Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 8-10.augusts (privātai lietošanai)

II NEDĒĻAS CETURTDIENA, 8.augusts, svētais Dominiks

Laudes


Ant. Inv. Ant. Slavēsim Kristu, augsto Priesteri.

Himna
Lūk, gaismas lode ceļas,
nakts melnā projām bēg;
šai naktī sirdi spiedis
ir tumsas šausmu rēgs.

Nāk jauna, spoža diena
un gaisma sirdi skar –
no ļaunā pasargāta,
tā augšup tiekties var.
Lai labo steidzas uzņemt
acs, lūpas, rokas, sirds.
Kungs, vadi mūsu soļus,
kur Tava gaisma mirdz!

Mūs vienmēr modri vēro
Tavs gaišais acu skats,
no rīta līdz pat naktij
mūs labam māci Pats.

Mēs lūdzam Tevi šorīt:
uz lūgšanām mūs sauc,
lai nomodā mēs būtu,
lai sirds pie Tevis trauc.

Dievs, Tev un Tavam Dēlam
lai pateicība, gods,
un arī Svētam Garam,
kas mums no Tevis dots! Amen.


Psalmodijs

1. ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu!

Psalms 80 (79)

2 Uzklausi, Izraēļa ganītāj,*
kas Jāzepu vadi kā avju pulku!
Kas sēdi pār ķerubiem, — atmirdzi*
3 Efraima, Benjamīna un Manases priekšā!
Liec izpausties savam varenumam*
un nāc mūs izglābt!
4 Dari mūs tādus, kādi mēs bijām!*
Liec atspīdēt savam vaigam, lai mēs izglābtos!
5 Kungs, debespulku Dievs, cik gan vēl ilgi*
Tu dusmosies, lūdzoties Tavai tautai!
6 Tu esi mūs barojis ar asaru maizi*
un devis dzert asaras stopiem.
7 Mūsu dēļ kaimiņi ķildojas savā starpā,*
par mums ņirgājas ienaidnieki.
8 Debespulku Dievs, dari mūs tādus, kādi mēs bijām!*
Liec atspīdēt savam vaigam, lai mēs izglābtos!
9 No Ēģiptes Tu izcēli vīna stādu*
un, padzinis tautas, to iedēstīji,
10 kur biji izravējis tās.*
Tas iesakņojās un sakuploja pa visu zemi.
11 Kalnus klāja tā ēna,*
un Dieva ciedrus — tā zari,
12 atvases sniedzās līdz jūrai,*
un dzinumi – līdz pat upei.
13 Kāpēc gan Tu noārdīji tā mūrus? —*
nu plūc ikviens, kas iet garām,
14 izrakņā meža kuilis,*
un lauka zvēri tur ganās.
15 Debespulku Dievs, nāc, lūdzu, atpakaļ!*
Jel paveries no debesīm un uzlūko un apraugi šo vīna stādu,
16 un pasargā to, ko dēstījusi Tava labā roka,*
dēlu, ko esi nostiprinājis sev pašam, —
17 ar uguni nodedzināts, nocirsts!*
No Tava vaiga bardzības lai aiziet tie bojā!
18 Tavs labais delms lai ir pār vīru pie Tavas labās rokas,*
pār cilvēka dēlu, ko esi nostiprinājis sev pašam! —
19 un mēs nenovērsīsimies no Tevis. Tu apveltīsi mūs ar dzīvību,*
un mēs piesauksim Tavu vārdu.
20 Debespulku Dievs, dari mūs tādus, kādi mēs bijām!*
Liec atspīdēt savam vaigam, lai mēs izglābtos!

Ant. Liec izpausties, Kungs, savam varenumam, lai mūs izglābtu!

2. ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē.

Dziedājums Is 12, 1-6

1 Es pateicos Tev, Kungs, jo Tu biji uz mani dusmīgs,*
bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji.
2 Lūk, manas pestīšanas Dievs!*
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un stiprums,*
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
3 Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus*
no pestīšanas avotiem.
4 Tai dienā jūs teiksiet:*
„Slavējiet Kungu un piesauciet Viņa vārdu.
Viņa darbus dariet zināmus tautām,*
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams.
5 Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas;*
lai tas kļūst zināms visā zemē.
6 Līksmo un gavilē, tu, kas dzīvo Sionā,*
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais!”

Ant. Kungs ir veicis lielas lietas, pavēstiet to visā zemē.

3. ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam!

Psalms 81 (80)
2 Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam,*
lokiet balsi Jēkaba Dievam!
3 Lieciet atskanēt dziesmai un tamburīnam,*
daiļskanīgai koklei un cītarai!
4 Pūtiet raga tauri jaunā mēnesī,*
pilnmēnesī mūsu svētku dienā! —
5 jo tāds ir rīkojums Izraēlim,*
Jēkaba Dieva lēmums,
6 piekodinājums Jāzepam,
kad tas ieguva varu Ēģiptes zemē.*
Es dzirdēju valodu, kas man nebija pazīstama:
7 Viņam no pleciem es noņēmu nastu.*
No nesamā groza atbrīvojās viņa rokas.
8 Spaidos tu mani piesauci un es izglābu tevi,
apslēpies pērkonā — uzklausīju,*
pie Meribas ūdeņiem pārbaudīju.
9 Klausies, mana tauta: tev piekodināšu.*
Izraēl! Ja vien tu paklausītu mani!
10 Sveša dieva lai tev nav!*
Un svešzemju dievu lai nepielūgtu!
11 Es esmu Kungs, tavs Dievs,
kas tevi izveda no Ēģiptes zemes.*
Plati atdari muti! — un es to piepildīšu!
12 Kad mana tauta tomēr neklausīja manu balsi,*
kad Izraēlis liedzās paklausīt mani,
13 es atstāju tos viņu nepiekāpīgās sirds varā*
un ļāvu dzīvot pašiem pēc sava prāta.
14 Ak, kaut mana tauta paklausītu mani,*
kaut Izraēlis staigātu manus ceļus,
15 es tūdaļ pazemotu to ienaidniekus*
pret to pretiniekiem pavērstu savu roku,
16 Izraēlim pieglaimotos Kunga nīdēji —*
tāds lai to liktenis mūžam!
17 Turpretī viņu es ēdināšu briedušiem kviešiem.*
Ar medu no klints mielošu tevi.

Ant. Gavilējiet Dievam, mūsu spēkam!

ĪSAIS LASĪJUMS                    Ebr13,7-9a
Atminieties savus priekšniekus, kas jums sludinājuši Dieva vārdu! Vērodami viņu dzīves iznākumu, sekojiet to ticībai! Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi tas pats. Neļaujiet sevi maldināt dažādām svešām mācībām.

ĪSĀ ATBILDE

P.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā
V.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā
P.: Dienā un naktī teiks Tavu godu
V.: Tavā Baznīcā
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Noliki viņus par sargiem * Tavā Baznīcā

Benedictus ant. Tie neesat jūs, * bet jūsu Tēva Gars, / kas caur jums runā.
AIZLŪGUMI
Mūsu Pestītājs ir mums devis valdnieka un priestera varu, lai mēs pienestu Dievam patīkamus upurus. Tāpēc pateicībā piesauksim Viņu:
Kungs, uzturi mūs Tavā kalpošanā!
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Kungs Dievs, stiprini savu Baznīcu ar svētā Dominika nopelniem un mācību un liec, lai viņš vienmēr paliktu par mūsu aizbildni, kas savas dzīves laikā bija izcils tavas patiesības sludinātajs. Mēs tevi lūdzam...

Vesperes, 8.augusts, svētais Dominiks


Himna
Debesīs rotājas gaisma spožā,
brīnišķā krāšņumā saulrietā staro
Tava spēka un nemirstības atspulgs,
svētais, varenais debesu Valdniek.

Tevi godina radība visa
caur Jēzu Kristu, Tavu dievišķo Dēlu.
Arī mēs šajā vakara stundā
dziedam himnu trīsvienīgam Dievam.

Tevi vien pielūgt, Tevi vien slavēt
visskaistākām dziesmām tagad un vienmēr.
Kristu, Dieva Dēls, dzīvības nesēj,
piesaucam Tevi lūgšanās savās. Amen.

Psalmodijs

1. ant. Es tevi iecēlu par gaismu pagānu tautām, lai mana pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām.

Psalms 72 (71)

I

1 Dāvā, Dievs, karalim spēju spriest Tavus spriedumus,*
karaļdēlam — savu taisnīgumu,
2 lai viņš tiesātu taisnīgi Tavu tautu,*
Tavus nabagos — ar taisnu spriedumu.
3 Tad mieru tautai sniegs kalni*
un pakalni nāks ar taisnīgumu,
4 viņš valdīs taisnīgi pār nabagajiem tautā,
glābs trūcīgā bērnus*
un satrieks apspiedējus.
5 Audžu audzēs lai Tevi bijā,*
saules gaismā un mēnesnīcā!
6 Viņš sijāsies lejup kā lietus pļavā,*
kā lietusgāzes, kas zemi liedē.
7 Viņa dienās — kamēr nenodils mēness —*
zels taisnīgums, miers būs papilnam.
8 No jūras līdz jūrai viņš valdīs,*
no upes — līdz zemes malai.
9 Tuksneša iemītnieki viņa priekšā metīsies zemē*
un viņa ienaidnieki uzlaizīs putekļus,
10 Tarsiešu un salu valdnieki nāks ar veltēm,*
arābu un Sābas valdnieki — ar dāvanām,
11 visi valdnieki viņu pielūgs,*
visas tautas kalpos viņam,

Ant. Es tevi iecēlu par gaismu pagānu tautām, lai mana pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām.

2. ant. Kungs izglābs trūcīgo bērnus; viņš izpirks to dvēseles no spaidiem.

II
12 jo viņš izglābs trūcīgo, kas vaimanā,*
nabago un bezpalīdzīgo,
13 nespēcīgo un trūcīgo žēlos*
un trūcīgo dvēseles izglābs.
14 Viņš izpirks tās no varmācības un spaidiem,*
un nesamaksājamas būs trūcīgo asinis viņa acīs.
15 Lai dzīvo — viņš! Lai viņam dāvā Arābijas zeltu!
Lai lūdzas pastāvīgi par viņu!*
Lai slavē ik dienas!
16 Zemē lai plešas labības lauki*
un viļņojas kalnu galos!
Kā Libāns — lai ir druvas,*
lai zeļ no pilsētas kā zāle laukos!
17 Lai mūžam pastāv viņa vārds!*
Lai pieņemas viņa vārds iepretī saulei!
Lai ļaudis sevi svētī ar to!*
Lai teic to svētīgu visas tautas!
18 Lai sumināts Kungs Dievs, Izraēļa Dievs,*
kas vienīgais veic brīnumdarbus,
19 un mūžam lai slavēts viņa godpilnais vārds,*
un viņa godība lai piepilda visu zemi! Tik tiešām! Tik tiešām!

Ant. Kungs izglābs trūcīgo bērnus; viņš izpirks to dvēseles no spaidiem.

3. ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks un mūsu Dieva valstība.

Dziedājums Atkl 11, 17-18; 12, 10b-12a
11,17 Mēs Tev pateicamies,*
Kungs, Dievs visvarenais,
kas esi un kas biji,*
ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.
18 Un tautas iedegās dusmās:*
un atnāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos
un dot atalgojumu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,*
un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.
12,10 Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks un mūsu Dieva valstība,*
un Viņa Svaidītā vara,
jo ir nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
kurš viņus apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienu un nakti.
11 Un viņi uzvarēja to, pateicoties Jēra asinīm*
un pateicoties savas liecības vārdam;
un viņi nemīlēja savu dzīvību*
līdz pat nāvei.
12 Tāpēc līksmojiet, debesis,*
un jūs, kas tajās dzīvojat.

Ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks un mūsu Dieva valstība.

ĪSAIS LASĪJUMS                                1Pēt 5, 1-4

Es, vecākais un Kristus ciešanu liecinieks, līdzdalībnieks godībā, kas nākotnē atklāsies, pamudinu vecākos, kas pie jums ir: Ganiet Dieva ganāmpulku, kas pie jums, rūpēdamies par to nepiespiesti, bet labprātīgi saskaņā ar Dievu, ne negodīgas peļņas dēļ, bet pašaizliedzīgi, Un ne kā izredzēto valdnieki, bet no sirds esiet priekšzīme ganāmpulkam! Un kad ieradīsies Virsgans, jūs saņemsiet nevīstošo godības kroni.
ĪSĀ ATBILDE
P.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu
V.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu
P.: Savu dzīvību atdeva par brāļiem
V.: Un dedzīgi aizstāv savu tautu
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Lūk, gans, kas mīl savus brāļus* Un dedzīgi aizstāv savu tautu

Magnificat ant. Pateicos Tev, Kristu, Labais Gans* jo Tu mani ievedi savā godībā. / Ļauj, lai tauta, kuru Tu man uzticēji, kopā ar mani būtu Tavā valstībā mūžīgi.

AIZLŪGUMI

Slavēsim Jēzu Kristu, kurš iemīlēja savu Baznīcu un to kopj un stiprina. Ar paļāvību lūgsim Viņu saucot:
Kungs, izpildi savas tautas lūgšanu!
 (savi lūgšanu nodomi)

Tēvs mūsu....
Lūgšana
Kungs Dievs, stiprini savu Baznīcu ar svētā Dominika nopelniem un mācību un liec, lai viņš vienmēr paliktu par mūsu aizbildni, kas savas dzīves laikā bija izcils tavas patiesības sludinātajs. Mēs tevi lūdzam...

II NEDĒĻAS PIEKTDIENA, 9.augsts, svētā Edīta Šteina

Laudes


Ant. Ieklausīsimies Kunga balsī, lai ieietu Viņa atpūtas vietā.

Himna
Psalmodijs

1. ant. Tava žēlastība, Kungs ir labāka nekā dzīvība, manas lūpas Tevi slavēs

Psalms 63 (62), 2-9

2 Dievs! Tu esi mans Dievs.*
No agra rīta lūkojos pēc Tevis.
Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,
pēc Tevis ilgojas mana miesa*
kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.
3 Svētnīcā esmu tā raudzījies Tevī,*
lai ieraudzītu Tavu spēku un godību.
4 Tavu slavu teiks manas lūpas,*
jo Tava žēlastība labāka par dzīvību.
5 Visu mūžu es Tevi tā slavināšu.*
Tavā vārdā augšup celšu rokas.
6 Kā bagātīgā mielastā mana dvēsele pildās līdz sātam,*
un mute slavē Tevi gaviļu pilnām lūpām,
7 kad Tevi atminos guļas vietā,*
Tevi apceru, sardzēm mainoties naktī,
8 jo Tu esi man palīgs*
un Tavu spārnu ēnā varu gavilēt.
9 Mana dvēsele Tev piekļaujas.*
Tava labā roka atbalsta mani.

1. ant. Tava žēlastība, Kungs ir labāka nekā dzīvība, manas lūpas Tevi slavēs

2. ant. Slavējiet Kungu mūžīgi, visi Viņa mocekļi.

Dziedājums Dan 3,57-88. 56

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
58 Teiciet Kungu, debesīs,*
59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.
60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*
61 teiciet Kungu, visi spēki.
62 Teiciet Kungu, saule un mēness,*
63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes.
64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*
65 teiciet Kungu, visi vēji.
66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,*
67 teiciet Kungu, aukstums un tveice.
68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,*
69 teiciet Kungu, sals un aukstums.
70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*
71 Teiciet Kungu, nakts un diena.
72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,*
73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.
74 Lai Kungu teic zeme,*
lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.
75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*
76 teiciet Kungu, visi zemes augi.
77 Teiciet Kungu, jūras un upes, *
78 Teiciet Kungu, avoti.
79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*
80 teiciet Kungu, visi debess putni.
81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*
82 teiciet Kungu, cilvēku dēli.
83 Teic Kungu, Dieva tauta,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*
85 teiciet Kungu, Kunga kalpi.
86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*
87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.
88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*
slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams, un godājams uz mūžiem.

Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam.


2. ant. Slavējiet Kungu mūžīgi, visi Viņa mocekļi.

3. ant. Uzvarētājam es ļauši kļūt par sava nama balstu.

Psalms 149
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
slavas dziesmu dievbijīgo pulkā!
2 Lai Izraēlis priecājas par Radītāju savu!*
Par savu karali lai gavilē Cionas dēli,
3 lai dejodami slavē viņa vārdu,*
ar tamburīniem un cītarām viņam spēlē,
4 jo Kungam tīkama ir viņa tauta,*
viņš vainagos pazemīgos ar uzvaru.
5 Godībā lai dievbijīgie līksmo,*
atgūlušies lai gavilē,
6 skanīgām balsīm lai cildina Dievu*
divasmens zobeniem rokā,
7 lai pagāniem atmaksāt spētu,*
lai varētu atriebties tautām,
8 važās to karaļus iekalt,*
dižciltīgos — dzelzs ķēdēs,
9 īstenot spriedumu, kā ir rakstīts:*
visi dievbijīgie tā rotāsies.

3. ant. Uzvarētājam es ļauši kļūt par sava nama balstu.

Īsais lasījums                        Dz 8,7

Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt; un, ja kāds pat visu sava nama pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu!"
Īsā atbilde

P.: Kungs ir mans spēks* un mana slava
V.: Kungs ir mans spēks* un mana slava
P.: Viņš ir mana pestīšana
V.: un mana slava
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Kungs ir mans spēks* un mana slava

Benedictus ant. Kas savu dzīvību, zaudēs manis dēļ,* tas to izglābs un iemantos mūžību.

Aizlūgumi

Cildināsim Kristus labvēlību un gudrību, kas mums pavēlēja Viņu saskatīt un mīlēt visos brāļos, īpaši tajos kas cieš. Ar neatlaidību lūgsim Viņu:
Kungs, pilnveido mūs mīlestībā!

Tēvs mūsu.

Lūgšana
Lai slavē Tevi, Kungs, mūsu lūpas, mūsu dvēsele, kā arī mūsu dzīve, un tā kā no Tavas labvēlības mēs pastāvam, lai visa mūsu dzīve ir veltīta Tev. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Vesperes, 9.augusts, sv. Edīte Šteina

HIMNA
PSALMODIJS

1. ant. Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem  savu krustu un seko Man.

Psalms 114 (115) A
Es mīlu Kungu,*
jo Viņš uzklausīja manas lūgšanas balsi,
jo Viņš pievērsa man Savu ausi*
tai dienā, kad Viņu piesaucu.
Mani apvija nāves saites,*
un elles valgi aizsniedza mani.
Es nokļuvu spaidos un sāpēs,+
un es piesaucu Kunga vārdu:*
„Ak, Kungs, izglāb manu dzīvību!”
Kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs,*
un mūsu Dievs ir žēlīgs.
Kungs sargā mazos ļaudis:*
es biju nespēcīgs, Viņš mani izglāba.
Atgriezies savā mierā, mana dvēsele,*
jo Kungs tev ir darījis labu.
Jo Viņš ir pasargājis no nāves manu
dzīvību,+
manas acis – no asarām,*
manas kājas – no kritiena.
Es staigāšu Kunga priekšā *
dzīvo zemē.

Ant. Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem  savu krustu un seko Man.

2. ant. Ja kas man kalpo, to godinās mans Tēvs, kurš ir debesīs

Psalms 115 (116) B

Es ticēju pat tad, kad runāju:*
„Es esmu ļoti satriekts.”
Savā izmisumā es pateicu:*
„Visi cilvēki melo.”
Kā es atlīdzināšu Kungam*
par visu, ko Viņš man ir devis?
Es ņemšu pestīšanas biķeri*
un piesaukšu Kunga vārdu.
Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
visu Viņa ļaužu priekšā.
Kunga acīs ir dārga*
Viņa svēto nāve.
Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu,*
es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.
Tu esi sarāvis manas važas:+
es nesīšu Tev slavas upuri*
un piesaukšu Kunga vārdu.
Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
visu Viņa ļaužu priekšā,
Kunga nama pagalmos,*
Jeruzaleme, tavā vidū.
Ant. Ja kas man kalpo, to godinās mans Tēvs, kurš ir debesīs

3. ant. Kas m anis dēļ zaudēs savu dzīvību, to iegūs mūžībā.
Dziedājums Atkl 4,11; 5,9.10.12
Kungs, mūsu Dievs, Tu cienīgs saņemt*
slavu un godu, un varu,
jo Tu visu radīji*
un ar Tavu gribu viss bija un tika
radīts.
Kungs, Tu esi cienīgs saņemt grāmatu*
un noņemt tās zīmogus,
jo Tu tiki nonāvēts+
un mūs no visām ciltīm, valodām,
tautām un tautībām*
atpirki Dievam ar Savām asinīm.
Un Tu mūs padarīji par valdniekiem un
priesteriem+
Dieva priekšā,*
un mēs valdīsim virs zemes.
Jērs, ko nonāvēja,+
ir cienīgs saņemt varu un dievību, un
gudrību,*
un spēku,un godu, un slavu, un svētību.
Ant. Kas m anis dēļ zaudēs savu dzīvību, to iegūs mūžībā.

Īsais lasījums                1Kor 7, 32b. 34a

Kam nav sievas, tas rūpējas par to, kas ir Kunga, kā patikt Dievam. Arī neprecētā sieviete un jaunava domā par to, kas ir Kunga, lai būtu svēta miesā un garā.

Īsā atbilde

P.: Lūk, Ķēniņa priekšā nāk jaunavas* ar prieku un gavilēm
V.: Lūk, Ķēniņa priekšā nāk jaunavas* ar prieku un gavilēm
P.: Viņas ieiet Ķēniņa pilī
V.: ar prieku un gavilēm
P.: Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam
V.: Lūk, Ķēniņa priekšā nāk jaunavas* ar prieku un gavilēm

Magnificat ant. Nāc Kristus līgava,* saņem to vainagu, / kuru Kungs tev ir sagatavojis mūžībā.

Aizlūgumi

Kristus grib lai pestīšanu iemantotu visi cilvēki. Tāpēc lūgsim Viņu no visas sirds:
Kungs, velc visus cilvēkus pie sevis!

Tēvs mūsu....

Lūgšana
Lai slavē Tevi, Kungs, mūsu lūpas, mūsu dvēsele, kā arī mūsu dzīve, un tā kā no Tavas labvēlības mēs pastāvam, lai visa mūsu dzīve ir veltīta Tev. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

II NEDĒĻAS SESTDIENA, 10.augusts, sv. Laurencijs

Laudes


Ant. ant. Slavējam Kungu, mocekļu
Karali.

Himna
Psalmodijs
1. ant. Uz Tevi, manu Kungu, tiecas mana
dvēsele, kamēr mana miesa sadeg par
Tevi.

Psalms 63 (62), 2-9

2 Dievs! Tu esi mans Dievs.*
No agra rīta lūkojos pēc Tevis.
Pēc Tevis slāpst mana dvēsele,
pēc Tevis ilgojas mana miesa*
kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens.
3 Svētnīcā esmu tā raudzījies Tevī,*
lai ieraudzītu Tavu spēku un godību.
4 Tavu slavu teiks manas lūpas,*
jo Tava žēlastība labāka par dzīvību.
5 Visu mūžu es Tevi tā slavināšu.*
Tavā vārdā augšup celšu rokas.
6 Kā bagātīgā mielastā mana dvēsele pildās līdz sātam,*
un mute slavē Tevi gaviļu pilnām lūpām,
7 kad Tevi atminos guļas vietā,*
Tevi apceru, sardzēm mainoties naktī,
8 jo Tu esi man palīgs*
un Tavu spārnu ēnā varu gavilēt.
9 Mana dvēsele Tev piekļaujas.*
Tava labā roka atbalsta mani.

1. ant. Uz Tevi, manu Kungu, tiecas mana
dvēsele, kamēr mana miesa sadeg par
Tevi.

2. ant. Kungs sūtīja Savu eņģeli un atbrīvoja
mani no uguns, lai es nesadegu.

Dziedājums Dan 3,57-88. 56

57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
58 Teiciet Kungu, debesīs,*
59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.
60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*
61 teiciet Kungu, visi spēki.
62 Teiciet Kungu, saule un mēness,*
63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes.
64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*
65 teiciet Kungu, visi vēji.
66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,*
67 teiciet Kungu, aukstums un tveice.
68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,*
69 teiciet Kungu, sals un aukstums.
70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*
71 Teiciet Kungu, nakts un diena.
72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,*
73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.
74 Lai Kungu teic zeme,*
lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.
75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*
76 teiciet Kungu, visi zemes augi.
77 Teiciet Kungu, jūras un upes, *
78 Teiciet Kungu, avoti.
79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*
80 teiciet Kungu, visi debess putni.
81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*
82 teiciet Kungu, cilvēku dēli.
83 Teic Kungu, Dieva tauta,*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*
85 teiciet Kungu, Kunga kalpi.
86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*
87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.
88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.
Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*
slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.
56 Esi slavēts debesu plašumā*
un teicams, un godājams uz mūžiem.

Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam.


2. ant. Kungs sūtīja Savu eņģeli un atbrīvoja
mani no uguns, lai es nesadegu.

3. ant. Svētais Laurencijs teica: Es pateicos
Tev, Kungs, ka pieņem mani Savā
godībā.

Psalms 149
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,*
slavas dziesmu dievbijīgo pulkā!
2 Lai Izraēlis priecājas par Radītāju savu!*
Par savu karali lai gavilē Cionas dēli,
3 lai dejodami slavē viņa vārdu,*
ar tamburīniem un cītarām viņam spēlē,
4 jo Kungam tīkama ir viņa tauta,*
viņš vainagos pazemīgos ar uzvaru.
5 Godībā lai dievbijīgie līksmo,*
atgūlušies lai gavilē,
6 skanīgām balsīm lai cildina Dievu*
divasmens zobeniem rokā,
7 lai pagāniem atmaksāt spētu,*
lai varētu atriebties tautām,
8 važās to karaļus iekalt,*
dižciltīgos — dzelzs ķēdēs,
9 īstenot spriedumu, kā ir rakstīts:*
visi dievbijīgie tā rotāsies.

3. ant. Svētais Laurencijs teica: Es pateicos
Tev, Kungs, ka pieņem mani Savā
godībā.

ĪSAIS LASĪJUMS 2 Kor 1,3-5
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus
Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina
visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas
bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko
paši no Dieva esam saņēmuši. Jo, kā Kristus
ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi
darbojas mūsu ieprieca caur Kristu.

ĪSĀ ATBILDE
P.: Kungs ir mans spēks * un mana godība.
Kungs...
V.: Kungs ir mana atpestīšana * un mana
godība. Gods... Kungs...

Benedictus ant. Nebaidies, mans kalps,
jo Es esmu ar tevi, kad tu būsi ugunī,
liesmas tevi neskars.

AIZLŪGUMI
Aizbilstot mocekļiem, kas gāja nāvē
Dieva Vārda dēļ un tādējādi slavēja mūsu
Pestītāju, mēs lūdzam:
Kungs, atpērc mūs ar Savām Asinīm!
Tēvs mūsu

LŪGŠANA
Žēlsirdīgais Dievs, dedzīgā mīlestībā
uz Tevi svētais Laurencijs uzticīgi kalpoja
trūkumcietējiem un drosmīgi pieņēma
moceklību, dod, ka arī mēs mīlētu, ko Tu
mīli, un izpildītu to, ko viņš mācīja. Mēs
Tevi lūdzam...

SVĒTDIENA, 10 augusts

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru