Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu 4-7.augusts (privātai lietošanai)

Sestdiena, 3.augusts

I Vesperes


Himna
Kungs, Dievs, visaugstais Radītājs,
kas esi visu lietu sākums,
Tu uzturi šo pasauli,
un tajā izpaužas Tavs labums.

Kad diena septītā bij’ klāt,
Tu radīšanas darbu beidzi
un arī mums tad dienu šo
par svētījamu dienu teici

Tu Savā vārdā atbrīvo
un visus aicini pie Sevis.
Dod Savu prieku dievišķo,
lai mieru atrodam pie Tevis.

To visu, Tēvs, Tu dāvā mums,
to dāvā ls, Tavs atspulgs svētais,
un Gars, kas vienots ir ar jums,
kas augšup sauc mūs savā spēkā. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, Tavs vārds ir gaismeklis maniem soļiem, alleluja.

Psalms 119 (118),105-112

XIV (Nūn)
105 Tavs vārds ir gaismeklis maniem soļiem*
un gaisma manām takām.
106 Es esmu zvērējis un neatkāpšos*
bet ievērošu Tavus taisnīgos lēmumus.
107 Cik gan ļoti, Kungs, es ciešu!*
Dāvā man dzīvību, kā to esi teicis!
108 Pieņem labvēlīgi, Kungs, veltījumu no manām lūpām*
un māci man lēmumus savus!
109 Lai gan savu dzīvību pastāvīgi pakļauju briesmām,*
es neesmu aizmirsis Likumu Tavu;
110 lai gan nekrietnie man izlikuši ēsmu,*
no Taviem priekšrakstiem es neesmu aizklīdis projām.
111 Tavi derības piesacījumi ir mans mantojums uz mūžīgiem laikiem,*
jo tie ir mans sirdsprieks:
112 Tavus nolikumus esmu pieteicis pildīt savai sirdi.*
Atalgojums — uz mūžīgiem laikiem.

Ant. Kungs, Tavs vārds ir gaismeklis maniem soļiem, alleluja.

2. ant. Tu mani piepildīsi ar prieku Tava vaiga priekšā, Kungs, alleluja.

Psalms 16 (15)

1 Pasargā mani, Dievs,*
jo Tevī es tveros.
2 „Tu esi mans Kungs,” es sacīju Kungam.*
Nav citas laimes man, atskaitot Tevi.
3 Svētajos virs zemes, diženajos —*
tajos ir viss mans prieks.
4 Sev ciešanas vairo,*
kas izvēlas citus dievus.
Es neveltīšu tiem ziedojumu — asins lejamo upuri,*
savām lūpām neminēšu to vārdus.
5 Kungs — mana mantojuma, mana kausa daļa:*
man pienākošos tiesu Tu glabā.
6 Daiļajā ir iemērīta mana daļa,*
es esmu mantojis patīkamo.
7 Es slavēšu Kungu, savu padomdevēju:*
pat naktī sirds mani māca.
8 Kungs man ir pastāvīgi acu priekšā,*
pie manas labās rokas: man nesagrīļosies solis.
9 Tāpēc mana sirds priecājas, godība gavilē,*
pat mana miesa mīt drošībā,
10 jo Tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstībā,*
neļausi pieredzēt satrūdēšanu savam svētajam.
11 Tu iepazīstināsi mani ar dzīvības ceļu,
ar prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,*
ar nebeidzami patīkamo Tev pie labās rokas.

Ant. Tu mani piepildīsi ar prieku Tava vaiga priekšā, Kungs, alleluja.

3. ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja.

Dziedājums Fil 2,6-11
6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgam Dievam,
7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu,
kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,
8 Viņš pazemināja sevi,
kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
līdz pat krusta nāvei.
9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja
un deva Viņam vārdu*
kas ir pāri pār katru vārdu,
10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
debesīs, virs zemes, pazemē,
11 un ikviena mēle atzītu,*
ka “Jēzus Kristus ir Kungs!”, Dieva Tēva godam.

Ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes, alleluja.

Īsais lasījums                               Kol 1, 2b-6a

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva. Mēs pateicamies Dievam un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam vienmēr, kad par jums lūdzamies, jo esam dzirdējuši, par jūsu ticību Kristū Jēzū un mīlestību, kāda jums ir uz visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk dzirdējāt no Evaņģēlija patiesības vārda, kas līdz jums ir nonācis. Un tāpat visā pasaulē, tā arī pie jums tas aug nes augļus.

Īsā atbilde

R. No austrumiem līdz rietumiem,* lai ir slavēts Kunga vārds. No austrumiem....
V. Viņa godība — debesīm pāri.* Lai ir slavēts Kunga vārds. Gods lai ir Tēvam.... No austrumiem....

Magnificat, ant. Pielūkojiet un sargieties no katras mantkārības, jo ne no pārpilnības un tā, kas viņam ir, atkarīga viņa dzīve!
Aizlūgumi

Dievs atbalsta un uztur tautu, ko ir izvēlējis sev par mantojumu, lai tā būtu svētlaimīga. Pateiksimies Viņam un Viņa žēlsirdības piemiņai sauksim:
Kungs, mēs paļaujamies uz Tevi!
Vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par mūsu pāvestu N. un mūsu bīskapu N.,
- aizsargā viņus un svētdari ar savu spēku.
Dod žēlastību slimajiem justies līdzdalīgiem Kristus ciešanās
- un vienmēr saņemt no viņa mierinājumu.
Uzlūko savā žēlsirdībā bezpajumtniekus:
- lai viņi spētu atrast dzīvei pienācīgas mājvietas.
Lūdzu, dod un uzturi zemei augļus,
- lai visi saņemtu dienišķo maizi.
(vai arī:
Pasargi savā labvēlībā mūsu tautu no ļaunā,
- lai tā baudītu Tavu mieru un laimi.)
(savi lūgšanu nodomi)
Kungs, uzlūko vis žēlsirdīgi tos, kas ir beiguši šīszemes gaitas:
- sniedz viņiem pajumti debesu mājokļos.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Esi klāt, Kungs, saviem kalpiem, laipni uzklausot visus, kas tevi lūdz, un mums, kas lepojamies ar tevi, visa Radītāju un Valdnieku, dāvā savu žēlastību un mūžiem. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla vārdā.

Svētdienas Laudes, 4.augusts

(lūdzas svētdienas rītā)

Ant. Kunga tauta un viņa ganāmpulka avis, nāciet, viņu pielūgsim, alleluja.

Himna
d melnā nakts, nākta ausma,
jau sarkanīga blāzma svīst.
Dievs Varenais, lūk, Tavā priekšā
sirds noliecas un dvēs’le slīgst.

un Savā labestībā glāb.
Kā Tēvs Tu rūpējies un vēlies,
lai debess mājās visi nāk.

Gods Tēvam pirmsmūžīgā tronī,
Gods Dēlam, Tēvā dzimušam,
Gods Garam Svētajam. Lai vienmēr
Tev pielūgsme un slava skan! Amen.

Psalmodijs

1. ant. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, alleluja.

Psalms 118 (117)

1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,*
jo viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam!
2 Izraēlis lai saka: „Viņš ir labs,*
viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam.”
3 Lai saka Ārona nams:*
„Viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam.”
4 Kas bijā Kungu, lai saka:*
„Viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam.”
5 Savā nospiestībā es piesaucu Kungu,*
un Kungs man atbildēja, izvadot plašumos.
6 Kungs ir ar mani — es nebaidos:*
ko gan man var padarīt cilvēks?
7 Kungs, mans palīdzētājs, ir ar mani:*
es varu noraudzīties uz tiem, kas mani ienīst.
8 Labāk patverties Kungā,*
nekā uzticēties cilvēkam.
9 Labāk patverties Kungā,*
nekā uzticēties vadoņiem.
10 Visas tautas mani ielenca:*
es uzveicu Kunga vārdā!
11 No visām pusēm ielenca mani:*
es uzveicu Kunga vārdā!
12 Ielenca mani kā spiets: kā ērkšķi uzliesmoja —*
es uzveicu Kunga vārdā!
13 Grūzdami grūda, lai mani gāztu,*
Kungs nāca man talkā.
14 Kungs — mans spēks, mana slavas dziesma,*
viņš kļuva man glābiņš.
15 Gaviles par glābiņu, prieka saucieni*
taisnīgo teltīs:
„Kunga labā roka veic vareni!”
16 „Kunga labā roka augstu pacelta!”*
„Kunga labā roka veic vareni!”
17 Es nemiršu, bet dzīvošu*
un stāstīšu par Kunga darbiem.
18 Kungs pārmācīdams pārmācīja,*
bet neatvēlēja mani nāvei.
19 Atdariet man taisnīguma vārtus,*
lai varu ieiet pa tiem, lai varu teikt Kungu!
20 Tie ir vārti, kas ved pie Kunga,*
pa tiem taisnīgie ieiet.
21 Es Tev pateicos, jo Tu mani uzklausīji:*
Tu kļuvi mans glābiņš.
22 Akmens, ko nama cēlāji atmetuši,*
par stūrakmeni ir kļuvis;
23 Kungs tam licis tā notikt —*
brīnumam mūsu acīs.
24 Kunga īstenota šī diena:*
priecāsimies un līksmosim viņā.
25 Ak, Kungs, lūdzu, izglāb!*
Ak, Kungs, lūdzu, dari, lai klātos labi!
26 „Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!” —*
jūs svētām no Kunga nama.*
27 Kungs ir Dievs, viņš dāvā mums gaismu.*
Vienojieties svētku gājienā, zaru vijām rokās, līdz pat altāra ragiem!
28 Tu esi mans Dievs! Lai suminu Tevi!*
Mans Dievs Tu esi! Lai cildinu Tevi!
29 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,*
jo viņa žēlsirdība pastāvēs mūžam!

Ant. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, alleluja.

2.ant. Dziedāsim mūsu Dievam slavas dziesmu, alleluja.

Dziedājums Dan 3,52-57


52 Esi slavēts, Kungs, mūsu tēvu Dievs,*
un slavējams un augsti teicams uz mūžiem;
un Tavas godības svētais vārds lai tiek cildināts*
un ir augsti slavējams un daudzināms uz mūžiem.
53 Esi slavēts savas svētās godības namā*
un augsti teicams un godājams uz mūžiem.
54 Esi slavēts savas valstības tronī*
un augsti teicams un cildināms uz mūžiem.
55 Esi slavēts Tu, kas ieskaties bezdibeņu dzīlēs
un sēdi pār ķerubiem,*
esi slavējams un augsti teicams uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams un gojams uz mūžiem.
57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slajiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

Ant. Dziedāsim mūsu Dievam slavas dziesmu, alleluja.

3.ant. Pēc viņa diženuma mēra slavējiet slavējiet Kungu, alleluja.

Psalms 150
1 Slavējiet Kungu viņa svētnīcā!*
Varenajā debesjumā slavējiet viņu!
2 Slavējiet viņu par viņa dižajiem darbiem,*
pēc viņa diženuma mēra slavējiet viņu!
3 Slavējiet viņu ar raga skaņām,*
ar kokli un cītaru slavējiet viņu!
4 Slavējiet viņu ar tamburīniem un dejām,*
ar stīgām un stabulēm slavējiet viņu!
5 Slavējiet viņu ar skanīgām cimbolēm,
ar gaviļu cimbolēm slavējiet viņu!*
Kam vien ir dvaša, lai slavē Kungu!

Ant. Pēc viņa diženuma mēra slavējiet slavējiet Kungu, alleluja.

Īsais lasījums                       Ez 36, 25-27

Es izliešur jums ru ūdeni, un jūs tiksiet šķīstīti no visiem jūsu traipiem, un es jūs šķīstīšu no visiem jūsu dievekļiem. Un es došu jums jaunu sirdi un jūsos iedvesīšu jaunu garu. Un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm un došu jums miesas sirdi, un iedvesīšu jūsos manu garu undāšu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem un lai sargātu un pildītu manus likumus.

Īsā atbilde

R. Dievs, mēs Tevi slavēsim* un piesauksim Tavu vārdu. Dievs....
V. Mēs vēstīsim Tavus brīnumdarbus.* Un piesauksim Tavu vārdu. Gods lai ir Tēvam.... Dievs....

Benedictus ant. Krājiet sev mantu debesīs, kur to kodes un rūsa nebojā.

Aizlūgumi

Pateiksimies mūsu Pestītājam, kas atnāca šai pasaulē, lai būtu Dievs ar mums! Piesauksim Viņu:
Kristu, godības Ķēniņ, esi mūsu gaisma un prieks!
Kungs Jēzu, debesu rītausma, gaidāmās augšāmcelšanās sākums,
- dod mums žēlastību Tev sekot, lai mēs nesēdētu nāves ēnā, bet staigātu dzīvības gaismā.
- lai mēs visur varētu pielūgt Tavu godību.
- bet dari, ka mēs ļaunu uzveiktu ar labu.
Pēc kristības Jordānā Tu tiki svaidīts ar Svēto Garu,
- liec, lai mūs šodien vada Tava Svētā Gara žēlastība.
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Esi klāt, Kungs, saviem kalpiem, laipni uzklausot visus, kas tevi lūdz, un mums, kas lepojamies ar tevi, visa Radītāju un Valdnieku, dāvā savu žēlastību un mūžiem. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla vārdā.

II Vesperes, 4.augusts

(svētdienas vakarā)

Himna
Trīsvienīgais Dievs,
gaisma, svētums un laime,
arī vakaram nākot,
sirdis uzturi modras.

Rīta agrumā
lai Tev skan slavas dziesmas,
vakara klusumā
sirdis uz Tevi tiecas.

Jo Tu dāvini
mirkļus, dienas un gadus.
Tādēļ uzklausi
mūsu lūgšanas vārdus.

Mūžīgais Tēvs,
Dēls, Gars visusvētais,
Svētā Trīsvienība
tagad un vienmēr, un mūžam. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas, alleluja.

Psalms 110 (109),1-5. 7

1 Kungs sacīja manam Kungam:*
„Sēdies man pie labās rokas,
līdz tavus ienaidniekus darīšu*
par paaugstinājumu tavām kājām.”
2 No Cionas Kungs raidīs Tavas varas zizli.*
Valdi savu ienaidnieku vidū!
3 Tu valdi savā varas dienā
savu svēto spožumā;*
pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi dzemdināju.”
4 Kungs zvērēja un nenožēlos:*
„Tu esi priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas.*
Savu dusmu dienā viņš karaļus šķaidīs,
7 No strauta viņš veldzēsies ceļā.
Tādēļ ies paceltu galvu.

Ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas, alleluja.

2. ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.

Psalms 115 (113B )

1 (9) Nevis mūs, Kungs, nevis mūs,
bet savu vārdu apveltī ar godību —*
savas žēlsirdības, sava uzticīguma dēļ!
2 (10) Kamdēļ lai pagāni sacītu:*
„Kur tad ir viņu Dievs?” —
3 (11) ja mūsu Dievs ir debesīs,*
dara visu, kas tīk.
4 (12) Pagānu elki— zelts un sudrabs,*
cilvēku rokām darināti:
5 (13) mute ir, bet nerunā,*
acis ir, bet neredz.
6 (14) Ausis ir — nav dzirdes,*
nāsis ir — nav ožas;
7 (15) rokas ir, bet taustes nav,
kājas ir, iet nejaudā,*
neiečērkstēties rīklei.
8 (16) Lai līdzinās tiem darinātāji paši*
un visi, kas uz tiem paļaujas!
9 (17) Izraēļa nams, paļaujies uz Kungu!*
Viņš ir tiem palīgs un vairogs.
10 (18) Ārona nams, paļaujies uz Kungu!*
Viņš ir tiem palīgs un vairogs.
11 (19) Kas bijājat Kungu, paļaujieties uz Kungu!*
Viņš ir tiem palīgs un vairogs.
12 (20) Kungs mūs atceras.*
Viņš svētīs,
svētīs Izraēļa namu,*
Ārona namu svētīs.
13 (21) Viņš svētīs tos, kas bijā Kungu,*
gan lielos, gan mazos svētīs.
14 (22) Lai Kungs jūs vairo,*
jūs un jūsu dēlus!
15 (23) Debesu un zemes Radītāja,*
Kunga, svētīti esiet!
16 (24) Debesis ir Kunga debesis,*
cilvēkbērniem viņš ir devis zemi.
17 (25) Nevis mirušie, Kungs, Tevi slavēs,*
nevis tie, kas nokāpj klusumā visi,
18 (26) bet gan mēs — mēs slavēsim Kungu*
no šī brīža uz mūžīgiem laikiem.

Ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.

3. ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek teikts tikai katras strofas sākumā un beigās.

Dziedājums sal. Atkl 19, 1-2. 5-7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!

Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli, alleluja.

Īsais lasījums                          2 Tes 2, 13-14

Bet mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, Dieva mīlētie brāļi, ka Dievs jūs pirmos, garu svētdarīdams, izvēlējies pestīšanai un patiesības ticībai. Šim mērķim, mums Evaņģēliju sludinot, Viņš aicināja, lai jūs iegūtu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

Īsā atbilde

R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Dižs....
V. Un neizmērojams savā gudrībā.* Varens spēkā. Gods lai ir Tēvam.... Dižs....

Magnificat ant. Ja vēlaties būt patiesi bagāti, pūlaties pēc patiesās bagātības.
Aizlūgumi

Slava un gods Kristum, kas spēj uz visiem laikiem pestīt tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam un mūžam dzīvo, lai aizbildinātu par mums. Viņa ticības, balstīti lūgsim Viņu:
Kungs, atceries savu tautu!
Šai dienai ejot uz beigām, mēs piesaucam Tevi, taisnības Saule, par visu cilvēci,
- lai Tava nekad nedziestošā gaisma visus nepārtraukti aplaimotu.
Sargā derību, ko Tu nostiprināji ar savām svētajām asinīm,
- dari svētu savu Baznīcu, lai tā būtu šķīsta.
Kungs, atceries ļaudis, ko esi apvienojis kopā
- un kuru vidū Tu mājo.
Vadi pa miera un laimes taku tos, kas šobrīd atrodas ceļā,
 - lai viņi veseli un priecīgi sasniegtu savu mērķi.
(savi lūgšanu nodomi)
Pieņem, Kungs, mirušo dvēseles,
- dod viņiem viņu grēku piedošanu un mūžīgo godību.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Esi klāt, Kungs, saviem kalpiem, laipni uzklausot visus, kas tevi lūdz, un mums, kas lepojamies ar tevi, visa Radītāju un Valdnieku, dāvā savu žēlastību un mūžiem. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava Dēla vārdā.II NEDĒĻAS PIRMDIENA, 5.augusts

Laudes


Ant. Dziedāsim Kungam, gavilēsim viņam ar dziesmām!

Himna
Tu - Tēva godības atspulgs,
kas atnes mums jaunu dienu,
Tu - īstā Gaisma no Gaismas,

ar Tevi nāk dvēseles ausma.

Tu - īstā un vienīgā Saule,
kas vienmēr bez norieta staro.
Kungs, ar Sava Gara spozmi,
nāc, apgaismo mūsu prātus!

Ar Tevi mēs ejam pie Tēva,
Tu māci mums Tēvu piesaukt:
Viņš, žēlastībā tik devīgs,
mums mūžīgo svētlaimi dāvās.

Viņš stiprina labajos darbos,
kad nespēkā vaidam - Viņš pieceļ,
kad kārdinājums māc garu,
Viņš vājajiem atjauno spēkus.

Kristu, Tu kļūsti mums maize;
kas tiecas uz Tevi, tam neslāps:
to piepildīs prieks, svēta laime,
tam dvēsele atdzims no Gara.

Kungs, nāc Tu ar rīta ausmu,
ar Tevi atnāks mums diena!
Tu - Tēva īstenais Dēls,
Tēva mūžīgais Vārds. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā?

Psalms 42 (41)

2 Kā briedis alkst pēc ūdens avotiem,*
tā mana dvēsele pēc Tevis, Dievs.
3 Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.*
Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā?
4 Par maizi man kļuvušas asaras dienu un nakti,*
kad augu dienu „Kur tad ir tavs Dievs?” mani prašņā.
5 Es atceros, un mana dvēsele plūst pāri malām:*
pulkā es devos uz Dieva namu
ar gaviļu saucieniem un pateicības dziesmām*
svētceļnieku kņadā.
6 Kādēļ tu esi nomākta, mana dvēsele?*
Kādēļ gan tu esi nemierā ar mani?
Ceri uz Dievu, jo es atkal slavēšu viņu,*
savu Glābēju, 7 savu Dievu.
Nomākta ir mana dvēsele manī.
Tāpēc no Jordānas zemes un Hermona smailēm,*
no Misara kalna es atminēšos Tevi.
8 Dziļumi sauc dziļumus ar Tavu ūdenskritumu dunu.*
Visas Tavas bangas un viļņi man pāri vēlušies.
9 Ar savu žēlastību Kungs apveltī dienā,
un naktī es dziedu dziesmu viņam,*
lūgšanu manas dzīvības Dievam.
10 Lai saku Dievam,*
savam klintsakmenim:
„Kāpēc gan Tu mani esi aizmirsis?
Kāpēc ienaidnieka apspiestam*
man ir jāklaiņo noskumušam?”
11 Par mani, salauztu kaulos,
ņirgājas ienaidnieki,*
augu dienu „Kur ir tavs Dievs?” prašņājot mani.
12 Kādēļ tu esi nomākta, mana dvēsele?*
Kādēļ gan tu esi nemierā ar mani?
Ceri uz Dievu, jo es atkal slavēšu viņu,*
savu Glābēju un savu Dievu.

Ant. Kad gan es iešu un rādīšos Dieva vaiga priekšā?

2. ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu.

Dziedājums Sīr 36, 1-7. 13. 17-19 (pēc Vulgātas 36, 1-7. 13-16)
1Apžēlojies par mums, Valdniek, visu Dievs,*
2un iedves bijību pret sevi visām tautām!
3Ar savu roku vērsies pret svešām tautām,*
lai redz Tavu varenību!
4Tāpat kā tautu acu priekšā Tu esi svēti godāts mūsu vidū,*
tā mūsu acu priekšā iemanto sev slavu tautu vidū!
5Lai tautas atzīst Tevi, kā mēs esam atzinuši,*
ka nav neviena dieva, Kungs, atskaitot Tevi.
6Atjauno zīmes! Liec nomainīties brīnumiem!*
7Vainago savu roku un savu labo delmu ar slavu!
13Sapulcini visas Jēkaba ciltis*
un iecel par mantiniekiem – tāpat kā sākumā!
17Apžēlojies par tautu, ko dēvē, Kungs, Tavā vārdā,
par Izraēlu, ko pirmdzimušajam esi darījis līdzīgu.
18Izturies ar līdzjūtību pret savas svētnīcas pilsētu,
Jeruzalemi, savu atpūtas vietu.
19Piepildi Cionu ar savu slavu,
tautu – ar savu godību.

Ant. Kungs, rādi mums savas apžēlošanās gaismu.

3. ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos.

Psalms 19 (18) A
2 Debesis sludina Dieva godu,*
debesjums daudzina viņa roku darbus;
3 diena dienai nes vēsti,*
nakts naktij sūta ziņu.
4 Tās nav tādas runas un valodas,*
ko nevarētu dzirdēt,
5 tās ir sasniegušas visu zemi,*
to paustais — pasaules malas.
Viņš uzslējis saulei telti debesīs.
6 Kā līgavainis tā iziet no kāzu istabas,*
kā spēkavīrs par savu skrējienu līksmojas,
7 uzlēkusi debesu malā, līdz debesu malai iet loku;*
un nekas nevar paslēpties no tās svelmes.

Ant. Esi slavēts, Kungs, debesu augstumos.

Īsais lasījums                         Jer 15, 16

Cikreiz man atklājās Tavi vārdi, es tos apēdu, un Tavs vārds man kļuva par iepriecinājumu un par manas sirds līksmību, jo pār mani ir piesaukts Tavs vārds, Kungs, debespulku Dievs.

Īsā atbilde

R. Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Gavilējiet....
V. Dziediet viņam jaunu dziesmu.* Daiļa godprātīgo slavas dziesma. Gods lai ir Tēvam.... Gavilējiet....

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, jo Viņš mūs ir apmeklējis un atbrīvojis.

Aizlūgumi

Mūsu Pestītājs ir mums devis valdnieka un priestera varu, lai mēs pienestu Dievam patīkamus upurus. Tāpēc pateicībā piesauksim Viņu:
Kungs, uzturi mūs Tavā kalpošanā!
Kristu, mūžīgais priesteri, Tu savai svētajai tautai esi piešķīris priesterisko varu,
- palīdzi mums vienmēr pienest Dievam patīkamus garīgos upurus.
Dāvā mums bagātīgi Tava Gara augļus,
- pacietību, laipnību un lēnprātību.
Dod mums žēlastību Tevi mīlēt, lai mēs iemantotu Tevi, kas esi mīlestība,
- un darīt labu, lai mēs slavētu Tevi arī ar visu savu dzīvi.
Māci mūs rūpēties par to, kas vajadzīgs mūsu brāļiem,
- lai viņi vieglāk sasniegtu pestīšanu.
(savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Kungs, visvarenais Dievs, Tu mums dāvāji šo jauno dienu, sargā mūs šodien ar savu spēku, lai mēs nepievērstos nevienam grēkam, bet mūsu vārdi, domas un darbi tiektos uz to, lai mēs izpildītu Tavu taisnību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Vesperes, 5.augusts


Himna
Atnācis vakars. Diena ir galā.
Mūsu acis vēršas uz Kristu:
redzam Viņā mūžības gaismu,
Viņā slavējam Tēvu un Garu.

Īstens ceļš, patiesība, dzīvība esi,
mūžīgi Tēva atspulgs un attēls.
Biji pirms mūžiem, paliksi mūžam,
mūsu Glābējs, Kungs mūsu svētais.

Kristu, mēs gribam dziedāt Tev dziesmu.
Mūžīgās dzīves sākums ir Tevī,
Dieva Dēls īstais. Radībai visai
pienākas teikt Tevi slavas dziesmā. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Tu esi skaistākais no cilvēkbērniem; tev lūpas klāj liedamies daiļums.

Psalms 45 (44)

I

2 Krietnu vārdu pārpilna kūsā man sirds.
Karalim skandinu savu darbu.*
Mana mēle — žigla rakstītāja irbulis.
3 Tu esi skaistākais no cilvēkbērniem.
Tev lūpas klāj liedamies daiļums*,
tāpēc Dievs tevi svētījis uz mūžīgiem laikiem.
4 Joz, Varenais, ap sāniem savu zobenu,*
savu diženumu, savu rotu;
5 patiesību un pazemību, taisnību aizstāvēt traucies*
savā spožumā kaujas ratos!
Lai Tavā labā roka met baiļu šautras!
6 Skaudras ir Tavas bultas. Lai tautas krīt Tev zem kājām!*
Bultas — karaļa naidniekiem sirdī!
7 Tavs tronis, Dievs, pastāv mūžīgi mūžam,*
Taisnprātīgums — tavs valdnieka zizlis.
8 Tu mīli taisnīgumu un ienīsti nekrietnumu,
tādēļ tevi vairāk nekā tavus biedrus*
Dievs, tavs Dievs ir svaidījis ar gaviļu eļļu.
9 Pēc mirres, alojes un kasijas smaržo visas tavas drānas.*
Stīgu skaņas no ziloņkaula pilīm iepriecina tevi.
10 Karaļu meitas ir Tavā galmā,*
pie tavas labās rokas stāv karaliene Ofīras zeltā.

Ant. Tu esi skaistākais no cilvēkbērniem; tev lūpas klāj liedamies daiļums.

2. ant. Lūk, Līgavainis nāk, izejiet Viņam pretī!

II

11 Klausies, meit, raugies un pievērs savu ausi!*
Aizmirsti savu tautu un sava tēva namu! —
12 un karalis ilgosies tava skaistuma.*
Viņš ir tavs kungs. Noliecies viņa priekšā! —
13 un Tīras meita nāks ar dāvanām tavā priekšā.*
Tautas bagātie centīsies iemantot tavu labvēlību.
14 Ar zeltu izaustajās drānās*
viss karaļmeitas krāšņums ietverts.
15 Rakstītā tērpā pie karaļa vedīs viņu.*
Sekos jaunavas, viņas pavadones. Tās ievedīs pie tevis.
16 Ar prieku un līksmību vestas*
tās ienāks karaļa pilī.
17 Tavu sentēvu vietā būs tavi dēli.*
Tu iecelsi viņus par valdītājiem pa visu zemi.
18 Tavu vārdu atstāšu piemiņā audžu audzēs.*
Tāpēc tautas tevi teiks mūžu mūžos.

Ant. Lūk, Līgavainis nāk, izejiet Viņam pretī!

3. ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot Kristū.

Dziedājums Ef 1, 3-10
3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.
4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas,
lai Viņa priekšā mēs būtu *
svēti un nevainojami mīlestībā.
5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu
mūs pieņemt par bērniem*
caur Jēzu Kristu,
6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.
7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
un grēku piedošanu
saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,
8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
līdz ar visu gudrību un saprātu,
9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
saskaņā ar savu lēmumu,
ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
10 lai liktu piepildīties laikam,
un no jauna apvienotu Kristū visu,*
kas ir debesīs un virs zemes.

Ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot Kristū.

Īsais lasījums                      1 Tes 2, 13

Mēs bez mitēšanās pateicamies Dievam par to, ka, pieņemot no mums Dieva vārdu, jūs to uzņēmāt ne kā cilvēku vārdu, bet, kā tas patiesībā ir – kā Dieva vārdu, kas arī darbojas jūsos, kas ticat.

Īsā atbilde

R. Kungs, lai nonāk,* pie Tevis mana lūgšana. Kungs....
V. Tavā priekšā kā vīraks.* Pie Tevis mana lūgšana. Gods lai ir Tēvam.... Kungs....

Magnificat ant. Lai mana dvēsele vienmēr augsti slavē Tevi, mans Dievs.

Aizlūgumi

Slavēsim Jēzu Kristu, kurš iemīlēja savu Baznīcu un to kopj un stiprina. Ar paļāvību lūgsim Viņu saucot:
Kungs, izpildi savas tautas lūgšanu!
Kungs Jēzu, dari, lai visi cilvēki tiktu pestīti
- un nonāktu pie patiesības atziņas.
Sargā mūsu pāvestu N. un bīskapu N.,
- stiprini viņus ar savu spēku.
Iepriecini tos, kas meklē sev pienācīgu darbu,
- lai viņi varētu priecīgi un droši dzīvot.
Kungs, esi nabagu aizstāvis
- un viņu atbalsts grūtībās.
(savi lūgšanu nodomi)
Mēs Tev uzticam visus tos, kuriem viņu dzīves laikā biji uzticējis svēto kalpošanu,
- lai viņi bez apstājas slavētu Tevi debesu valstībā.

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Visvarenais Dievs, kas šodien stiprināji savus nederīgos kalpus viņu darbos, pieņem šo mūsu vakara slavas upuri, ko Tev sniedzam kā pateicību par dāvanām, ko esam saņēmuši no Tevis. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

II NEDĒĻAS OTRDIENA, 6.augusts, Kunga Apskaidrošanās

Laudes

Ant. Gavilējiet Dievam, visa zeme, kalpojiet Kungam ar prieku!

Himna

Psalmodijs

1. ant. Šodien Jēzus Kristus vaigs* atmirdzēja kā saule, / bet Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.

Psalms 63 (62), 2-9

2 Dievs! Tu esi mans Dievs.*
No agra rīta lūkojos pēc Tevis.
Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,
pēc Tevis ilgojas mana miesa*
kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.
3 Svētnīcā esmu tā raudzījies Tevī,*
lai ieraudzītu Tavu spēku un godību.
4 Tavu slavu teiks manas lūpas,*
jo Tava žēlastība labāka par dzīvību.
5 Visu mūžu es Tevi tā slavināšu.*
Tavā vārdā augšup celšu rokas.
6 Kā bagātīgā mielastā mana dvēsele pildās līdz sātam,*
un mute slavē Tevi gaviļu pilnām lūpām,
7 kad Tevi atminos guļas vietā,*
Tevi apceru, sardzēm mainoties naktī,
8 jo Tu esi man palīgs*
un Tavu spārnu ēnā varu gavilēt.
9 Mana dvēsele Tev piekļaujas.*
Tava labā roka atbalsta mani.

1. ant. Šodien Jēzus Kristus vaigs* atmirdzēja kā saule, / bet Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.

2. ant. Kad Kristus pārveidojās* Tēvs deva liecību par Viņu, / Mozus un Elija parādījušies godībā, / runāja par Viņa aiziešanu, kam bija jānotiek.

Dziedājums Dan 3,57-88. 56

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
58 Teiciet Kungu, debesīs,*
59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.
60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*
61 teiciet Kungu, visi spēki.
62 Teiciet Kungu, saule un mēness,*
63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes.
64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*
65 teiciet Kungu, visi vēji.
66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,*
67 teiciet Kungu, aukstums un tveice.
68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,*
69 teiciet Kungu, sals un aukstums.
70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*
71 Teiciet Kungu, nakts un diena.
72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,*
73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.
74 Lai Kungu teic zeme,*
lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.
75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*
76 teiciet Kungu, visi zemes augi.
77 Teiciet Kungu, jūras un upes, *
78 Teiciet Kungu, avoti.
79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*
80 teiciet Kungu, visi debess putni.
81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*
82 teiciet Kungu, cilvēku dēli.
83 Teic Kungu, Dieva tauta,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*
85 teiciet Kungu, Kunga kalpi.
86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*
87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.
88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*
slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams, un godājams uz mūžiem.

Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam.


2. ant. Kad Kristus pārveidojās* Tēvs deva liecību par Viņu, / Mozus un Elija parādījušies godībā, / runāja par Viņa aiziešanu, kam bija jānotiek.

3. ant. Mozus, likuma devējs, un Elija, pravietis,* parādījās svētajā kalnā, mirdzošas gaismas apņemti / un sarunājās ar Jēzu.

Psalms 149
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
slavas dziesmu dievbijīgo pulkā!
2 Lai Izraēlis priecājas par Radītāju savu!*
Par savu karali lai gavilē Cionas dēli,
3 lai dejodami slavē viņa vārdu,*
ar tamburīniem un cītarām viņam spēlē,
4 jo Kungam tīkama ir viņa tauta,*
viņš vainagos pazemīgos ar uzvaru.
5 Godībā lai dievbijīgie līksmo,*
atgūlušies lai gavilē,
6 skanīgām balsīm lai cildina Dievu*
divasmens zobeniem rokā,
7 lai pagāniem atmaksāt spētu,*
lai varētu atriebties tautām,
8 važās to karaļus iekalt,*
dižciltīgos — dzelzs ķēdēs,
9 īstenot spriedumu, kā ir rakstīts:*
visi dievbijīgie tā rotāsies.

3. ant. Mozus, likuma devējs, un Elija, pravietis,* parādījās svētajā kalnā, mirdzošas gaismas apņemti / un sarunājās ar Jēzu.Īsais lasījums                         Atkl 21, 10.23

Un eņģelis mani aiznesa garā lielā, augstā kalnā un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. Un pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, lai tā spīdētu tanī, jo Dieva spožums to apgaismo un Jērs ir tās spīdeklis.
Īsā atbilde

P.:  Tu, Kungs, viņu vainagoji ar godu un slavu* Aleluja, aleluja
V.: Tu, Kungs, viņu vainagoji ar godu un slavu* Aleluja, aleluja
P.:  Tu viņam devi varu pār Tavu roku darbu
V.: Aleluja, aleluja
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Tu, Kungs, viņu vainagoji ar godu un slavu* Aleluja, aleluja

Benedictus ant. No padebeša atskanēja balss: * Šis ir mans mīļais Dēls, / kas man ļoti patīk / Viņu jums būs klausīt.

Aizlūgumi

Lai slavēts Dievs, mūsu pestītājs, kurš apsolīja palikt kopā ar savu Baznīcu līdz pat laiku piepildījumam. Tāpēc Viņam pateikdamies sauksim:
Kungs, paliec ar mums!
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Kungs Dievs, tu sava Vienpiedzimušā Dēla, Jēzus Kristus pārveidošanās dienā ar Vecās Derības tēvu liecību apstiprinaji mūsu ticības noslēpumus un brīnišķīgā veidā parādīji arī mūsu nākamo godību, māci mūs vienmēr klausīt Jēzus Kristus balsij, lai mēs varētu būt par viņa valstības mantiniekiem. Mēs tevi lūdzam...

6.augusts
Kunga Apskaidrošanās
Vesperes

Himna

Psalmodijs

1. ant. Jēzus ņēma sev līdzi* Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jāni; / un uzveda viņus vienus savrup augstā kalnā / un tur viņš tika pārveidots to priekšā.

Psalms 110 (109),1-5. 7
1 Kungs sacīja manam Kungam:*
„Sēdies man pie labās rokas,
līdz tavus ienaidniekus darīšu*
par paaugstinājumu tavām kājām.”
2 No Cionas Kungs raidīs Tavas varas zizli.*
Valdi savu ienaidnieku vidū!
3 Tu valdi savā varas dienā†
savu svēto spožumā;*
pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi dzemdināju.”
4 Kungs zvērēja un nenožēlos:*
„Tu esi priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas.”
5 Kungs ir pie Tavas labās rokas.*
Savu dusmu dienā viņš karaļus šķaidīs,
7 No strauta viņš veldzēsies ceļā.
Tādēļ ies paceltu galvu.

Ant. Jēzus ņēma sev līdzi* Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jāni; / un uzveda viņus vienus savrup augstā kalnā / un tur viņš tika pārveidots to priekšā.

2. ant. Spožs mākonis viņus apēnoja,* bet no padebeša atskanēja balss: / Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk.

Psalms 121 (120)
1 Es paceļu savas acis uz kalniem:*
no kurienes gan man nāks palīdzība?
2 Palīdzība man — no Kunga,*
kas radījis debesis un zemi.
3 Viņš neļaus saļodzīties tavai kājai.*
Tavs sargātājs nekļūs miegains.
4 Rau, nesamiegojas un neaizmieg*
Izraēļa sargātājs.
5 Kungs ir Tavs sargātājs,†
Kungs — paēnas devējs*
tavā labajā pusē:
6 nedz saule tevi dzels dienā,*
nedz mēness naktī.
7 Kungs sargās tevi no visa ļauna,*
Kungs tavu dzīvību sargās.
8 Tev aizejot un pārnākot, Kungs tevi sargās*
no šī brīža uz mūžīgiem laikiem.

Ant. Spožs mākonis viņus apēnoja,* bet no padebeša atskanēja balss: / Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk.

3. ant. Kāpjot no kalna lejā,* Jēzus pavēlēja viņiem, sacīdams: / Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, / iekams Cilvēka Dēls nebūs piecēlies no miroņiem / Aleluja

Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās.

Dziedājums sal. Atkl 19, 1-2. 5-7
Alleluja!
1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
(R. Alleluja!)
2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
(R. Alleluja!)
un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
(R. Alleluja!)
7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
R. Alleluja (alleluja)!
Alleluja!
jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
(R. Alleluja!)
un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
R. Alleluja (alleluja)!

Ant. Kāpjot no kalna lejā,* Jēzus pavēlēja viņiem, sacīdams: / Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, / iekams Cilvēka Dēls nebūs piecēlies no miroņiem / Aleluja

Īsais lasījums                               Rom 8, 16-17
Un pats Gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Bet ja esam bērni, tad arī mantinieki, pat Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; tik tiešām, ja mēs līdzi ciešam, tad līdzi tiksim arī pagodināti.

Īsā atbilde

P.: Kunga majestāte un skaistums ir Viņa priekšā* Aleluja, aleluja
V.: Kunga majestāte un skaistums ir Viņa priekšā* Aleluja, aleluja
P.: Varenība un spožums apņem Viņa telti
V.: Aleluja, aleluja
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Kunga majestāte un skaistums ir Viņa priekšā* Aleluja, aleluja

Magnificat ant. Dzirdot balsi,* mācekļi nokrita uz sava vaiga un ļoti izbijās, / bet Jēzus piegājis un viņus aizskāris, tiem sacīja: / Celieties un nebaidieties. / Aleluja.

Aizlūgumi

Mīļotie brāļi, līksmosimies mūsu Dievā, kas priecājas bagātīgi apdāvinot savu tautu ar labvēlības dāvanām, un ar dedzību pazemīgi lūgsim Viņu:
Kungs, vairo žēlsirdību un mieru!

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Kungs Dievs, tu sava Vienpiedzimušā Dēla, Jēzus Kristus pārveidošanās dienā ar Vecās Derības tēvu liecību apstiprinaji mūsu ticības noslēpumus un brīnišķīgā veidā parādīji arī mūsu nākamo godību, māci mūs vienmēr klausīt Jēzus Kristus balsij, lai mēs varētu būt par viņa valstības mantiniekiem. Mēs tevi lūdzam...


II NEDĒĻAS TREŠDIENA, 7.augusts

Laudes


Ant. Gavilējiet Dievam, visa zeme, kalpojiet Kungam ar prieku!

Himna
Nakts, tās mākoņi un miglas,
rītam tuvojoties, bēg.
Līdz ar dienu, līdz ar gaismu
Kungs kā gaismas nesējs nāk.

Zeme saules staros atplaukst,
tumsas plīvurus met prom,
lielā krāsu daudzveidībā
atkal atmirdz pasaule.

Dvēselē kas tumšs, kas netīrs,
tas, kas sirdi smagi spiež,
Dieva gaismas pārpilnībā
izzūd, gaist. Nāk vietā miers.

Kristu, meklējam mēs Tevi,
tīra sirds pēc Tevis alkst :
Tavā priekša krītam ceļos
slavas dziesmā, lūgšanā.

Uzlūko, Kungs, mūsu sirdis,
lai nekas Tev netiek slēpts;
ļaunums bieži mūs tā nospiež –
palīdzēt var vien Tavs spēks.

Kristu, lai Tev gods un slava,
gods lai Tēvam, kas mūs mīl,
Svētam Garam, kas mūs vada,
pateicība mūžīga. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Tavs ceļš, Dievs, svētumā: kurš dievs gan tik dižens kā mūsu Dievs?

Psalms 77 (76)

2 Skaļā balsī es piesaucu Dievu,*
skaļā balsī — Dievu, un viņš mani uzklausīja.
3 Savā bēdu dienā es meklēju Dievu.
Naktī nepagura manas izplestās rokas,*
saņemt mierinājumu atteicās dvēsele.
4 Lai tikai iedomājos par Dievu! —
un elsas pārņem mani.*
Lai tikai apceru! — un gurdenums pārņem garu.
5 Tu turi atvērtus man acu plakstiņus.*
Satraukums mani pārņem — es nespēju bilst ne vārda,
6 Es gudroju par senām dienām,*
mūžseniem laikiem.
7 Lai iedomājos sevi koklējam naktī!*
Ar sirdi lai gremdējos sevī! — un pētīšanai nododas man gars.
8 Vai tad Dievs ir atmetis uz mūžīgiem laikiem*
un nekad vairs nebūs labvēlīgs?
9 Vai tad viņa žēlastība izbeigusies,*
Nekad — paaudžu paaudzēs — nepiepildīsies teiktais?
10 Vai tad žēlošanu Dievs ir aizmirsis*
un savu līdzcietību saslēdzis dusmās?
11 Un tad es sacīju: „Man skaudri sāp,*
ka Visaugstākā labais delms ir kļuvis citāds.
12 Es iedomāšos Kunga paveikto.*
Tavus sensenos brīnumus — lai iedomājos jel tos!
13 Ko esi darījis, es pārdomāju to visu,*
ko esi paveicis, tā apcerē gremdējos.
14 Tavs ceļš, Dievs, svētumā.*
Kurš dievs gan tik dižens kā mūsu Dievs?
15 Tu esi Dievs, kas brīnumdarbus dara,*
savu spēku esi atklājis tautām;
16 ar savu delmu atguvis savu tautu,*
Jēkaba un Jāzepa dēlus.
17 Tevi redzēja ūdeņi, Dievs,
ūdeņi redzēja Tevi, trīsēja —*
vēl jo vairāk — drebēja dzīles.
18 Mākoņi lēja ūdeni gāzmām,
dārdēja debeši,*
skraidīja Tavas šautras.
19 Tavs pērkons dunēja viesulī,
Tavi zibeņi apspulgoja pasauli.
Drebēja un trīcēja zeme.
20 Pa jūru gāja Tavs ceļš, caur ūdens vāliem — Tava taka,*
bet nemanāmas bija Tavas pēdas;
21 kā ganāmpulku Tu vadīji savu tautu*
ar Mozus un Ārona roku.

Ant. Tavs ceļš, Dievs, svētumā: kurš dievs gan tik dižens kā mūsu Dievs?

2. ant. Mana sirds gavilē Kungā, kurš noliec pie zemes un atkaļ pieceļ.

Dziedājums 1 Sam 2, 1-10

1 Mana sirds gavilē Kungā,*
un mans spēks ir pieaudzis manā Dievā;
pret maniem ienaidniekiem ir atvērtas manas lūpas,*
jo es priecājos par Tavu palīdzību.
2 Neviens nav tik svēts kā Kungs,
jo nav cita izņemot Tevi,*
un neviens nav tik spēcīgs kā mūsu Dievs.
3 Rimstieties, jūs visi, kas augstprātīgi runā.*
No jūsu lūpām lai atkāpjas nekaunīgi vārdi,
jo Kungs ir visu zinošs Dievs,*
un Viņš izsver darbus.
4 Stipro ierocis ir salauzts,*
un vājie apjožas ar spēku.
5 Tie, kas agrāk bija paēduši, iet kalpot par maizi,*
bet izsalkušie vairs necieš badu.
Neauglīgai dzimst bērni lielā skaitā,*
bet tā, kurai daudz bija bērnu, novīst.
6 Kungs dod nāvi un dzīvību,*
Viņš ieved pazemē un izved ārā.
7 Kungs padara par nabagu un par bagātu,*
Viņš noliec pie zemes un atkaļ pieceļ.
8 Viņš paceļ nabagu no putekļiem*
un trūcīgo no dubļiem,
lai viņš apsēstos pie valdniekiem*
un saņemtu godības troni.
Jo zemes pamati pieder Kungam,*
uz tiem Viņš ir cēlis pasauli.
9 Viņš sargās savu svēto soļus,
bet bezdievīgie dabūs galu tumsā,*
jo ne ar paša spēku cilvēks iegūst uzvaru.
10 Kungs satriec savus pretiniekus,*
Viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem.
Kungs tiesās zemes galus,
un dos spēku savam ķēniņam,*
un pacels sava svaidītā pestīšanas ragu.

Ant. Mana sirds gavilē Kungā, kurš noliec pie zemes un atkaļ pieceļ.

3. ant. Kungs valda! Lai līksmo zeme!

Psalms 97 (96)
1 Kungs valda! Lai līksmo zeme!*
Lai priecājas daudzās salas!
2 Viņu ieskauj mākonis un tumšas debestūces,*
viņa troņa pamatos ir taisnīgums un tiesa;
3 viņam pa priekšu iet uguns*
un aprij viņa ienaidniekus visapkārt.
4 Viņa zibeņi pasauli apspīd.*
Zeme redz — un dreb.
5 Kā vasks kūst kalni Kunga vaiga priekšā,*
visas zemes Valdnieka priekšā.
6 Viņa taisnīgumu sludina debesis,*
un visas tautas redz viņa godību.
7 Lai kaunas visi, kas elkiem vergo,
kas lepojas ar saviem dievekļiem!*
Visi dievi lai pielūdz viņu!
8 Ciona klausās un priecājas,
un līksmojas Jūdas meitas*
Kungs, par spriedumiem Taviem,
9 jo Tu, Visaugstais, esi Kungs pār visu zemi,*
par visiem dieviem daudz pārāks.
10 Kas mīlat Kungu, neieredziet ļauno!
Dievbijīgo dvēseļu sargātājs*
tos izglābs no nekrietno rokām,
11 taisnīgajam sēs gaismu*
un sirdskaidrajiem — prieku.
12 Taisnīgie, priecājaties Kungā*
un, pieminot viņa svētumu, suminiet viņu!

Ant. Kungs valda! Lai līksmo zeme!

Īsais lasījums                         Rom 8, 35. 37

Kas atšķirs mūs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai apspiešana, vai vajāšanas, vai izsalkums, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tomēr to visu mēs pārvaram, pateicoties Viņam, kurš mūs ir mīlējis.

Īsā atbilde

R. Es teikšu Kungu* ikkatrā laikā. Es teikšu....
V. Manas lūpas viņu nemitīgi slavēs.* Ikkatrā laikā. Gods lai ir Tēvam.... Es teikšu....

Benedictus ant. Kalposim Kungam svētumā, visās mūsu mūža dienās.

Aizlūgumi

Lai slavēts Dievs, mūsu pestītājs, kurš apsolīja palikt kopā ar savu Baznīcu līdz pat laiku piepildījumam. Tāpēc Viņam pateikdamies sauksim:
Kungs, paliec ar mums!
Paliec ar mums, Kungs, visu dienu,
- lai nekad no mums nenovēršas Tava žēlastības saule.
Mēs veltījam Tev šo dienu kā upuri,
- lai nekas ļauns nesagandē mūsu darbus un domas.
Dari, Kungs, ka visu šo dienu vadītu Tavas žēlastības gaisma,
- lai mēs būtu zemes sāls un pasaules gaisma.
Lai Tava Svētā Gara mīlestība vada mūsu sirdis un lūpas,
- ka mēs vienmēr paliktu Tavā taisnībā un slavētu Tevi.
(savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Tevi lūdzam, Kungs, sūti mūsu sirdīs Tavas gaismas skaidrību, lai mēs pastāvīgi ietu Tavu baušļu ceļu un nekad nenoklīstu uz maldu takām. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Vesperes, 7augusts


Himna
Labais Kungs un Ķēniņ,
gaismas Radītāj,
Tavā varā laika
ritums mūžīgais.

Saule uzlec, noriet,
naktis dienas mij;
gaisma nemainīgā –
Kristus, Dieva Dēls.

Izraēļa tautu
cauri naktij ved,
rāda ceļu ļaudīm
ugunīgais stabs.

Arī mūs Tu vadi –
klīstam tumsībā.
Apgaismo mums ceļu,
Gaisma mūžīgā!

Kas gan cienīgs būtu
Tavu godu teikt,
dienas gaismai rietot,
spožo Gaismu sveikt?

Dievs, Tu savā spēkā
sirdīs gaismu dedz,
tāpēc Tevi vienmēr
cildināsim mēs. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.

Psalms 62 (61)

2 Klusa mana dvēsele, uz Dievu vērsta:*
no viņa — mans glābiņš;
3 vien viņš — mana klints, mans glābiņš, *
mans cietoksnis:es nelīgošos pārlieku.
4 Cik ilgi jūs uzklupsiet cilvēkam?
Jūs visi to graujat kā sašķiebtu sienu,*
kā grūstošu mūri?
5 No paaugstinājuma nogāzt — tik tas tiem padomā.*
Tīk meli tiem — ar lūpām svētī, ar sirdi nolād.
6 Esi klusa, mana dvēsele, pievērsusies Dievam,*
no viņa — mana cerība;
7 vien viņš — mana klints, mans glābiņš,*
mans cietoksnis: es nesalīgošos.
8 Mans glābiņš un mana godība balstās Dievā.*
Mana stipruma klintspamats, mans patvērums ir Dievā.
9 Visos laikos, tauta, paļaujies uz viņu!*
Izkratiet sirdis viņa priekšā! Dievs — mūsu patvērums.
10 Vien dvaša ir Ādama bērni,*
tukši māņi — cilvēka bērni.
Svaru kausos vieglāki par dvašu*
uzlido visi augšup.
11 Nepaļaujaties uz izspiešanu,
uz laupīšanu neceriet velti!*
Lai kādus augļus nenestu varenība, neveltiet tai savu sirdi!
12 Dievs reiz ir sacījis, divreiz to esmu dzirdējis:*
spēks — Dieva rokās.
13 Un žēlsirdība , Kungs, ir Tavās rokās:*
ikkatram Tu atlīdzināsi saskaņā ar tā darbiem.

Ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.

2. ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī.

Psalms 67 (66)

2 Lai apžēlojas Dievs par mums un mūs svētī!*
Lai liek pār mums atmirdzēt savam vaigam,
3 Tavs ceļš lai tā kļūtu pazīstams zemes virsū,*
Tava pestīšana — ikvienā tautā.
4 Lai slavē Tevi, Dievs, tautas!*
Visas tautas lai Tevi slavē!
5 Lai tautības līksmo un gavilē,
jo Tu taisnīgi tiesā tautas*
un vadi tautības zemes virsū.
6 Lai slavē Tevi, Dievs, tautas!*
Visas tautas lai Tevi slavē!
7 Zeme ir nesusi augli:*
Dievs, mūsu Dievs, mūs svētīs.
8 Dievs mūs svētīs,*
un visas zemes malas viņu bijās.

Ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un mūs svētī.

3. ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.

Dziedājums sal. Kol 1, 12-20
12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu dalībniekiem gaismā.
13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,
14 kurā mums ir pestīšana*
un grēku piedošana.
15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
visas radības pirmdzimtais.
16 Jo Viņā ir radīts viss,
kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
redzamais un neredzamais,
troņi un valdīšanas,*
priekšniecības un varas.
Viss caur Viņu un Viņā ir radīts,
17 un Viņš ir pirms visa,*
un viss pastāv Viņā.
18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva,
Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
lai pats būtu pirmais starp visiem,
19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība,*
20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,
gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.

Ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.

Īsais lasījums                               1 Pēt 5, 5b-7

Ietērpieties visi pazemībā cits cita priekšā, jo “Dievs pretojas lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību”. Tāpēc pazeminiet sevi zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu attiecīgā laikā. Visas savas bažas uzticiet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

Īsā atbilde

R. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! Sargā mūs....
V. Paslēp mūs savu spārnu ēnā!* Kā acuraugu! Gods lai ir Tēvam.... Sargā mūs....

Magnificat ant. Dari, Kungs, varenus darbus ar savu roku: izkaisi augstprātīgos un paaugstini pazemīgos!

Aizlūgumi

Mīļotie brāļi, līksmosimies mūsu Dievā, kas priecājas bagātīgi apdāvinot savu tautu ar labvēlības dāvanām, un ar dedzību pazemīgi lūgsim Viņu:
Kungs, vairo žēlsirdību un mieru!
Mūžīgais Dievs, Tev tūkstoš gadu ir kā vakarējā diena, kas aiziet,
- dari, lai mēs atcerētos, ka dzīvē ir kā zieds, kas no rīta uzzied, bet vakarā novīst.
Dod saviem ļaudīm mannu, lai tie nesalkst,
- un dzīvo ūdeni, lai viņiem nemūžam neslāptu.
Dari, lai Tavi ticīgie meklētu un tiektos pēc debesu lietām,
- kā arī veltītu Tavam godam arī laicīgos darbus un atpūtu.
Kungs, dod mums labvēlīgu laiku,
- lai mēs saņemtu bagātīgi saņemu zemes augļus.
(vai arī:
Kungs, atbrīvo mūs no ikvienas samaitāšanas,
- un izlej svētības pārpilnību pār mūsu mājām.)
(savi lūgšanu nodomi)
Dāvā mirušajiem žēlastību skatīt Tavu vaigu,
- un ļauj iemantot šo svētlaimi arī mums.

Tēvs mūsu....

Lūgšana

Dievs, Tavs vārds ir svēts un Tava žēlsirdību slavē visas paaudzes, pieņem savas tautas pazemīgās lūgšanas un gādā, lai tā nepārstātu skandēt slavas dziesmas Tavam godam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru