Kalpošana Visus svēto dienā un Mirušo piemiņas dienā 1 un 2.novembrī

1. novembris, Visus svēto diena

sv. Mise plkst. 15.00 Skrīveros

sv. Mise 20.00 Lielvārdē

2.novembris, Mirušo piemiņas diena

Svētā Mise 9.00 Vecbebros

Svētā Mise Skrīveros 15.00

Svētā Mise Aizkrauklē 18.00

Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 5.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=naxnobg&n=katehisms5a.MP3

http://failiem.lv/down.php?i=akupfii&n=katehisms5b.MP3

Glupais saka: "Dieva nav!"

Jau kādu ilgāku laiku mani ļoti uzrunā 53 pants, kurš vecajā Bībeles tulkojumā skan šādi:

1 Dziedātāju vadonim. Dāvida mācības dziesma uz stabulēm. 
2 Ģeķis saka savā sirdī: "Dieva nav!" Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labu dara. 
3 Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu. 
4 Bet visi ir no Viņa atkāpušies, visi ir izvirtuši un nekrietni; nav, kas labu dara, nav it neviena. 
5 Vai tad to nesaprot ļauna darītāji, kas saēd manu tautu? Viņi ēd gan Dieva maizi, bet Dievu viņi nepiesauc. 
6 Viņus pārņēma bailes, kur nebija nekāda pamata bailēm, jo Dievs izkaisīja tavu aplencēju kaulus; viņi tapa apkaunoti, jo Dievs viņus bija atmetis. 
7 Ak, kaut jel nāktu no Ciānas Israēlam glābiņš! Kad Tas Kungs grozīs Savas tautas likteni, tad līksmosies Jēkabs, priecāsies Israēls! 


Poļu un citos tulkojumos šis psalms sākas apmēram tā: Muļķis saka savā sirdī: "Dieva nav!" Šis psalms nav paredzēts, lai apsūdzētu un nonievātu tos, kas vēl nav satikuši Dievu, jo daudz ir tādu, kuri Viņu vēl nepazīst, bet ir ceļā, atrodas nopietnos Dieva meklējumos. Tomēr Dievs vēro savus bērnus ar mīlestību un šajā psalmā tie, kas meklē Dievu tiek vērtēti kā gudrie. Psalms noslēdzas ar brīnišķīgu lūgumu, saucienu - kaut nāktu no Sionas Izraēlim glābiņš! Mēs zinām, ka šis glābiņš ir nācis no Jēzus Kristus! Amen.

Lūgšanas, kuras lūdzas procesijā - aizlūgumā par mirušajiem 2. novembrī un kapusvētkos

PROCESIJAS DZIESMA UN LŪGŠANA
(kapu svētkos un Mirušo piemiņas dienā)


PROCESIJAS DZIESMA

                        Viņās pastardienas briesmās
                        Sadegs zeme uguns liesmās ―
                        Pravieši tā saka dziesmās.

                                    Ļaužu prātus bailes nomāks,
                                    Kad uz tiesu Kristus atnāks,
                                    Visas tautas kopā savāks.

                        Taures brīnumainas skanēs,
                        Visi cilvēki tās dzirdēs,
                        Padebešos krustu redzēs.

                                    Mirušie tad augšāmcelsies,
                                    Tiesas priekšā visi stāsies,
                                    Trīcot bailēs, kā tiem klāsies.

            Kristus ļaužu gaitas skatīs,
            Atbildi no katra prasīs,
            Taisnu spriedumu tiem sacīs.

                        Viss, kas darīts netaisnībā,
                        Pat ja glabāts slepenībā,
                        Iztiesāts tiks atklātībā.

            Tiesa pastarā kad sāksies,
            Kur man nabagam tad glābties,
            Ja pat taisnīgie tad bīsies!

                        Jēzu, mūsu Kungs visspēcīgs,
                        Saviem ļaudīm vienmēr vēlīgs,
                        Esi tiesājot man žēlīgs!

            Manis dēļ Tu nesi krustu ―
            Ļaužu grēku smago nastu,
            Lai es žēlastību rastu.

                        Atceries, Kungs, savas sāpes,
                        Dvēs’ļu pestīšanas slāpes,
                        Dāvā mieru man pēc nāves!

            Pirms uz mūžu acis slēdzu,
            Tev, Kungs, savas vainas sūdzu,
            Piedošanu karsti lūdzu.

                        Grēkus nožēlojot, vaidu,
                        Visu ļauno projām raidu,
                        Tavu žēlastību gaidu.

            Grēciniekiem žēlīgs biji,
            Viņus laipni uzklausīji,
            Cerību man dāvināji.

                        Zinu, Kungs, ka neesmu cienīgs,
                        Tomēr lūdzu: esi žēlīgs,
                        Lai Tavs spriedums man ir saudzīgs!

            Mani debess mājās vadi,
            Tiesājot, pa labi stādi,
            Žēlsirdīgu vaigu rādi!

                        Kad tiks notiesāti ļaunie,
                        Mani ved, kur mājo svētie ―
                        Tavi ļaudis izredzētie!

            Dod man, Kungs, šo žēlastību:
            Dzīves laikā ― uzticību,
            Mūža galā ― svētlaimību!

                        Raudu pilna diena sāksies,
                        Kad no trūdiem cilvēks celsies,
                        Dieva tiesas priekšā stāsies.

            Refrēns: Labais Jēzu, dāvā visiem
            Dieva mierā aizgājušiem
            Debess svētlaimi uz mūžiem!

(Procesijas laikā refrēnu atkārto pie katras apstāšanās.)

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 4.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=sbijfbs&n=katehisms4.MP3

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (9.daļa)

Vecā Derība: 72 Psalms, 10-11 "Taršišas ķēniņi un jūras salu ķēniņi lai nes dāvanas; Sabas un Šebas ķēniņi lai dod nodevas. Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai viņam kalpo!"


Jaunā Derība: Mateja 2,1-11 " Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis: un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu." Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.  Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres."

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (8.daļa)

Vecā Derība: Mihas 5,1 "Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos."


Jaunā Derība: Mateja 2,1-2 "Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.""


Lūkas 2,4-6 "Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta."

Kāds ir pāvests Francisks?

Izstāstīšu mazu liecību, ko man savukārt stāstīja mans darba vadītajs, priesteris, habilitētais doktors Kšištofs. Pavisam nesen viņš un vēl viens profesors devās uz Romu, uz konferenci, kas bija veltīta katehētu formācijai. Kad viņi ieradās Romā, uzzināja, ka nakšņos svētās Martas mājā. Tas nozīmē, ka viņš nakšņos trešajā stāvā, kolēģis pirmajā, bet pāvests ... otrajā stāvā. Un tad sākās pats interesantākais. Viņi pāvestu satika katru dienu, liftā, gaiteņos, svētajā Misē un arī ēdienreizēs. Jāpiezīmē, ka brokastis pāvests ēd kopā ar visiem svētās Martas viesnīcas iemītniekiem pie sava galdiņa ar tuvākajiem garīdzniekiem. Reiz no rīta, brokastu laikā prfesors kādu brīdi vēroja pāvestu. Viņu skatieni satikās. Profesors pamāja pāvestam, un viņš pamāja pretīm. Lūk, tāds ir mūsu pāvests Francisks. 

Katoliskās Baznīcas katehisms - 3.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.


http://failiem.lv/down.php?i=gkoacpf&n=katehisms3.MP3

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (7.daļa)

Vecā Derība: "Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls." (Isaja 7,14)


Jaunā Derība: "Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums." (Mt 1,18-23)


Harismātiskās kustības pirmsākumi Katoliskajā Baznīcā

Laulātie pāri,
aicinām Jūs uz Laulāto Tikšanās organizētām nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks no 25-27 oktobrī Sarkaņos netālu no Rēzeknes
Ierašanās piektdien, 25.10.2013. pl.18.00
                                             Tās organizē un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieki 
                          Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni
                          no sākuma (piektdienas vakara) līdz beigām (svētdienas pēcpusdienai) Dažas liecības no rekolekciju dalībniekiem: 
Pārvarot visus šķēršļus esam šeit. Tā ir tik liela Dieva dāvana. Jūtamies kā jaunlaulātie – no jauna viens otru iemīlējuši, viens otram piedevuši... Gribētos šeit atgriezties.Dainis un Antra
Šajās rekolekcijās piedzīvojām īpašu Dieva klātbūtni. Šis bija vērtīgākais laiks, ko esam kopā pavadījuši līdzšinējā laulības dzīvē.                   Ritvars un Evita


Garīgais vadītājs:
Pr. Daumants Abrickis
                                                                                                                         Priecāsimies atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!
Jānis un Gerda Voguļi tālr. 29926376, 29594172

Pieteikties uz rekolekcijām variet arī elektroniski

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (6.daļa)

Vecā Derība: "Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām, iekāms tas Šīlo nāks. Viņam tautas klausīs. (Rad 49,10)


"Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu - dot tām septiņdesmit nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni un lai iesvaidītu visusvētāko. Tādēļ zini un saproti: no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet septiņām nedēļām, un pēc tam sešdesmit divu nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāvjiem, kaut arī spaidu pilnā laikā." (Dan 9,24-25)


Jaunā Derība: "Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus." (Lk 2,1)

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (5.daļa)

Vecā Derība "Tas Kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu, no tā Viņš neatkāpsies: "No tavas miesas augļiem vienu Es celšu uz tava troņa." (Psalms 132,11); "Redzi, nāks dienas," tā saka Tas Kungs, "kad Es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī!" (Jer 23,5)


Jaunā Derība - "No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu." (Apd 13,23); "Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko Viņš jau iepriekš apsolījis caur Saviem praviešiem svētajos rakstos par Savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida." (Rom 1,1-3)

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 2 nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com. Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

http://failiem.lv/down.php?i=cltiedh&n=katehisms2a.MP3

http://failiem.lv/down.php?i=wpfdrva&n=katehisms2b.MP3

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (4.daļa)

Vecā Derība "Un Dievs runāja uz Ābrahāmu: "Lai tas nav netīkami tavam prātam nedz zēna dēļ, nedz arī tavas kalpones dēļ: paklausi Sārai visās lietās, kā viņa tev saka, jo no Īzāka tiks dēvēti tavi pēcnācēji." (1 Mozus 21,12)


Jaunā Derība "Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts: pēc Īzāka tev pēcnācēji tiks nosaukti, - jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēj uzmodināt; tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību." (Ebr 11,17-19)

Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 1.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet.

http://failiem.lv/down.php?i=mtejrnz&n=katehisms_1.MP3


Kungs, pavairo mums ticību!

Sprediķis Parastā liturģiskā laika 27.svētdienas lasījumiem, speciāli Vatikāna radiowww.mieramtuvu.lv

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 17, 5-10)
Tajā laikā apustuļi sacīja Kungam: “Pavairo mūsu ticību!” Bet Kungs sacīja: “Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam: “Izraujies ar saknēm un pārstādies jūrā!” – un tas jums paklausītu. 
Un kurš no jums, kam ir kalps, kas ar vai gana, tam sacīs, kad tas atgriežas no tīruma: “Tūlīt nāc un sēdies pie galda”? Vai tad viņš tam drīzāk neteiks: “Sagatavo man vakariņas, apjozies un apkalpo mani, kamēr es ēdīšu un dzeršu, un pēc tam paēdīsi un padzersi tu”? Vai tad viņš pateicas šim kalpam, ka tas izpilda to, kas bija pavēlēts? 
Tāpat arī jūs sakiet, kad būsiet izdarījuši visu, kas jums pavēlēts: “Mēs esam nederīgi kalpi; mēs izdarījām to, ko mums vajadzēja darīt.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (3.daļa)

Vecā Derība "Un Es uzcelšu Savu derību starp Sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis." (1 Mozus 17,7); "Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij." (1 Mozus 22,18)Jaunā Derība "Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts "un dzimumiem", tas ir par daudziem, bet par vienu: "un tavam dzimumam", proti, Kristum." (Gal 3,16)

Dažādas lūgšanas (no "Slavējiet Kungu!")


DAŽĀDAS LŪGŠANAS

APDOMĀJOT DIEVA VARENĪBU

            Kungs, Tava visvarenā roka radīja gan debesu eņģeļus, gan arī katru visniecīgāko tārpiņu. Tikai Tev viss ir iespējams, jo visas lietas Tu izsauci esamībā. Tev pieder viss un Tu valdi pār visu. Tu devi kārtību un likumus debesīs un virs zemes.
            Priecājos, ka Tava Kungs, visvarenība ir vienota ar taisnību un žēlsirdību. Ko vien Tu dari, viss ir labs. Ceļš, pa kuru tu mani vadi, arī ir labs, lai gan tas ir ērkšķiem klāts.
            Mans Dievs! Apgaismo manu prātu, stiprini manu gribu, lai es Tevi arvien vairāk pazītu, mīlētu un uzticīgi Tev kalpotu.

PATEICĪBĀ DIEVAM...

            „Lai priecīgi skan mana balss, lai mans prāts gremdējas Tevī, mans Dievs, lai manas lūpas teic Tevi, jo ir taisnīgi, ka radītais godina savu Radītāju. Varens Tu esi Kungs, mans Dievs, neaptverama ir Tava vara, neskaitāmi Tavi gudrības darbi. Liels Tu esi un katra goda cienīgs.
            Lai Tevi mīl mana sirds, lai Tevi teic mana mēle, lai lūgšanās grimst mana dvēsele.
            Slavē, mana dvēsele, Kungu, un viss, kas manī ir, lai teic Viņa svēto vārdu. Slavē Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti Viņa labvēlības darbus.
            Kungs! Es gribu Tevi slavēt virs zemes ne tikai ar lūgšanām, bet arī ar pašaizliedzīgiem darbiem visā savā dzīvē.
            Tevis dēļ esmu gatavs uzņemties jebkuru upuri. Tev, Kungs, pieder mana dzīve, vadi to pēc sava prāta.

13.oktobrī svētā Mise Fatimas Dievmātes godam


Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (2.daļa)

Vecā Derība "Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī."(1 Mozus 3,15)


Jaunā Derība "Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, 
5 lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības." (Gal 4,4-5)

Kas ir atbrīvošanas teoloģija?

Pēdējā laikā, ņemot vērā pāvesta Franciska aktivitātes, izskan viedoklis, ka „beidzot” Baznīcā tiks reabilitēta atbrīvošanas teoloģija. Lai labāk saprastu problēmas būtību, neliels ieskats vēsturē.
Šīs problēmas sākumi ir meklējami tālajā 1968 gadā, kad Kolumbijas pilsētā Medellin notika II Latīņamerikas episkopātu konference (CELAM), kas nosodīja institucionālo kapitālisma pārākumu un tā pārkāpumus pret taisnīgumu. Jāsaprot, ka tanī laikā un vidē vārdi „kapitālisms” un „labējais” bija sinonīmi, kas norādīja uz neiedomājamu cilvēka cieņas ignorēšanu no valsts elites puses. Bīskapi, kas bija pulcējušies Medellin, assi nosodīja bagāto cilvēku egoismu un aicināja katoļus uz solidaritāti ar nabagiem. Un brīdināja, ka, „ja bagātie skaudīgi turpinās aizsargāt savas privilēģijas, un ja to sargās ar spēka palīdzību, tad tieši viņi vēsturiski būs atbildīgi par revolūciju, kas radīsies cilvēkos, to vilšanās rezultātā.”

Nākamā svētā Mise Oslo 13.oktobrī plkst. 18.00Sākot ar septembra mēnesi svētās Mises, jeb katoļu dievkalpojumi Norvēģijā, Oslo notiks katra mēneša otrajā svētdienā. 

Nākamais dievkalpojums notiks 13.oktobrī plkst. 18.00. 

Šajā dienā pāvests Francisks uzticēs visu pasauli Dievmātes aizbildniecībai. Mēs, svētajā Misē būsim vienoti ar pāvestu.
Katehēze, jeb ticības mācības pieaugušajiem jau 15.00. Tiekamies pie baznīcas.

Pēc tam dievkalpojumi notiks šādos datumos:
10.novembrī un 15. decembrī.

Lūgšana pirms interneta lapu atvēršanas

Visvarenais un Mūžīgais Dievs,
Kas radīji mūs pēc Savas līdzības
Un liki mums meklēt to, kas labs,
patiess un skaists,
īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla,
mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums,
ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību,
lai mēs, apmeklējot interneta lapas,
virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams,
un raudzītos ar mīlestību un iecietību
uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv