Sprediķis 25.augustā, PLL 21.svētdienā


www.mieramtuvu.lv

Lasījums no pravieša Isaja 
grāmatas (Is 66, 18-21)
Tā saka Kungs: “Zinādams viņu darbus un viņu domas, Es atnākšu sapulcināt visas tautas un valodas, un tās nāks un redzēs manu godību. Un Es viņos likšu zīmi, un tos no viņiem, kas būs izglābušies, Es sūtīšu pie tautām uz Tarsu un Putu, Ludu un Mešeku, Rošu un Tubalu, un Javanu, uz tālajām salām pie tiem, kas par mani nav dzirdējuši un nav redzējuši manu godību. 
Un viņi manu godību sludinās tautām. Un no visām tautām viņi atvedīs kā upura dāvanu Kungam visus jūsu brāļus zirgos un karietēs, un lektikās, un ar mūļiem un kamieļiem uz manu svēto kalnu Jeruzalemi, saka Kungs, tāpat kā Izraēļa dēli Kunga namā ienes ēdamo upuri tīrā traukā. Un no viņiem Es paņemšu sev priesterus un levītus,” saka Kungs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Psalms 117 (116)Refrēns: Sludiniet Evaņģēliju visām tautām!
vai: Alleluja!

Teiciet Kungu, visas tautas,
slavējiet Viņu, visi ļaudis!
Jo liela ir Viņa žēlsirdība pār mums, 
un Kunga uzticība pastāv mūžam. R.
Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 12, 5-7.11-13)Brāļi, jūs esat aizmirsuši, kas jums kā dēliem ir sacīts: “Mans dēls, nenievā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj, jo to, kuru Dievs mīl, Viņš arī soda, un per katru, kuru pieņem par dēlu.” 
Esiet pacietīgi pārmācībā! Dievs ar jums apietas kā ar dēliem. Jo kas gan tas ir par dēlu, kuru tēvs nepārmāca? 
Katra pārmācība šobrīd neliekas iepriecinoša, bet gan skumja, tomēr vēlāk tiem, kas tajā ir vingrināti, tā dod miera pilnu taisnības augli. Tāpēc iztaisnojiet nolaistās rokas un nespēcīgos ceļgalus un ar savām kājām speriet taisnus soļus, lai tas, kas ir klibs, nenomaldītos, bet labāk lai tiktu dziedināts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Alleluja. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens nenonāk pie Tēva citādi
kā tikai caur mani. 
Alleluja. 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, 
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 13, 22-30)
Tajā laikā Jēzus mācīdams gāja caur pilsētām un ciemiem, turpinādams savu ceļu uz Jeruzalemi. 
Un kāds Viņam jautāja: “Kungs, vai tikai nedaudzi tiks izpestīti?” Viņš sacīja tiem: “Pūlieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo daudzi, Es jums saku, gribēs ieiet un nevarēs. 
Jo, kad namatēvs būs piecēlies un aizslēdzis durvis, un jūs, ārā stāvot, sāksiet pie durvīm klauvēt, sacīdami: “Kungs, atver mums!” – tad viņš atbildot jums sacīs: “Es nezinu, no kurienes jūs esat.” Tad jūs sāksiet runāt: “Mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūsu ielās.” Bet viņš jums sacīs: “Es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties nost no manis jūs visi, ļauna darītāji!” Tur būs raudāšana un zobu griešana, kad ieraudzīsiet Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu, un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi – izmestus ārā. Un nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un ieņems vietas Dieva valstībā. 
Un, lūk, ir pēdējie, kas būs pirmie, un ir pirmie, kas būs pēdējie.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru