta jau ilgodamās pēc Tevis.

3. ant. Kungs, liec pār mums atmirdzēt Tavam vaigam.

Psalms 67 (66)
2 Lai apžēlojas Dievs par mums un mūs svētī!*
Lai liek pār mums atmirdzēt savam vaigam,
3 Tavs ceļš lai tā kļūtu pazīstams zemes virsū,*
Tava pestīšana — ikvienā tautā.
4 Lai slavē Tevi, Dievs, tautas!*
Visas tautas lai Tevi slavē!
5 Lai tautības līksmo un gavilē,
jo Tu taisnīgi tiesā tautas*
un vadi tautības zemes virsū.
6 Lai slavē Tevi, Dievs, tautas!*
Visas tautas lai Tevi slavē!
7 Zeme ir nesusi augli:*
Dievs, mūsu Dievs, mūs svētīs.
8 Dievs mūs svētīs,*
un visas zemes malas viņu bijās.

Ant. Kungs, liec pār mums atmirdzēt Tavam vaigam.

Īsais lasījums                                   1 Jņ 4, 14-15

Mēs redzējām un liecinām, ka Tēvs sūtīja savu Dēlu pasaulei par Pestītāju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs, un viņš Dievā.

Īsā atbilde

R. Mans Dievs, mana klints, * kur patverties. Mans Dievs....
V. Mans cietoksnis, mans pestītājs. * Kur patverties. Gods lai ir Tēvam.... Mans Dievs....

Benedictus ant. Kungs mums ir devis pestīšanas spēku, kā viņš bija solījis caur savu praviešu lūpām.

Aizlūgumi

Pielūgsim Kristu, kurš ar savām asinīm ieguva sev jaunu tautu, un pazemīgi lūgsim:
Kungs, atceries savu tautu!
Ķēniņ un Atpestītāj, uzklausi savu Baznīcu, kas Tevi slavē uzsākot šo dienu,
- māci to bez mitas godināt Tavu augstību.
Mūsu cerība un spēks, mēs paļaujamies uz Tevi,
- nepieļauj, ka mēs jebkad nonāktu apjukumā.
Uzlūko mūsu vājumu un nāc mums palīgā,
- jo bez Tevis mēs nekā nespējam.
Atceries nabagus un atstumtos, lai jaunā diena nekļūst viņiem par nastu,
- bet atnestu mierinājumu un prieku.
(savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Visvarenais Dievs, no Tevis nāk viss radību labums un skaistums, dod mums žēlastību Tavā vārdā priecīgi uzsākt šo dienu, kā arī piepildīt to ar darbīgu Tevis un brāļu mīlestību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Vesperes, 13.augusts


Himna
Kungs ir Radījs,
Viņš šķīra zemi no jūras,
Viņš iegrožoja viļņu vālus
un nostiprināja zemes pamatus.

Zemei viņš licis zaļot,
pēm rotājis pasauli.
Ziedi un augļi - Viņa roku darbs,
tos Viņš ir dāvājis pārpilnībā.

Viņa veltes mūs iepriecina,
Viņa žēlastībā viss atjaunojas.
Kungs, atklājies mums Savā vārdā,
dvēselēs slāpušās ielej prieku!

Visu, ko Tēvs labvēlībā dāvā,
dod arī Dēls, kas ir Tēva atspulgs,
vienotībā ar Svēto Garu,
aicinot pasauli pilnību sasniegt. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Kungs ieskauj savu tautu.

Psalms 125 (124)

1 Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Cionas kalns:*
neizkustināms tas pastāvēs mūžam.
2 Jeruzalemi skauj kalni,
Kungs ieskauj savu tautu*
no šī brīža uz mūžīgiem laikiem.
3 Neguls nekrietnības zizlis pār taisnīgajiem pienākošos tiesu,*
lai taisnīgo rokām nenāktos rīkoties nelietīgi.
4 Dari labu, Kungs, labajiem*
un taisnprātīgajiem!
5 Turpretī nekrietnībās ieslīgušos
lai aizrauj Kungs ļauna darītājiem līdzi!*
Miers pār Izraēli!

Ant. Kungs ieskauj savu tautu.

2. ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.

Psalms 131 (130)

1 Kungs, mana sirds nav iedomīga,*
un augstprātīgas nav manas acis.
Es netiecos pēc tā, kas man par izcilu*
un pāri par maniem spēkiem.
2 Turpretī mierīgu un klusu*
es esmu darījis dvēseli savu:
kā no krūts atradināts bērns mātes rokās,*
kā bērns, atradināts no krūts, tā — mana dvēsele manās rokās.
3 Gaidi, Izraēl, Kungu*
no šī brīža uz mūžīgiem laikiem!

Ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.

3. ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam.

Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12

4,11Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
saņemt godu un cieņu, un spēku,
jo Tu esi radījis visu*
un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.
5,9Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
un atvērt tās zīmogus,
jo Tu tiki nokauts
un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām
10un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem,*
un viņi valdīs virs zemes.
12Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs
saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
un spēku,un godu, un slavu, un pateicību!

Ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam.

Īsais lasījums                        Rom 12, 9-12

Mīlestība lai ir bez liekulības. Ienīstiet ļaunu, turieties pie labā. Mīliet viens otru brāļu mīlestībā, goda parādīšanā aizsteidzieties cits citam priekšā. Nekļūstiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam. Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, izturīgi lūgšanā.

Īsā atbilde

R. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem. Kungs....
V. Tava uzticamība — uz paaudžu paaudzēm.* Pastāv uz mūžīgiem laikiem. Gods lai ir Tēvam.... Kungs....

Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā Glābējā.

Aizlūgumi

Dievs ir devis cerību savai tautai. Tādēļ gavilēsim priekā:
Kungs, Tu esi savas tautas cerība!
Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Kristū Tu esi mūs darījis bagātus visā,
- katrā vārdā un katrā atziņā.
Dievs, kas esi noteicējs pār vareno sirdīm, dod valstsvīriem savu gudrību,
- lai smeļoties padomus no Tava avota, viņi būtu Tev patīkami gan domās, gan darbos.
Tu, kas vadi māksliniekus, lai viņi ar saviem talantiem attēlotu tavu krāšņumu,
- apgaismo pasauli caur viņu darbiem ar cerību un prieku.
Tu, kas neļauj mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem,
- stiprini vājos un piecel paklupušos.
(savi lūgšanu nodomi)
Tu caur savu Dēlu apsolīji pasaules beigās cilvēkus augšāmcelt dzīvībai,
- neaizmirsti to miesas, kas jau ir miruši.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Lai paceļas pie Tevis, Kungs, mūsu vakara lūgšana un Tava svētība nāk pār mums, lai ar Tavu palīdzību mēs saņemtu pestīšanu gan šeit, gan mūžībā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru