Ielūgums!

     „Bēda man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1 Kor 9,16)

Sirsnīgi ielūdzu jūs uz manas odinācijas 10 gadu jubileju
sestdien, 31.janvārī


11.00 pateicības svētā Mise Lielvārdes Krusta Paaugstināšanas baznīcā, Meža ielā 18.
Muzicē grupa „Ex animo”

Pr. Ilmārs Tolstovs


Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 53.nodarbība (2650-2758)

Studējam 4. daļu, kas saucās - Kristīgā lūgšana. Pirmajā daļā pārdomājām par to, kam mēs ticam (Es ticu), pēc tam par to, kā ticību svinam (sakramenti) tad par to, kā šo ticību izdzīvojam ikdienā (Dzīve Kristū) un tagad par to, kā veidot dzīvas attiecības ar dzīvo Dievu. 

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com 

Visi ieraksti vienkopus atrodami https://drive.google.com/folderview?id=0B2q4giISr3FFQVJTVFdvV0dkTk0&usp=sharing

http://failiem.lv/down.php?i=ikrffhp&n=katehisms-53.MP3

Krievija un Fatimas notikumu 100-gades tuvošanās!

Sekojot līdzi notikumiem Ukrainā un Krievijā, sāku aizdomāties cik svarīgs ir Jaunavas Marijas lūgums mazajiem Fatimas bērniem pirms 100 gadiem lūgties par Krievijas atgriešanos. Ja atceramies, tieši pirms 100 gadiem Krievijā notika revolūcija, kas izmainīja austrumeiropas vaigu. Tagad kad tuvojas Fatimas notikumu un šīs revolūcijas 100-gade atkal notiek lietas, kuras nākotnē var nest lielu ļaunumu. Lielākā problēma ir tajā, ka Krievija nav atteikusies no komunisma, kā ateistiskas un bezdievīgas domāšanas sistēmas. Joprojām tiek "pielūgts" Ļeņins mauzolejā Maskavā un daudzos pieminekļos Krievijas pilsētās. Lūgsim Dievu, caur Jaunavas Marijas, Fatimas Dievmātes aizbildniecību lai Krievija patiesi atgriežas pie Dieva un nožēlo komunisma ideoloģiju. Aicinu visus katra mēneša 13.datumā apmeklēt Fatimas Dievmātei veltītos dievkalpojumus katoļu baznīcās un arī privāti lūgt Jaunavas Marijas aizbildniecību mūsu zemei, Latvijai, Ukrainai, Krievijai un visai pasaulei. Fatimas Dievmāte, lūdz par mums!

Veltīšanās lūgšana Bezvainīgajai Jaunavas Marijas Sirdij (no lūgšanu gramatiņas "Slavējiet Kungu!")

Vissv. JaunavaS MarijaS Litānija**

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija, lūdz par mums (pievieno pie katra uzsaukuma)
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Svētā jaunavu Jaunava
Kristus Māte,

Jurists: Ne jau ticība liek noliegt abortus

Juris Rudevskis, jurists. Pārpublicēts no www.apriņķis.lv (http://www.aprinkis.lv/autors/0-juris-rudevskis) un Jurista Vārds.
2011. gada 25. martā Kostarikas galvaspilsētā Sanhosē 40 prominenti eksperti no dažādām pasaules valstīm (praktizējoši juristi, universitāšu profesori, politiķi, diplomāti, medicīnas un starptautiskās politikas eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji) parakstīja un publicēja Sanhosē pantus.(http://www.sanjosearticles.com/?page_id=855&lang=lv)

Šis dokuments vienkārši un pārliecinoši atgādināja, ka nekādas starptautiski atzītas "tiesības uz abortu" nepastāv un ka tiesības uz dzīvību ir attiecināmas uz jebkuru cilvēcisku būtni kopš ieņemšanas brīža. (..)

Tikai ar loģiku un saprātu

Visi rakstā paustie viedokļi ir strikti personiski un saista tikai un vienīgi pašu autoru. Taču šoreiz autors apzināti iet vēl tālāk: viņš ne tikai uzsver šā raksta privāto raksturu, bet arī demonstratīvi noliek malā jurista "ieročus" un šā raksta ietvaros lūdz uzskatīt sevi nevis par juristu, bet gan par parastu pilsoni, vidusmēra cilvēku no ielas. Kādēļ? Divu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, tādēļ, ka lietas juridisko aspektu jau ir pilnīgi iztirzājuši Sanhosē pantu autori un šā raksta autoram tur vairs nav ko piebilst – viņš var tikai ieteikt lasītājiem rūpīgi izlasīt gan šos pantus, gan to piezīmes. Otrkārt – un galvenokārt – tādēļ, lai parādītu, ka, par spīti visiem tā delikātajiem un emocionālajiem aspektiem, jautājums par abortu pieļaujamību, strikti raugoties, nemaz nav juridiskas dabas jautājums. Lai to pareizi atrisinātu, nav jābūt cilvēkam ar jurista diplomu. (..)

Autoram pilnīgi pietiks ar diviem ieročiem, kuriem principā būtu jābūt jebkura normāla cilvēka rīcībā: elementāro formālo loģiku un veselo saprātu. (..)

Lai būtu pret, nav jātic Dievam

"Abortu pretinieku argumenti balstās uz viņu subjektīvajiem reliģiskajiem uzskatiem, kurus viņi cenšas uzspiest visai sabiedrībai. Tas ir pretrunā ar valsts un baznīcas šķirtības principu." Šādu viedokli "Jurista Vārda" ekspertu diskusijā aizstāvēja Solvita Olsena, bet tas bieži un plaši izskan arī no citiem avotiem. Šīs ekspertes viedokli var rezumēt šādi: nozīmīga priekšlikumu daļa par abortu ierobežošanu nākot no cilvēkiem ar izteikti kristīgu reliģisku pārliecību, tātad notiekot mēģinājums uzspiest "visiem valsts iedzīvotājiem" vienu konkrētu reliģisku uzskatu sistēmu (eksperte runā pat par "baznīcas doktrīnas iekļaušanu Latvijas tiesību aktos"), kas savukārt pārkāpjot Satversmē noteikto valsts un baznīcas šķirtības principu. Beigās viņa aicina valsti īstenot "Satversmes 99. panta otrā teikuma nosacījumu par valsts un baznīcas šķirtību" "seksuālās un reproduktīvās veselības jomā". (..)

Vispirms jākonstatē, ka S. Olsena ir pilnīgi pārpratusi valsts un baznīcas nošķiršanas principa jēgu. Demokrātiskā valstī šis princips nozīmē, ka valsts un baznīca respektē viena otras autonomiju: valsts neiejaucas tajos jautājumos, kas ir ekskluzīvā baznīcas kompetencē, bet baznīca savukārt neiejaucas tajos jautājumos, kas ir ekskluzīvā valsts kompetencē. Taču tur jau tā lieta, ka cilvēku dzīvības un nāves, labā un ļaunā jautājumi nebūt neatrodas ekskluzīvā valsts kompetencē (ja vien tā nav nacistiskā Vācija, staļiniskā PSRS, Ziemeļkoreja vai tamlīdzīga totalitāra un tirāniska valsts). Civilizētā demokrātiskā sabiedrībā valsts vara vienmēr ir ierobežota, un ļoti daudzās jomās valsts kompetence pārklājas ar citu sabiedrības struktūru kompetenci. Tādēļ šajās jomās (piemēram, izglītība, veselība, labklājība utt.) valsts aktīvi sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un viens no šīs pilsoniskās sabiedrības segmentiem ir – jā, tieši reliģiskās organizācijas. (..)

Jāsecina, ka S. Olsenas izpratne par valsts un baznīcas šķirtību diemžēl perfekti atbilst 1936. gada Staļina konstitūcijas 124. pantam, kas asimetriski garantēja ticīgajiem tikai un vienīgi "reliģiskā kulta veikšanas brīvību", savukārt viņu pretiniekiem – "antireliģiskās propagandas brīvību". (..)

Tie cilvēki, kas svētdienas rītos atrodami baznīcu solos, pārējā laikā strādā, maksā nodokļus un dodas pie vēlēšanu urnām tāpat kā visi pārējie. Uz kāda pamata un ar kādām tiesībām minētā eksperte diskriminē šo pilsoņu grupu, a priori atsakoties uzklausīt tās viedokli – tas autoram paliek liels noslēpums. Tiktāl nu būtu par to "viedokļa uzspiešanu"... (..)

S. Olsena dziļi maldās: jautājums par abortu pieļaujamību nav reliģiskas, bet gan ētiskas dabas jautājums. Atšķirība starp šīm jomām ir nosakāma pēc diviem kritērijiem: pirmkārt, vai pēc konkrētā priekšraksta satura var noteikt personas reliģisko piederību, un otrkārt, vai šis priekšraksts sakņojas tikai un vienīgi a priori iracionāla rakstura avotos (svētajos rakstos, dogmās, ticējumos utt.), vai arī to var pamatot ar vispārcilvēciska rakstura racionāliem apsvērumiem. Piemēram, ja cilvēks svētdienās vēlas nevis strādāt, bet apmeklēt baznīcu, var secināt, ka viņš ir kristietis. Ja cilvēks atsakās strādāt sestdienās un ēst cūkgaļu, viņš, ļoti iespējams, ir jūdaists. Ja viņš atsakās ēst cūkgaļu un dzert alkoholu, laikam jau viņš ir musulmanis. Visi šāda veida priekšraksti sakņojas tikai un vienīgi attiecīgo reliģiju svētajos rakstos kā dievišķās atklāsmes (tātad – iracionāls) elements, un tos patiešām nekādā gadījumā nedrīkst uzspiest pārējiem cilvēkiem.

Pavisam citādi ir ar ētiskajiem priekšrakstiem. Ja cilvēks uzskata, ka nedrīkst zagt, slepkavot, melot vai krāpt laulāto, pēc tā vien viņa reliģisko piederību noteikt nav iespējams. Ja viņam jautās, kādēļ viņš nezog, viņš var atsaukties uz Bībelē ietvertā Dekaloga septīto bausli ("Tev nebūs zagt"), bet tikpat labi viņš var arī teikt, ka uzskata par netaisnīgu atņemt otram tiesiski piederošu lietu; ka nevēlas nodarīt sabiedrībai zaudējumu; ka nevēlas parādīt sliktu piemēru saviem bērniem un tā tālāk. Tātad šis jautājums pats par sevi jau atrodas ārpus atsevišķo reliģiju ticējumiem un dogmām.

Tieši tāpat arī abortu noliegumā pašā par sevi nav nekā īpatnēji kristīga vai reliģiska. Lai iestātos pret abortiem, nemaz nav jātic Dievam: arī ateists vai agnostiķis ar sev dabiski piemītošajām racionālajām spējām var saprast, ka nedzimušas cilvēka dzīvības iznīcināšana ir amorāla. Viņš var teikt, piemēram, ka viņam riebjas vardarbība pret visvājāko būtni, kas nespēj pati sevi aizsargāt. Viņš var arī teikt, ka ir noziedzīgi neļaut piedzimt cilvēkam, kurš, par spīti grūtībām, būtu varējis izaugt par visas cilvēces labdari un izglābt neskaitāmas dzīvības. Viņš var tikpat labi piesaukt arī citus racionālus argumentus, kuriem pašiem par sevi nav nekāda sakara ar reliģiju dogmām un ticējumiem.

Tātad S. Olsena ir acīmredzami sajaukusi cēloni un sekas. Proti, ne jau tāpēc aborts ir atzīstams par amorālu, ka katoļu baznīca un citas kristīgās konfesijas iestājas pret abortiem, bet gan gluži otrādi – katoļu baznīca un citas kristīgās konfesijas iestājas pret abortiem tāpēc, ka tie ir objektīvi amorāli. (..)

Pēdējie jaunumi!

Dārgie bloga lasītāji! Paldies par jūsu lūgšanām un atbalstu. Pavisam nesen atgriezos no misijas pie Norvēģijas latviešiem, un vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kuri mani tur uzņem un par visiem, kas ir iesaistījušies šajā misijā. Aicinu ikvienu turpināt sirsnīgi lūgties par šīs misijas turpināšanos. Nākamie dievkalpojumi Tonsbergā un Drammenē būs 7 un 8.martā.
Daudzi jautā, kādēļ šobrīd vairs nav daudz ierakstu manā blogā? Tādēļ, ka ar straujiem soļiem tuvojas sesija un man ir daudz jālasa un jāgatavojas eksāmeniem. Šajā sesijā man ir 6 apjomīgi eksāmeni, tādēļ vēlos aicināt jūs visus palūgties par mani. Tiksimies pēc neilga brītiņa, jo man ir dažas domas, ar kurām vēlos padalīties bloga "lappusēs". Dieva svētības jums visiem un viens rožukroņa noslēpums katru dienu par visiem bloga lasītājiem!

Gribētu arī lūgt aizlūgšanu par maniem eksāmeniem - 26.janvārī 11.00; 28.janvārī 11.00. 

Ukrainas kristieši aicina lūgties par Krieviju un Ukrainu. (krievu val.)

Слава Иисусу Христу!

Вашими святыми молитвами Бог сдерживает войну России против Украины.
Если Вы не желаете попасть в Третью мировую ядерную войну просим Вас – молитесь.
Украина просит Ваших святых молитв за:

  - прощение грехов, покаяние и спасение всех людей в Украине и всей украинской диаспоры;
 - дарование всем людям в Украине глубокой христианской веры;
 - падение власти Путина в России, прощение грехов, покаяние, спасение всех народов России;
свободу, демократию, свободу христианской веры и государственную независимость всех порабощенных Москвой народов;
 - Божью защиту воинов Украины на полях войны;
 - полный переход, мирный и немедленный, власти в Украине от либералов и коррупционеров к христианам в Духе Божьем;
 - полное уничтожение коррупции в Украине;
 - полное прекращение войны России против Украины в ближайшее время.
Спасибо за Вашу поддержку. Пусть Вам  Господь помогает.

            Слава Иисусу Христу!
Украинские христиане, Украина.   

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 52.nodarbība (2598-2649)

Studējam 4. daļu, kas saucās - Kristīgā lūgšana. Pirmajā daļā pārdomājām par to, kam mēs ticam (Es ticu), pēc tam par to, kā ticību svinam (sakramenti) tad par to, kā šo ticību izdzīvojam ikdienā (Dzīve Kristū) un tagad par to, kā veidot dzīvas attiecības ar dzīvo Dievu. 

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com 

Visi ieraksti vienkopus atrodami https://drive.google.com/folderview?id=0B2q4giISr3FFQVJTVFdvV0dkTk0&usp=sharing

http://failiem.lv/down.php?i=suznspb&n=katehisms-52.MP3

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 51.nodarbība (2558-2597)

Studējam 4. daļu, kas saucās - Kristīgā lūgšana. Pirmajā daļā pārdomājām par to, kam mēs ticam (Es ticu), pēc tam par to, kā ticību svinam (sakramenti) tad par to, kā šo ticību izdzīvojam ikdienā (Dzīve Kristū) un tagad par to, kā veidot dzīvas attiecības ar dzīvo Dievu. 

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com 

Visi ieraksti vienkopus atrodami https://drive.google.com/folderview?id=0B2q4giISr3FFQVJTVFdvV0dkTk0&usp=sharing

http://failiem.lv/down.php?i=vtyvckx&n=katehisms-51.MP3

Bibliskā mīkla

Dažas dienas iepriekš, lasot Jāņa evaņģēliju, uzdūros interesantām rakstu vietām, par kurām arī nopietni Bībeles komentāru veidotāji ir apmulsuši. Lūk šīs vietas.

Vispirms Jāņa 3, 22:

"Pēc tam Jēzus un Viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur Viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja."

Un tad seko Jāņa 4, 2:

"...lai gan Jēzus pats nekristīja, bet Viņa mācekļi."

Paliek jautājums - Jēzus kristīja vai nekristīja?

Grieķu tekstā abās vietās tiek lietots vārds baptizein, tas nozīmē, ka abās vietās ir vārds kristīja. Jāsaka, ka pirms Jēzus Kristus krusta nāves un  augšāmcelšanās tā bija tikai grēku nožēlas zīme un aicinājums atgriezties. Kristības sakraments tā mūsdienu nozīmē tika dots tikai pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās. Bībeles komentātori skaidru atbildi šai mīklai nedod. Viens no nopietnākiem komentatoriem piebilst, ka visdrīzāk jāuzskata, ka Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi gan to darīja, dodot Jāņa Kristītāja grēku nožēlas kristību. Gaidu jūsu komentārus!


Internetā testa versijā jau skan Radio Marija Latvija12. decembrī, Gvadalupas Dievmātes dienā, pirmo reizi interneta vietnē http://radio-marija.lv:8000 Jau var klausīties Radio Marija Latvija (RML) testa versiju.
Aptuveni trīs ar pus mēnešus 24 stundas diennaktī skanēs testa programma, kas ik pa laikam mainīsies. Sākumā tie būs ieraksti, kas pakāpeniski papildināsies ar raidījumiem dzīvajā ēterā. Oficiāli RML darbu sāks 2015. gada 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos, kad programma jau būs pilnībā izveidota un pastāvīga. Radio studija atradīsies O. Vācieša ielā 6, Rīgā.


Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs

Interesanta sarakste Twiterī :)Pievienoju arī akadēmiķa Jāņa Stradiņa teikto 2014.gada 27.aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunajā ēkā, pasākumā "Latvijas identitātes krustpunktā":

"J. Stradiņš atzina, ka 13. gadsimtā kristianizācija bija varmācīga iekarošana, bet Jānis Pāvils II bija pirmais pāvests, kas katoļu Baznīcas vārdā atvainojās par 13. gadsimtā kristianizācijas gaitā nodarīto pārestību. Tai pat laikā tie bija arī jaunas kristīgas eiropeiskas identitātes veidošanās pamati pagānu zemēs: „Un mums šodien jārod jauns izlīgums - varmācībai līdzi nāca jauna ticība, ētika, izglītība un tehnoloģijas - viss tas, ko mēs dēvējam par Eiropas kultūru." Tāpēc, viņaprāt, mums jākļūst tolerantākiem gan pret krustnešiem, gan pret vāciešiem, atzīstot viņu izšķirīgo devumu Latviešu kultūras attīstībā." (www.katolis.lv)

Kādēļ katoļu dievnamos Latvijā līdz 2.februārim ir Ziemassvētku rotājumi?

Atbilde: tā ir sena un skaista tradīcija un arī tas, ka senāk Kristus Dzimšanas svētku laiks turpinājās līdz 2.februārim. Tomēr vēlos uzsvērt kādu teoloģisku niansi. Baznīcas liturģija nav tikai emocionāls ticīgu cilvēku pārdzīvojums, bet galvenokārt iespēja, caur liturģisko vārdu, zīmju un simbolu valodu satikt pašu Kristus un saņemt Viņa sludināto mācību. Līdz ar to, Baznīca, attiecīgos liturģiskā gada periodus un svētkus ir iekārtojusi tā, lai tie pēc iespējas precīzāk izteiktu Jēzus Kristus noslēpumu. Samazinot Kristus Dzimšanas svētku laikaposmu, Baznīca vēlas salikt nepieciešamos akcentus, galveno uzmanību vēršot uz Lieldienām - Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās svētkiem. Ja mēs paskatāmies cik svinīgi, plaši tiek atzīmēti Ziemassvētki. Jau no pirmās adventa svētdienas, citur vēl agrāk jau skan Ziemassvētku dziesmas, ir rotājumi, u.t.t. Un ja šis laiks tiek atzīmēts līdz pat 2 februārim, sanāk divi vai pat trīs mēneši. Padomāsim, kā mēs svinām laiku pēc Lieldienām? Vai mūsos paliek Lieldienu prieks līdz pat Vasarsvvētkiem un vēlāk - visu dzīvi? Nevēlos nostāties pret vietējām tradīcijām Latvijā, tomēr atcerēsimies, ka Baznīcas liturģijai ir sava gudrība un katrai vietējai tradīcijai ir jāizceļ Jēzus Kristus noslēpums un līdzsvaroti jāparāda visa Jēzus atnestā Labā Vēsts.

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 50.nodarbība (9 un 10.bauslis)

Studējam 3 daļu, kas saucās - Dzīve Kristū. Pirmajā daļā pārdomājām par to, kam mēs ticam (Es ticu), pēc tam par to, kā ticību svinam (sakramenti) un tagad par to, kā šo ticību izdzīvojam ikdienā. 

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com 

Visi ieraksti vienkopus atrodami https://drive.google.com/folderview?id=0B2q4giISr3FFQVJTVFdvV0dkTk0&usp=sharing

http://failiem.lv/down.php?i=eirxobh&n=katehisms-50.MP3

Jezuīts: vardarbība pieder islama būtībai!

Uzskats, ka islamam nav nekas kopīgs ar uzbrukumiem Parīzē ir nepieļaujama vārdu spēle. Tāpat arī nav patiesība, ka islamam būtu sveša spēka lietošana. Tā uzskata jezuītu mūks, profesors Samir Khalil Samir SJ no Pontifikālā Austrumu Institūta. Ēģiptes islamalogs atgādina, ka teroristu uzbrukums Parīzē bija islamā pieņemts tipisks bruņots uzbrukums reliģijas aizstāvībai. "Visi teroristi savus uzbrukumus veic Dieva vārdā un ne kaut kāda Dieva vārdā, bet islāma Dieva vārdā. Vēl vairāk. Katram grupējumam, pirms katra šāda uzbrukuma ir jādodas pie imama, lai tas atļautu veikt šādu uzbrukumu un lai atzītu to par pareizu. Tam ir jābūt vai nu imamam, mufti, kādam mācītam cilvēkam, kuram ir tiesības izdot fatvu, t.i. tiesisku atļauju, ka tas akts ir pareizs - halal. Izdodot šādu atļauju, viņš atļauj nogalināt, aizstāvot Dieva godu un islama reliģiju. Tādēļ teikt, ka tas viss nav saistīts ar islāmu ir nepareizi. Toties ir patiesība, ka šie uzbrucēji ir teroristi un ekstrēmisti.

Priesteris, profesors Samir atzīst, ka ir arī mērenie musulmaņi. Tādi neatbalsta teroristus, vēlas dzīvot mierā un visdrīzāk tieši šādi musulmaņi veido ticīgās daļas vairākumu. Tomēr viņiem nav drosmes pretoties ekstrēmistiem.

Jezuītu islamalogs atspēko uzskatu, ka islamā sveša ir vardarbība. "Saka, ka vardarbība nepieder islāmam, un ka tie teroristi kuri lieto vardarbību nav patiesi musulmaņi. Tomēr tā nav patiesība. Bieži vien tiek citēts Korāns: "Ticībā nevar būt spaidu" (Korāns. tulk. U. Bērziņš. Neptuns. 2011. 2 sūra, 256.ajats), lai parādītu, ka islāms ir miera reliģija. Tomēr tanī pat sūrā atrodam citus tekstus, kas saka: "un kaujiet tos, kur vien tiekat tiem klāt..." (turpat. 2.sūra, 191.ajats). Šis otrais citāts attiecas uz neticīgajiem, tas ir uz tiem, kas nepiekrita kļūt par musulmaņiem. Muhameds atzina, ka jūdi un kristieši tic Vienīgajam Dievam, kau arī nepilnīgi, jo nepieņēma Muhameda pravietisko misiju. Viņi var pasargāt savu dzīvību, ja pakļausies musulmaņiem un ja maksās augstus nodokļus (Dzimma - nodoklis nemusulmaņiem - kristiešiem un jūdiem zemēs, kurās ir ieviests šariāta likums - tulk. piezīme). Savukārt to, kurš netic Vienīgajam Dievam vajag nogalināt.

Profesors Samirs atzīst arī to, ka šobrīd notiek straujas civilizācijas izmaiņas. Ļoti strauji mainās musulmaņu viedoklis par Rietumu civilizāciju. Līdz nesenam laikam Rietumi bija vairāk vai mazāk kristīga zeme. Šobrīd Eiropa un ASV ir kļuvušas pagāniskas, ir atmetušas ticību Vienīgajam Dievam, izplata morāli ļaunas lietas, brīvās seksuālās attiecības un lietas, kuras ir pretējas cilvēka cieņai. Līdz ar to musulmaņa acīs Rietumi tiek aizvien vairāk uzlūkoti kā Dieva un reliģijas ienaidnieks, un īpaši tā to redz fundamentālisti.

Profesors Samirs tomēr piebilst, ka mērenie musulmaņi skaidri redz atšķirību starp to, kas rietumu civilizācijā ir labs un kas ir ļauns. Viņi atzīst sieviešu līdztiesību, reliģijas šķirtību no valsts, bet redz kā izirst ģimenes institūcija un grūst morāles standarti.
No poļu valodas tulkoja pr. Ilmārs Tolstovs. Izmantoti Vatikāna Radio un "Gosc Niedzielny" materiāli. 

Roma!

Ir viena vieta braucienam uz Romu. No 10.-17.februārim. Pieteikties un sīkāka informācija pie manis, priesteris.ilmars@gmail.com

Nemainīgā Baznīca un mainīgā sabiedrība

Laikam tā ir, ka blogs ir vieta kur var izteikt savu viedokli. To tad arī šobrīd vēlos darīt. Tuvojas jaunais 2015.gads. Kāds bija iepriekšējais un kāds būs nākamais? Visi esam neziņas priekšā, jo nezināmais mazliet biedē. Bet zinām, ka kosmiskajā un vēsturiskajā laikā ir ienācis Jēzus Kristus, līdz ar to, tas ir kļuvis par katra no mums un mūsu visu pestīšanas laiku. Mūsu dzīve ir Dieva rokās.

Šī gada nogalē ir notikušas izmaiņas arī informatīvajā telpā. Nākamajā gadā vairs neiznāks žurnāls "Katoļu Dzeive" un arī LTV1 kanālā nebūs redzams raidījums "Vertikāle". Tie ir skumji fakti. Arī citu kristīgo izdevumu tirāžas krīt. Mazāk kļūst arī abonentu Latvijas Pastā. Tomēr tieši šī gada nogalē, gan testa režīmā sāk skanēt Radio Marija Latvija, kas cerams, nākamgad "uzņems apgriezienus". Mani šokē un skumdina fakts, cik gan vienaldzīgi Baznīca Latvijā uzņem šos faktus un ar cik gan vieglu roku daudzu draudžu prāvesti atsakās no kristīgās literatūras un preses popularizēšanas. Bet tas tad būtu atsevišķs stāsts.

Pāvests Benedikts XVI savā laikā internetu nosauca par sesto, digitālo kontinentu, kuram ir ļoti nepieciešams sludināt Dieva Vārdu. Ja lūkojamies uz Vatikānu, tad redzam, ka Baznīcas "sirds" izmanto vismodernākās digitalās, audio-vizuālās u.c tehnoloģijas. Pāvests nebaidās rakstīt Twitterī, u.t.t. Ir redzams, ka sabiedrība strauji mainās un arī Baznīcai Latvijā ir jādomā, kā nemainīgo Patiesību par Dievu pasniegt, prezentēt, sludināt šī laikmeta cilvēkam, atbilstoši viņa uztveres un domāšanas veidam. Varam uzdot sev jautājumu - cik katoļu draudzēm Latvijā ir modernas un šim laikam atbilstošas interneta mājas lapas, kurās var atrast precīzu un skaidru informāciju par draudzes dzīvi? Sabiedrībā notiek straujas izmaiņas, nu jau ne pa gadiem, bet pa "minūtēm". Bet mēs, Baznīca, bieži vien vēl vēlamies dzīvot "ulmaņlaikos" un cerēt, ka ar tādām pat evaņģelizācijas metodēm spēsim aizsniegt cilvēku sirdis. Tradīcija ir svarīga un tai ir īpaša loma Dievišķās Atklāsmes tālāknodošanā. Tomēr ir atšķirība starp Tradīciju un "tradīcijiņām", pie kurām spītīgi turamies, bet kuras ir morāli un fiziski novecojušas un kļūst par traucēkļiem Labās Vēsts sludināšanā mūsdienu cilvēkiem. Jā, savā laikā šīs "tradīcijas" bija svarīgas un efektīvas Dieva Vārda pasludināšanā. Bet šodien tie paši veidi un metodes var kļūt par šķēršļiem vai būt ļoti neefektīvas. Padomāsim par to, un nākamajā gadā būsim atvērti jaunajiem izaicinajumiem un nebaidīsimies sludināt Evaņģēlija patiesību, atbilstoši 2015 gada sabiedrības uztveres spējām.

II svētdiena pēc Ziemassvētkiem, sprediķis (Vatikāna radio)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Vēlos no sirds visus jūs sveikt Kristus Dzimšanas svētkos un novēlēt Dieva žēlastībām pārbagātu jauno 2015.gadu.

Šodienas evaņģelijā dzirdējām: „Vārds tapa miesa un dzīvojis starp mums!” Dievišķais Vārds, otrā Trīsvienības Persona nāk šeit uz zemes, lai Iemiesojoties nestu visai cilvēcei un ikvienam cilvēkam glābšanas Vēsti. Tomēr arī šodien, pēc 2000 gadiem redzam, ka joprojām pasaulē pastāv ļaunums. Visi cilvēki ne tuvu vēl nav kļuvuši par kristiešiem un joprojām mēs sevī piedzīvojam sava veida pretrunu. Kā saka sv. apustulis Pāvils: „To labo, ko gribu es nedaru, bet to ļauno, ko negribu – daru!” (Rom 7,19) Tādēļ pārdomāsim, kādas ir attiecības starp Dievu un pasauli.


Pirmajos kristietības gadsimtos, kad kristiešu kļuva skaitliski vairāk, tā aizvien vairāk sāka iesakņoties grieķu- romiešu sabiedrībā. Tad šī jaunā mācība saskarās ar zināmu izaicinājumu. Ja pirmajos gadsimtos tai vajadzēja nospraust skaidras robežas saskarsmē ar jūdaismu, tad II un III gadsimtā par sava veida izaicinajumu tai kļuva pagāniskā grieķu - romiešu filozofija un kultūra. Kā kristiešiem reaģēt? Baznīcas tēvs – Tertuliāns savos izteikumos bija ass – viss kas ir pagānisks ir ļauns. Pasaule ir ļauna un tikai tas, kas tiešā veidā, caur Atklāsmi nāk no Dieva, tas, kas ir rakstīts Bībelē, ko atrodam Baznīcā, tas ir labs. Savukārt citi Baznīcas tēvi, īpaši svētais Irenejs uzsvēra, ka dievišķais Logoss - Vārds, pirms Iemiesošanās aktīvi, kaut netieši un nepilnīgi jau darbojās pasaulē kopš radīšanas brīža un pēdējos gadsimtos pirms Kristus nākšanas, caur grieķu un romiešu filozofiju bija sagatavojis augsni Labās Vēsts ienākšanai Romas impērijā. Līdz ar to, svētais Irenejs nodalīja pagānu rituālus, burvestības, okultismu, kas bija pilnīgi nepieņemams kristiešiem, savukārt atzina, ka Platona, Aristoteļa un citu filozofu domas un idejas var kalpot kā laba un precīza platforma, lai izmantojot šīs filozofijas jēdzienus varētu izteikt Labo Vēsti tā laikmeta cilvēkiem saprotamā valodā. Bet vislielākais ieguvums bija tas, ka šie grieķu un romiešu filozofojas jēdzieni palīdzēja definēt kristiešu ticības apliecinājumu - Credo, jeb „Es ticu” un precīzi izteikt tādus ticības pamatjautājumus, kā Trīsvienības doktrīna, Jēzus cilvēciskās un dievišķās dabas attiecības, u.c. Līdz ar to, varam teikt, ka pat ja pasaulē pastāv ļaunums, tad pati radība, pasaule un viss cilvēciskais nav ļauns. Pasaulē „nezāles aug kopā ar kviešiem”, tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai cīnoties pret ļaunumu, nesāktu „izbradāt kviešus”, nesāktu uzbrukt visam cilvēciskajam; tam, kas ir saistīts ar kultūru un visu citādo, kas ir saistīts ar garīgām vērtībām. Sv. apustulis un evanģelists Jānis uzsver, ka „viss ir radies caur Viņu, un bez Viņa nekas nav radies.” Dievs nāca šajā pasaulē, nevis lai uzbruktu un tiesātu cilvēkus, vai arī lai panicinātu cilvēcisko. Tieši otrādi – Dievs nāca, lai glābtu cilvēku.  Kristietība nav platonisms, kas nicina miesīgo un duālistiski atdala garīgo no cilvēciskā. Dievs tapa cilvēks, lai cilvēks tiktu garīgi paaugstināts līdz dievišķajam līmenim. Jēzū Kristū mums ir pieejama dievišķības pilnība. Caur Jēzus Kristus cilvēktapšanu, jeb nākšanu šajā pasaulē cilvēciskā miesā, viss cilvēciskais tiek attīrīts un atjaunots. Mums tikai jāatver sava sirds Jēzum Kristum, ticībā jadodas Viņš satikt un arī mēs katrs varam piedzīvot šo pārveidošanu. Lai Dievs dod mums spēku to paveikt!

Dieva svētītu mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas 2015.gadu (un ne kazas gadu) :)

Piedodiet dārgie bloga lasītāji, ka šajās dienās neko jaunu nerakstīju, jo biju Saldus katoļu draudzē un LKSB studentu nometnē "Viss cimdā!" Liels paldies visiem, ko sastapu Saldū. tas bija fantastiski. Dievs ir klātesošs! Novēlu šajā jaunajā gadā ikvienam piedzīvot Dieva tuvumu un Viņa mīlestību. Un atgādinu, ka šis ir jubilejas gads, kurā mēs svinam 800 gadu jubileju, kopš pāvests Inocents III 1215.gadā, Laterāna IV koncila laikā toreizējo Livonijas (Latvijas un Igaunijas teritoriju) novēlēja Jaunavas Marijas aizbildniecībai, šo zemi nosaucot par Māras zemi (Terra Marianna). Ceru, ka šī gada laikā mēs vēl daudz dzirdēsim par šo notikumu un arī labi un svētīgi to nosvinēsim :) Jauku turpmāko laiku. Vienoti lūgšanās!