Sprediķis PLL 22.svētdienā, 1.septembrī (Vatikāna radio)www.mieramtuvu.lv

Lasījums no Sīraha dēla grāmatas (Sīr 3, 19-20a.30-31)Dēls, savus darbus dari lēnprātībā, un tu tiksi mīlēts vairāk nekā cilvēks, kas sniedz dāvanas. Jo lielāks tu esi, jo vairāk pazemojies visā, un tu atradīsi žēlastību Dieva priekšā. Jo vienīgā Dieva spēks ir liels, un pazemīgie Viņu godā. Augstprāšu sērgai nebūs zāļu, jo grēka atvases viņos būs laidušas saknes un viņi netiks saprasti. Gudrinieka sirds sapratīs gudrinieku vārdus, un auss klausoties ilgosies pēc gudrības. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Psalms 68 (67)Refrēns: Savā labvēlībā Dievs gādā par nabagiem. 

Taisnīgie priecājas un līksmo Dieva priekšā,
un gavilē priekā.
Dziediet Dievam, spēlējiet Viņa vārdam!
Gavilējiet Viņa priekšā! R.
Bāreņu tēvs un atraitņu aizstāvis 
ir Dievs savā svētajā mājoklī.
Atstātajiem Dievs gatavo mājokli,
izved gūstekņus brīvībā. R.

Dievs, Tu sūtīji bagātu lietu,
savu iztvīkušo mantojumu Tu atspirdzināji.
Tavs ganāmpulks tur apmetās dzīvot,
savā labumā, Dievs, Tu gādāji par nabagu. R.

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 12, 18-19.21-24)
Brāļi, jūs neesat piegājuši pie rokām taustāmas un degošas uguns, pie miglas, tumsas un vētras, pie taures skaņām un vārdu balss, kuru dzirdot cilvēki lūdza, lai viņiem vairs nekā nesaka. Šī parādība bija tik baismīga, ka Mozus izsaucās: “Es esmu nobijies un drebu.” 
Bet jūs esat piegājuši pie Sionas kalna un dzīvā Dieva pilsētas, Debesu Jeruzalemes, pie ne­skai­tāmiem eņģeļu pulkiem, pie svētku sapulces un Debesīs ierakstītu pirmdzimto Baznīcas, pie Dieva, kas ir tiesnesis visiem, pie taisnīgo gariem, kas ir sasnieguši pilnību, pie Jaunās derības Vidutāja Jēzus un pie apslacīšanas ar asinīm, kuras runā spēcīgāk nekā Ābela asinis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Alleluja.
Ņemiet manu jūgu uz sevis
un mācieties no manis,
jo Es esmu lēnprātīgs 
un pazemīgu sirdi. 
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 14, 1.7-14)
Tajā laikā notika, ka Jēzus sabatā iegāja kāda farizeju priekšnieka namā ieturēt maltīti, un tie Viņu novēroja. 
Un Viņš tiem pastāstīja līdzību, kad bija redzējis, kā viņi sev izmeklēja pirmās vietas. 
Viņš tiem sacīja: “Ja tevi kāds ieaicinās kāzās, tad nesēdies pirmajā vietā, lai gadījumā viņš nebūtu ieaicinājis cienīgāku par tevi un atnācis tas, kas jūs abus ielūdza, neteiktu tev: “Dod šim vietu!” Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. 
Bet, kad būsi ieaicināts, tad ej un apsēdies pēdējā vietā, lai atnācis tas, kas tevi ieaicināja, sacītu tev: “Draugs, virzies augstāk!” Tad tev būs gods visu galda biedru priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks pa­augstināts.”
Bet tam, kas Jēzu bija ielūdzis, Viņš sacīja: “Ja tu sarīko pusdienas vai vakariņas, neaicini savus draugus, nedz savus brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, lai gadījumā arī tevi viņi kādreiz neielūdz, un tad tu būsi saņēmis atlīdzību. 
Bet, ja tu rīko mielastu, aicini nabagus, kroplus, klibus un aklus! Un svētīgs tu būsi, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt. 
Un tev tiks atlīdzināts, kad taisnīgie augšāmcelsies.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru