5.martā sākas gavēnis

Klāt kārtējais 40 dienu "tuksneša laiks". Trešdien, 5 martā visās katoļu baznīcās pasaulē uz mūsu galvām tiks uzbērti pelni, sakot: "nožēlo grēkus un tici evanģēlijam." Šī senā un izteiksmīgā zīme mums katram atgādina, kas mēs patiesībā esam. Pat ja pēc apgaismības cilvēks un viņa prāts sāka aizvien vairāk ieņemt Dieva vietu, tomēr ikviens no mums apjauš, ka attiecībā uz visu kosmosu, radīto pasauli mēs bijām, esam un paliekam tikai putekļi un pelni. Gavēņa laiks ir tieši labvēlīgs laiks, lai apzinātos savu niecīgumu un iznīcīgumu. Bet ši apzināšanās nenotiek pesimistiski un depresīvi. Nē, gavēņa kulminācija ir Jēzus uzvara pār grēku un nāvi. Tieši Lieldienas ir kā lāpa, kas izgaismo gavēņa tumšo ceļu. 


Bet gavēnis, pat ja saistīts ar sevis aizliegšanos un cīņu, tomēr ir priecīgs laiks. Tas ir sevis bagātināšanās laiks. Un bagātināmies mēs ar Kristu. Pāvests Francisks šī gavēņa laika tēmai ir izvēlējies vārdus no apustuļa Pāvila 2 vēstules Korintiešiem: „Viņš kļuva nabags, lai mēs viņa nabadzībā kļūtu bagāti” (sal. 2 Kor 8, 9). Tāpat kā Kristus, bagāts būdams, mūsu dēļ kļuva nabags, lai mēs tiktu bagātināti savā nabadzība, tāpat arī mēs, ar gavēni un atsacīšanos esam aicināti tapt nabagi un reizē bagāti Kristū. Šīs nabadzības un bagātības raksturu vēlētos izteikt šādās dimensijās:

1. Iztukšoties ārēji - apņemties atteikties no kādas lietas, kas mums patīk, kas rada atkarību un ietaupīto naudu ziedot nodibinājumam "Caritas Latvija" (www.caritaslatvija.lv);

2. Iztukšoties iekšēji - doties pie grēksūdzes, veikt kādas gandarīšanas darbības, piedot saviem pāridarītajiem, izlīdzināties ar visiem, mēgināt pieņemt savu slimību, nabadzību, neveiksmi;

3. Bagātināties ārēji - ja esam trūkumā un ciešanās, tad apzināsimies, ka mēs esam kopienā, kas saucas - Baznīca. Nekautrēsimies prasīt brāļu un māsu gan finansiālu, gan garīgu atbalstu. Ja esam slimi, lūgsim priesterim slimnieku sakramentu.

4. Bagātināties iekšēji - kopā ar visu Baznīcu doties krustaceļā, dziedāt, lūgties rūgtās asaras, apcerēt Jēzus Kristus ciešanas un nāvi. Līksmot kopā ar visu Baznīcu par Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanos.

Noslēgumā citēšu pāvestu Francisku:

Dārgie brāļi un māsas, lai šajā Lielā gavēņa laikā visa Baznīca būtu gatava liecināt visiem, kuri dzīvo materiālajā, morālajā un garīgajā trūkumā, Evaņģēlija vēsti, tas ir, žēlsirdīgā Tēva, kurš Kristū ir gatavs apskaut katru personu, mīlestības vēsti. Mēs to varēsim darīt tik lielā mērā, cik lielā būsim kļuvuši līdzīgi Kristum, kurš kļuva nabags un bagātināja mūs savā nabadzībā. Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai mēs sevi iztukšotu; un būtu labi, ja mēs sev pajautātu, no kā varam atteikties, lai palīdzētu citiem un savā nabadzībā citus bagātinātu. Neaizmirsīsim, ka īsta nabadzība ir sāpīga: bez šīs gandares dimensijas atraisīšanās maz ko dotu. Es neuzticos tādai labdarībai, kas neko nemaksā un ir nesāpīga.
Lai Svētais Gars, pateicoties kuram “esam kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus; kā tādi, kam nekā nav, bet kam ir viss” (2 Kor 6, 10), atbalsta mūsu labos nodomus un vairo mūsos vērību un atbildību cilvēces ciešanu priekšā, lai tādā veidā mēs kļūtu žēlsirdīgi un žēlsirdības sējēji. Līdz ar šo novēlējumu es lūdzos, lai katrs ticīgais un katra ekleziālā kopiena auglīgi pavadītu šo Lielā gavēņa laiku. Es lūdzu jūs lūgties arī par mani. Lai Kungs jūs svētī un lai Vissvētākā Jaunava Marija jūs sargā!

Izmantoti http://radieceze.lv/ un interneta resursu materiāli

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru