Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (2.daļa)

Vecā Derība "Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī."(1 Mozus 3,15)


Jaunā Derība "Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, 
5 lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības." (Gal 4,4-5)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru