Atbildes: karš, noziedzība un piedošana

1.Kāpēc Dievs pieļauj karus, slepkavības, noziedzību?

Radot šo pasauli, Dievs visu radīja labu un no mīlestības, arī cilvēku Viņš radīja labu un brīvu. Lai cilvēks brīvi varētu ar mīlestību atbildēt Dieva mīlestībai, ir nepieciešama brīvība. Bet brīvība sevī ietver arī iespēju pateikt nē Dievam un nē Viņa dotajiem morāles likumiem. Novēršanās no Dieva morāles likumiem rada ļaunas sekas - karus, slepkavības un noziedzību. Dievs to nevēlas, bet respektējot cilvēkiem doto brīvību, Viņš tiešā veidā neiejaucas pasaules dabiskajos procesos. Tomēr arī ļaunums šajā pasaulē ir ierobežots, ļaunumam nav absolūta vara pasaulē. Mēs varam ļaunuma ietekmi samazināt, vēršoties pie Dieva ar lūgšanām, būt aktīvās attiecībās ar Dievu un evaņģēlizēt, sludināt par Dievu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku novērstos no ļaunā dzīves ceļa un tādējādi pasaule kļūtu labāka. 

2.Kā var zināt, ka Dievs ir piedevis man visu, ko esmu darījusi?

Ja mēs ticam Dievam, mēs uzticamies Viņam un arī Viņa dibinātajai Baznīcai un arī Bībelei, Dieva Vārdam, kurš skaidri pasaka, ka ja cilvēks nožēlo grēkus un tos izsūdz, tad cilvēkam grēki tiek piedoti un Dievs šos grēkus vairs neatceras un nepiemin. Protams, grēku piedošanu mēs saņemam tādēļ, ka Jēzus - Dieva Dēls atdeva savu dzīvību pie krusta, izlēja savas dārgās asinis lai mēs tiktu glābti, pestīti. Līdz ar to Jēzus ņēma uz sevis mūsu grēku nastu un mums ir vajadzīga tikai nožēla par grēkiem un grēku izsūdzēšana katoļu priesterim grēksūdzes krēslā. Sīkāk: http://www.katolis.lv/katehisms/d2s2n2.html#a4
3. Karā Dievs ļauj nogalināt?


Katoliskās Baznīcas Katehisms ļoti skaisti apraksta specifisko kara situāciju. Atļaušos nokopēt:


Novērst karu
2307
Piektais bauslis aizliedz tīšu cilvēka dzīvības iznīcināšanu. Baznīca, tā ļaunuma un netaisnības dēļ, ko katrs karš nes sev līdzi, neatlaidīgi mudina ikvienu lūgties un rīkoties tā, lai Dieva labestība atbrīvotu mūs no izsenās kara verdzības. [72]
2308
Ikvienam pilsonim un valdniekam ir pienākums rīkoties tā, lai izvairītos no kara.
2266 
"Taču, kamēr pastāvēs kara izcelšanās briesmas, kamēr nebūs kompetentas starptautiskas autoritātes, kuras rīcībā ir pietiekams spēks, tikmēr valdībām, kas izsmēlušas visas iespējas noregulēt konfliktu miermīlīgā ceļā, nav liedzamas likumīgās tiesības uz aizstāvēšanos." [73]
2309
2243 
Visi strikti noteiktie likumīgas militārās aizstāvēšanās nosacījumi ir nopietni jāizskata. Tāds lēmums ir ļoti nopietns, tas jāpakārto stingriem morāliskās likumības noteikumiem. Nepieciešams, lai vienlaicīgi izpildītos šādi nosacījumi:

- agresora nodarītie zaudējumi nācijai vai nāciju kopienai ir ilgstoši, smagi un nenovēršami;

- visi citi līdzekļi darīt tam galu ir izrādījušies neiespējami vai neefektīvi;

- pastāv nepieciešamie apstākļi, lai panāktu veiksmīgu rezultātu;

- ieroču lietošana neizraisa ļaunumu un nekārtības, kas lielākas par likvidējamo ļaunumu. Mūsdienu iznīcināšanas līdzekļu jauda nopietni ietekmē šī nosacījuma izvērtēšanu.

Visi šie nosacījumi ir tradicionālie tā saucamā "taisnīgā kara" elementi.
1897 
Izvērtēt šos morāliskās likumības nosacījumus ar gudrību un piesardzību pienākas amatpersonām, kas ir atbildīgas par kopējo labumu.
2310
Šādā gadījumā varas iestādēm ir tiesības, un tas ir viņu uzdevums, dot pilsoņiem nepieciešamo pavēli izpildīt nācijas aizsardzības pienākumu.
2239,1909
Tie, kas kalpo tēvijai kā militārpersonas, kalpo tautu drošībai un brīvībai. Ja savu pienākumu viņi izpilda godprātīgi, tad tādējādi sniedz lielu ieguldījumu kopējam labumam un miera uzturēšanai. [74]
2311
1782,1790
Varasiestādēm godprātīgi jāatrisina tie gadījumi, kad kāds no cilvēkiem, vadoties pēc savas sirdsapziņas, atsakās lietot ieročus, neatsacīdamies cilvēces kopienai pakalpojumu sniegt citā veidā. [75]
2312
Baznīca un cilvēka saprāts pasludina, ka militāro konfliktu laikā morāliskais likums paliek spēkā. "Ja, par nelaimi, karš ir jau izcēlies, tad tas nenozīmē, ka viss ir atļauts karojošo pušu starpā." [76]

Pret karadarbībā neiesaistītajiem, ievainotajiem karavīriem un gūstekņiem ir jāievēro cieņa un ar viņiem jāapietas cilvēcīgi.
2313
2242 
Pret cilvēku tiesībam un to vispārīgajiem principiem tīši vērstas darbības, kā arī pavēles, kas tos pārkāpj, ir noziegumi. Akla pakļaušanās tādām pavēlēm nav pietiekama, lai to izpildītāji būtu attaisnojami. Tādējādi tautas, nācijas vai etniskas minoritātes iznīcināšana ir nosodāma kā nāvīgs grēks. Pretoties pavēlei izdarīt "genocīdu" ir morālisks pienākums.
2314
"Ikviena karadarbība, kas bez kādas izšķirības vērsta uz veselu pilsētu vai plašu apgabalu iznīcināšanu kopā ar to iedzīvotājiem, ir noziegums pret Dievu un pret cilvēku un tas ir stingri un bez svārstīšanās nosodāms." [77] Modernā kara briesmas slēpjas tajā, ka iespēja izdarīt šāda veida noziegumus var tikt dota tiem, kuru rīcībā ir zinātniski ieroči, it īpaši kodolieroči, bioloģiskie un ķīmiskie ieroči.
2315
Ieroču uzkrāšana daudziem šķiet kā paradoksāls līdzeklis, lai potenciālos pretiniekus pārliecinātu atteikties no kara. Viņi saskata tajā visietekmīgāko līdzekli, kas spēj nodrošināt mieru starp nācijām. Taču šādam līdzeklim, no morāliskā viedokļa raugoties, var nopietni iebilst.Bruņošanās sacensība mieru nenodrošina. Tā ne tikai neizslēdz kara cēloņus, bet kritiskā brīdī var tos pat pastiprināt. Milzīgu bagātību izšķiešana arvien jaunu ieroču ražošanā neļauj sniegt palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem [78], kavē tautu attīstību. Pārapbruņošanās vairo konfliktu izcelšanās iemeslu un palielina to izplatīšanās briesmas.
2316
1906 
Ieroču ražošana un tirdzniecība ar tiem kaitē nāciju un visas starptautiskās sabiedrības kopējam labumam. Tādēļ amatpersonām ir tiesības un pienākums to reglamentēt. Īslaicīga privātu vai sabiedrisku interešu apmierināšana nevar padarīt par likumīgiem pasākumus, kas izraisa vardarbību un konfliktus starp nācijām un kas grauj starptautisko juridisko kārtību.
2317
1938,2538
1941 
Nodarītās netaisnības, pārāk krasa ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība, nenovīdība, neuzticība un augstprātība, kas sagandē attiecības starp cilvēkiem un nācijām, nemitīgi apdraud mieru un izraisa karus. Viss, kas tiek darīts, lai pārvarētu šīs nekārtības, veicina miera uzturēšanu un kara novēršanu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru