Kalpošanas plāns Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Lieldienu vigīlijas dievkalpojums 2014.gadā, Skrīveros
Pūpolsvētdiena, 29.marts

11.00 - sv. Mise Pļaviņās
15.00 - sv. Mise Jaunkalsnavā
18.00 - sv. Mise Ērgļos

Lielā Ceturtdiena - 2.aprīlis

9.00 Hrizmas sv. Mise Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kopā ar arhibīskapu un garīdzniekiem
18.00 - Kunga Jēzus Pēdējo vakariņu sv. Mise Pļaviņās

Lielā Piektdiena - 3.aprīlis

11.00 - Kunga Jēzus Ciešanu dievkalpojums Ērgļos
15.00 - Kunga Jēzus Ciešanu dievkalpojums Pļaviņās

Lielā Sestdiena - 4.aprīlis

15.00 - Kunga Jēzus augšāmcelšanās vigīlijas sv. Mise, uguns, ūdens, maltītes svētīšana Jaunkalsnavā
17.00 - Kunga Jēzus augšāmcelšanās vigīlijas sv. Mise, uguns, ūdens, maltītes svētīšana Ērgļos
21.00 - Kunga Jēzus augšāmcelšanās vigīlijas sv. Mise, uguns, ūdens, maltītes svētīšana Pļaviņās

Kunga Jēzus augšāmcelšanās svētdiena - Lieldienas - 5.aprīlis

11.00 - sv. Mise Pļaviņās
18.00 - sv. Mise Ērgļos

Visus dievkalpojumus celebrēs pr. Ilmārs Tolstovs. Pirms katra dievkalpojuma būs iespēja saņemt grēksūdzes, jeb izlīgšanas sakramentu. 

"Gender" ideoloģija Eiropas Padomes dokumentos

Studiju ietvaros, jāanalizē Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas pieņemta Stambulā, 2011. gada 11. maijs. Polijā šobrīd notiek asas diskusijas par šo Konvenciju, tādēļ došu savu komentāru.

Pati par sevi šī Konvencija ir svarīga, vajadzīga un nekādā ziņā nevēlos teikt, ka es vai Baznīca atbalstītu vardarbību pret sievietēm. Jēzus Kristus, ar savu piemēru un mācību bija sava laika revolucionārs, jo sarunājās ar sievietēm, cienīja viņas. Tieši sievietes bija Lieldienu  notikumu liecinieces. Tajā laikā tas bija skandāls. Tieši kristietības ietekmē Eiropā pakāpeniski pieauga cieņa pret sievietēm, arī Dievmātes Marijas godināšana šo izpratn veicināja. Tomēr šajā konvencijā ir dažas lietas, kas man liek būt uzmanīgam:

a) Dzimuma definīcija

"Ar terminu „dzimums” tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem." (3 c) Tātad konvencija dzimumu definē nevis tādu, kāds viņš ir bioloģiski, bet tikai kā lomu, ko cilvēkam dāvā sabiedrība.

b) Dzimumu "lomas", kā steriotipi

"Konvencijas dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas, tradīcijas un jebkādu citu praksi, kuras pamatā ir ideja par sieviešu nepilnvērtību vai par sieviešu un vīriešu lomām, kas padarītas par stereotipiem." (12,1) Tātad dalībvalstīm ir jāstrādā pie tādām sociālām izmaiņām, kas izskaudīs ieīkstējušos "paradumus un tradīcijas", ko sludina tādas "arhaiskas un vecmodīgas organizācijas", kā Baznīca un citas. Šeit bīstamā vieta ir sieviešu un vīriešu lomas (gender).

c) Dzimumu "lomu" izglītošana

"Konvencijas dalībvalstis attiecīgos gadījumus veic vajadzīgos pasākumus, lai visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļautu mācību vielu par tādiem jautājumiem kā sieviešu un vīriešu līdztiesība, tādas dzimumu lomas, kas nav padarītas par stereotipiem, savstarpējā cieņa, nevardarbīga konfliktu atrisināšana savstarpējās attiecībās, ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm un tiesības uz personas integritāti, un lai šī mācību viela būtu pielāgota audzēkņu spēju attīstības līmenim." (14,1) Šeit atkal uzsvars uz dzimumu "lomām", kas ir kā stereotipi. Tātad, tas, ka es esmu vīrietis ir mans stereotips, nevis bioloģiskais dzimums. Šī konvencija uzskata, ka ja, piemēram, pie manis uz Baznīcu atnāk sieviete, kas saka ka viņa bioloģiski ir sieviete, bet kā savu dzimuma "lomu" jūt kā vīrietis. un viņa vēlas Baznīcā laulāties ar kādu sievieti, kura gan bioloģiski gan "lomas" ziņā "jūtas" kā sieviete. Ja es šīm divām sievietēm atsaka laulības, es skaitos pārkāpis šo konvenciju un diskriminējis sievieti.

Noslēgumā vēlos teikt, ka šī konvencija ir svarīga, īpaši vēlos uzsvērt tās 17 un 29.pantu par pornogrāfisko materiālu ierobežošanu un sievietes informēšanu par aborta sekām. Tomēr, kā redzam patiesība tiek jaukta ar meliem. Būsim modri.

Eiropas Konvencija par abortiem

Studiju ietvaros man ir jāiepazīstas ar Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas pieņemta Stambulā, 2011. gada 11. maijā. Šo Konvenciju ratificējot Polijas Parlamentā, no Katoļu Baznīcas puses izskanēja iebildumi un piesardzība, sakarā ar "gender" ideoloģijas popularizēšanu. Tomēr mani piesaistīja tieši 39.pants:

39. pants. Piespiedu aborts un piespiedu sterilizācija


Konvencijas dalībvalstis pieņem normatīvos aktus un veic citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka par krimināli sodāmām tiek atzītas šādas tīši veiktas darbības: 


a) aborta izdarīšana sievietei, ja pirms tam nav saņemta viņas apzināta piekrišana;

b) tādas ķirurģiskas iejaukšanās izdarīšana, kuras mērķis vai sekas ir sievietes dabisko reproduktīvo spēju pārtraukšana, ja pirms tam nav saņemta viņas apzināta piekrišana vai viņa neizprot šo procedūru. (No: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/ep_konvencija1.pdf)

Pēdējā laikā tika izteikti pārmetumi Latvijas Republikas Seaimas deputātiem, kuri vēlējās Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā iestrādāt normas, kas pagarinātu laiku, kurā sieviete var pieņemt vai nepieņemt apzinātu lēmumu nogalināt vēl nedzimušu bērnu, jo bieži vien sieviete ir atstāta viena, vīrs vai "partneris" viņu ir atstājis vienu, pārējie ģimenes locekļi, arī sabiedrība no viņas ir novērsušies un šajā bezizejā viņa dodas veikt šādu darbību, kas bieži vien ir bez pietiekamas apziņas. Manuprāt, šie deputāti vēlas Latvijas likumdošanā iestrādāt tās normas, kuras paredz šī Eiropas Padomes Konvencija. 

Garīgi adoptēt nedzimušo var ikviens

GarAdopcSolijumi 2002-03

Tuvojas 25. marts, Kunga Pasludināšanas svētki, kad ik gadu visā pasaulē tiek salikti garīgas adopcijas solījumi. Daudzie ticīgie Latvijā jau ne tikai dzirdēja vai lasīja par šo akciju, bet arī paši ir garīgi adoptējuši nedzimušos.
Tomēr nedaudz atgādināsim garīgas adopcijas vēsturi.
Ideja radās pēc Fatimas parādībām, bet 1987. gada tā tika realizēta Polijā, sākumā paulīniešu Svētā Gara baznīcā Varšavā, tad Čenstohovā un izplatijās pa visu pasauli. Kustības dalībniece Diāna atcerās, ka pirmo reizi uzzināja par adopciju, kad būdama Polijā vietējā televīzijā ieraudzīja tiešraidi no Čenstohovas. Viņu pārsteidza ar tautu piepildīta bazilika un, pateicoties televīzijas nodrošinātai translācijai, iespēja jebkurā valsts nostūrī kopā ar ticīgiem Jasna Gurā salikt garīgas adopcijas solījumus.
Kad Latvijā pēc studijām un priesteru svētībām atgriezās pauliniešu mūki t. Jānis un t. Juris, kustībā “Par dzīvību!” viņi ierosināja  iesākt šo skaisto tradīciju. Tā kopš 2001.gada septembra Skaistkalnes Dievmātes – Ģimeņu Aizbildnes svētvieta kļuva par pirmo vietu Latvijā, kur varēja svinīgi salikt solījumus. Bet pateicoties Aglonas bazilikas garīdznieku atbalstam kopš 2003. gada nedzimušo garīga adopcija notiek arī Aglonā, Dievmātes Debesīs Uzņemšanas svētkos.
Skaistkalne 2005Visus šos gadus kustībnieki ciešā sadarbība ar tēviem-pauliniešiem veic solītāju uzskaiti, reģistrējot katru saņemtu anketu. Vairākās draudzēs garīgas adopcijas solījumu salikšana notiek ik gadu. Ja arī jūs gribat ieviest šo tradīciju savā draudzē, jums nav obligāti aicināt kādu no kustības pārstavjiem. Sarunājiet ar draudzes ganu par šo iespēju, izlasiet mūsu mājas lapā biežāk uzdotos jautājumus, izdrukajiet veidlapu arsolījumu salikšanas kārtību (izlasiet un atstājiet sev vienu eksemplāru, bet otru iedodiet priesterim, palūdziet lai viņš arī izlasa visu pirms Mises).Solītāja veidlapu izdrukājiet vai sakopejiet (vai nu varat tās paņemt kustības birojā) un Svētas Mises laikā 25. martā (vai svētdiena pirms vai pēc ši datuma, vai nu jebkuros citos Dievmātes svētkos) pēc sprediķa aiciniet draudzes ticīgos jums pievienoties.
Ja svīnīgus solījums salikt nav iespējams varat darīt to privāti:
Nolasiet solījuma tekstu (vislabāk krusta vai svētbildes priekšā) un, sākot no šī brīža, deviņus mēnešus lūgties vienu brīvprātīgi izvēlēto Rožukroņa noslēpumu kā arī lūgšanu bērna un viņa vecāku nodomā. Lai atcerētos, labi ir pierakstīt datumu, kad ir dots solījums un esat sācis lūgties, un laiku, kad beidzas solījuma dotais termiņš.
Bet ja rodas kādi jautājumi rakstiet uz mūsu e-pastu.
No www.prolife.lv

Dievam - jā, Baznīcai - nē!

"Patiesi, patiesi, es jums saku: kas uzņem to, ko es sūtīšu, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas uzņem manu Sūtītāju." Jņ 13,20

Šodien, adorācijas laikā radās pārdomas, par svētkiem, kas strauji tuvojas - Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Pēdejos gadsimtos strauji izplatījās uzskats, kurš mācīja ka Jēzus, savas dzīves laikā sludināja tīru un ētisku mācību par Dieva Valstību, un tad Viņa sekotāji pēc augšamcelšanās Jēzus "tīro" vēsti it kā sabojāja, hellenizēja un līdz ar to, pēc tam dzima institucionālā Baznīca ar savu hierarhiju, rituāliem, reliģiju, tradīciju un liturģiju. Līdz ar to, radās vesela grupa cilvēku kuri teica: "Dievam es ticu, Jēzu pieņemu, bet Baznīcai neticu un nepieņemu tās mācību." Šajās pārdomās sīkāk neanalizēšu šo problēmu, jo daudzi Bībeles pētnieki ir nonākuši pie pārliecības, ka tas ko Jēzus sludināja un mācīja, negrozītā veidā tika rakstiski fiksēts Bībelē un nerakstīti ir nonācis līdz mums dzīvās Tradīcijas veidā. Un pat ja Bībeles autori, Svētā Gara iedvesmā ir veikuši Jēzus vārdu un darbu pēcpashālo interpretāciju, tā nav bijusi Jēzus vārdu sagrozīšana, bet gan teoloģiski interpretēta un Svētā Gara virzīta darbība, lai mēs saņemtu mūsu pestīšanai nepieciešamo Labo Vēsti.

Tomēr es sāku domāt, ar kādu iekšējo nostāju mēs katru gadu izdzīvojam Lieldienu svētkus? Jo katru gadu, jau sākot ar Pūpolsvētdienu, tad Lielo Ceturtdienu, Piektdienu, Sestdienu un Lieldienu svētkiem Baznīcas liturģijā ir atrodami bagāti simboli, zīmes, liturģiskie teksti, mūzika (arī klusums). Baznīcās tiek izbūvēta speciāla instalācija - Kristus kaps. Pa pilsētu ielām virzās ekumēniskie krusta ceļi ar improvizētam Jēzus ciešanu apcerēm. Kā mēs tam visam līdzdarbojamies? Vai mēs tikai kā kāda teātra skatītāji uz to visu noraugāmies, sakot - nu Dievam es ticu, formāli esmu katolis, formāli esmu iekļauts Katoļu Baznīcā, bet uz to visu es noskatos no ārpuses. Galvenais - paņemt svētīto ūdeni, olas, maltīti, u.t.t. Tomēr Dievs mūs aicina pieņemt ne tikai Jēzu, bet arī tos, kurus Viņš ir sūtījis (Jņ 13,20). Liturģija Baznīcā nav domāta tikai garīdzniekiem un sevišķi pietuvinātiem draudzes locekļiem. Vai es izbrīvēšu šajās Lieldienās laiku, lai kādu nakti pavadītu pie Kristus kapa? Vai es atradīšu laiku piedalīties visos Lielās nedēļas dievkalpojumos? Padomāsim par to. 

19.marts, svētā Jāzepa svētki

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!                                                                 
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!                                                                            


Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,


Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Pēdējās aktualitātes

Dārgie bloga lasītāji! Paldies par jūsu atsaucību un lūgšanām. Vēlos informēt, ka tuvākajā laikā šajā blogā būs mazāk rakstu, jo tuvojas manu studiju pirmā etapa beigu posms, 1.jūnijā paredzēts licensiāta eksāmens, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas es atgriezīšos Latvijā, lai kalpotu bīskapa nozīmētajā draudzē un turpinātu rakstīt doktora darbu jau Latvijā. Aktīvais lekciju posms būs noslēdzies. Aicinu jūs visus lūgties par mani, es savukārt lūgšos par jums. Lieldienu svētkos kalpošu Valmieras katoļu draudzē.

Vai tu lasi "Katoļu Baznīcas Vēstnesi"?

Lūgšanu vajadzības

1. Lūgt par Katrīnas un Rebekas veselību! Jo īpaši par Katrīnas, nodevām analīzi uz psoriāzi, cīnamies jau vairāk kā pusgadu;

2. Palūdzieties par mani, jo ir veselības problēmas, lai Dievs ir klātesošs.

3. Mūsu ģimenei ir lūgums aizlūgt par mums un par mūsu topošo bērniņu. Bijām pie ārsta uz apskati, tur kaut kādas problēmas, riski, ka varētu nebūt...
Paldies!

Ļubļina - Varšava - Rīga - Varšava - Ļubļina

Piedāvāju braucienu no Ļubļinas vai Varšavas uz Rīgu. 
Ceturtdiena, 26.marts. Izbraucam 16.00 no Ļubļinas, vai 19.00 no Varšavas.
Un vēl piedāvāju braucienu no Rīgas un Varšavu vai Ļubļinu pēc Lieldienām, 7.aprīlī. Izbraukšana 9.00 no Vecrīgas.
Cena apmēram 10-15. Euro. 

Mesiāniskie pravietojumi Vecajā Derībā

Daudzi cilvēki saka, ka Vecā Derība ir neinteresanta un neizprotama. Tomēr, ja mēs piepūlamies un, izmantojot dazādus komentārus, palīgmateriālus atrodam Bībeles "atslēgas", tā mūs ievd aizraujošā piedzīvojumā un palīdz labāk saprast ne tikai Jauno Derību, bet arī visu Jēzus Krists atklāto Vēsti. Lūk piemērs no pravieša Isaja grāmatas, kur pravietots par Mesijas, Jēzus Kristus nākšanu un mesiāniskās Valstības iedibināšanu: (Isaja 2. No www.bibele.lv)

1 Šī ir tā atklāsme, ko Jesaja, Amoca dēls, saņēma par Jūdu un Jeruzālemi.
2 Laiku beigās notiks, ka Tā Kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem un pie tā saplūdīs visas tautas.
3 Un nāks daudzas tautas un sacīs: "Iesim, kāpsim Tā Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus un mēs lai staigājam Viņa tekas!" Jo no Ciānas izies pamācība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.
4 Tad Viņš spriedīs tiesu tautu starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīnadārza dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.
5 Jēkaba nams, nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā!
6 Tu esi atmetis Savu tautu, Jēkaba namu, jo tie pilni austrumu negantības, tie ir zīlnieki kā filistieši, un tie draudzējas ar svešinieku bērniem.
7 Viņu zeme ir pilna ar sudrabu un zeltu, tiem ir mantas bez gala. Viņu zeme ir pilna ar zirgiem, tiem kara ratu ir bezgala daudz.
8 Bet viņu zeme ir arī elka dievu pilna, viņi pielūdz paši savu roku darbu, to, ko viņu pašu pirksti darinājuši.
9 To priekšā liecas vienkāršā tauta, un pazemojas arī dižciltīgie; Tu to viņiem nepiedosi.
10 Lien iekšā klints alā un paslēpies zemē bailēs no Tā Kunga un Viņa varenās godības!
11 Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas un vīru iedomība pazemota, vienīgi Tas Kungs augsti stāvēs tanī dienā.
12 Jo Tas Kungs Cebaots turēs tiesas dienu pār visiem, kas lieli un lepni, pār visiem varenajiem, lai tos pazemotu,
13 pār visiem Libānas augstajiem ciedru kokiem un pār Basanas ozoliem,
14 un pār visiem augstajiem kalniem un pakalniem,
15 pār visiem augstajiem torņiem un pār visiem stiprajiem mūriem,
16 pār visiem Taršišas kuģiem un pār visām lieliskajām laivām.
17 Tad cilvēku lepnība tiks pazemota un vīru augstprātība lauzta, vienīgi Tas Kungs augsti stāvēs tanī dienā.
18 Bet elka dieviem būs beigas.
19 Cilvēki paslēpsies klints alās un zemes plaisumos aiz bailēm no Tā Kunga un Viņa varenās godības, kad Viņš celsies, lai iztrūcinātu zemi.
20 Tanī dienā cilvēki atmetīs savus sudraba un zelta elka dievus, ko viņi bija darinājuši pielūgsmei, aizmetīs tos projām žurkām un sikspārņiem
21 un paslēpsies klinšu aizās un klinšu alās bailēs no Tā Kunga un Viņa varenās godības, kad Viņš celsies, lai zemei iedvestu bijību.
22 Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams?

Rekolekcijas ar maizi un ūdeni


Pa vienam, vai kopā?

Daudzi Baznīcā mēģina darīt kaut ko pa vienam. No vienas puses, tas ir viegli - ne ar vienu nav jārēķinās, daru kā man pašam patīk, esmu centrā, viss notiek pēc mana prāta, u.t.t. Tomēr tas nav tas ceļš, kādu vēlējās Jēzus Kristus. Viņš jau pašos sāvas darbības sākumos pulcināja mācekļus, dibināja Kopienu - Baznīcu, iecēla atbildīgos - apustuļus, nākamo pāvestu un bīskapus, priesterus un diakonus. Tieši tādēļ mūsu, ikviena un visu kopā darbības auglīgums būs atkarīgs no spējas darboties kopā, komandā ar pāvestu, bīskapiem, prāvestiem, priesteriem diakoniem, konsekrētām personām un laju kristiešiem, kuri pulcējas kopienās un kustībās. Jo mēs būsim vienotāki, jo lielāku darbu Kristus caur mums spēs paveikt. Vēl arī ir ļoti svarīgi pārbaudīt (verificēt) vai tas darbs, ko gribu darīt vai daru Baznīcā ir no Svētā Gara vai nē? To var pateikt, tikai konsultējoties un esot kopībā ar visu Baznīcu. Lai Dievs mums visiem palīdz iet šo kopības ceļu.

Adorācijas kapela


Ko nozīmē "augšāmcelties no miroņiem"? (speciāli Vatikāna radio)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņģēlija lasījumā mēs dzirdējām, kā Jēzus dodas kalnā kopā ar trim saviem uzticamākajiem mācekļiem, lai tiktu Dieva godības apskaidrots.

Lielākajā vairumā reliģiju kalns simbolizē vietu, kur debesis satiekas ar zemi. Līdz ar Kristus atnākšanu Vecās Derības vissvētākā vieta - Siona kalns pārstāj būt par „zemes centru”, jo Dievs vēlas lai Viņu pielūgtu ne tajā vai citā kalnā, bet gan Garā un patiesībā (Jņ 4, 20-24) Vecajā Derībā kalni bija praviešu dzīves liecinieki, un tie tika saukti pat par „mūžīgajām augstienēm”. Kādreiz kalni, izceļoties virs līdzenumiem bija par patvēruma vietu Latam, kad viņš bija briesmās. „Un notika, kad tie bija viņu izveduši ārā, kāds sacīja: "Izglāb savu dzīvību, neskaties atpakaļ un nepaliec visā šinī apgabalā stāvam, glābies kalnos, ka tu netiktu iznīcināts." (Rad 19,17). Tomēr šim taisnīgajam pareizi ir jāizprot kalna simbolika: skatoties uz kalna patvērumu, viņš savā būtībā patvērumu var gaidīt tikai no Jahves, kurš radījis debesis un zemi. Daži kalni, pat ja viņi kā visas citas radības paredzēti pilnīgām izmaiņām, ir ieguvuši senu un ilgstošu garīgu nozīmi, piemēram Dieva kalns Horebs Sinajā, Karmela kalns, Gerazima kalns, Sionas kalns, Golgātas kalns, u.t.t. Arī Jēzus savu sprediķi saka kalnā un evaņģēlijos mēs pazīstam Kalna svētības. Arī šodienas notikumi kalnā aicina mācekļus, arī mūs katru pacelties augstāk, virs ierastās ikdienas, līdzīgi kā svētās Mises liturģijā mēs dzirdam: „Uz augšu sirdis!”

Tomēr šajā kalnā mācekļi ierodas ar Vecās Derības ticību, ar saviem priekšstatiem par Dievu. Tā bija tāda ticība, kurai grūti bija saprast, ko nozīmē „augšāmcelties no miroņiem.” Nekas tāds līdz šim ne mācekļu, ne visas Izraēļa tautas dzīvē nebija noticis un arī pēc tam nekas tāds vairs nebūs. Tabora kalna notikumi atklāj Jēzus unikalitāti un dievišķību. Visā Jēzus dzīves laikā, Viņa „ikdienišķībā” un vienkāršībā šādi teofāniskie, jeb Dieva godības atklāšanās „zibšņi” notiek dažas reizes un pilnībā vēl nespēj atklāt Jēzu, kā Godības Kungu. Pilnīgā Jēzus atklāšanās notiks pie krusta Golgātas kalnā un augšāmceļoties. Jāņa evaņģēlija 12.nodaļas 16.pantā evaņģēlists komentē Jēzus ieiešanu Jeruzalemē ar šādiem vārdiem: „To visu Viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par Viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie Viņam to bija darījuši.” Kad Jēzus saviem mācekļiem stāstīja par savu ceļu uz Jeruzalemi, par savām ciešanām un nāvi, apsutulis Pēteris vēlējās Jēzu atrunāt no šī ciešanu ceļa. Pēteris nesaprot un vēl nav izpratis patieso Jēzus misiju, tādēļ arī Jēzus viņu nosauc par sātanu un kategoriski noraida izkropļoto Mesijas tēlu, kāds tanī laikā valdīja gan Izraēļa tautā, gan mācekļu prātos.


Ko nozīmē: „Nevienam nestāstīt?” Kādēļ tāda noslēpumainība? Jēzus vēlas pasargāt savus sekotājus un visus pārējos cilvēkus no izkropļotiem, nepareiziem priekšstatiem par Mesiju un tā misiju. Tikai Lieldienu notikumu gaismā ir iespējams līdz galam saprast, ieticēt, izdzīvot Jēzu tādu, kāds Viņš ir patiesībā – mirušais un augšamcēlušais Kungs! Tādēļ arī mēs esam aicināti šajā gavēņa laikā attīrīt savu prātu un sirdi no visiem tiem uzslāņojumiem, piesārņojumiem, mītiem un priekšstatiem, kādi mums ir par Jēzu un Viņa Baznīcu. Būtu labi, ja mēs katrs individuāli, arī savās ģimenēs, draudzēs, kopienās regulāri lasītu Bībeli, katehismu, lūgtos un pārdomātu savā starpā, ko nozīmē „augšamcelties no miroņiem.” Svētīgu gavēņa laiku.