Svētdiena 2.augusts, – Skujene - Vecpiebalga

Vēstules Ebrejiem komentārs, ko lasu svētceļniekiem uz Aglonu.

Jēzus kā žēlsirdīgs un uzticīgs augstpriesteris (3,1-5,10)
Jēzus, uzticīgā Dēla pārākums pār Mozu (3,1-6)

Autors turpina attīstīt domu, kura izteikta jau 2,17.
3,1 – kristieši ir svēti, tādēļ, ka ir svētīti caur Jēzu. Precīzāk būtu teikt – ceļā uz svētumu, jeb brāļi, kas tiek svētdarīti. Brāļi un māsas mēs esam vienotībā ar Jēzu Kristu. Vienīgais fragments Jaunajā Derībā, kur Jēzus tiek nosaukts par sūtni, tātad apustuli. Jēzus tika sūtīts no Dieva kā pēdējais Vārds cilvēcei. Vēstules autoram vairāk interesē Jēzus kā augstpriesteris, nevis pats vēstījums, ko Viņš atnesa.

3,2 – Jēzus ir Jaunās Derības starpnieks, tātad „jaunais Mozus”. Mozum bija saikne ar priesterību un upuru salikšanu, kaut arī vēstule tieši to nepasaka. Vēstules autors Jēzu, kā augstpriestera prototipu piedāvā nevis Mozus, bet Arona priesterību.
3,3 – Dievs ir tas, kurš visu un caur kuru viss tiek būvēts.
3,6 – māja ir kristiešu kopiena. Nav divas mājas – Izraēls un Baznīca. Ir tikai viena māja, un to būvē Dievs. Ir viens Dieva plāns, kurš realizējas vēsturē un caur vēsturi.
1. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, skatieties uz mūsu apliecināšanas sūtni un augsto priesteri Jēzu,
2. Kas ir uzticīgs Tam, kas Viņu iecēlis, tāpat kā Mozus bija visā Viņa namā.
3. Viņš ir atzīts par lielāka goda cienīgu nekā Mozus par tik, par cik mājas cēlājam piekrīt lielāks gods nekā mājai.
4. Katram namam ir savs cēlājs, bet Dievs ir visu radījis.
5. Un Mozus gan bija uzticīgs visa Viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, kas jāsludina.
6. Bet Kristus ir kā dēls savā namā. Mēs esam šis nams, ja līdz galam uzglabāsim nesatricinātu uzticību un cerības godību.


Brīdinājums, kas izriet no Izraēļa neuzticības (3,7-4,13)
3,7 – Šajā vietā netiek atklāta Trīsvienība. Redzama agrīnās kristietības spēcīgā pārliecība par jauno izceļošanu no grēka Ēģiptes, ko veica tauta Kristus vadībā. Tekstā tiek citēts Ps 95,7b-11
3,12 – „dzīvais Dievs” – nozīmē, ka Dievs atklājas savos darbos.
3,16-19 – autors parāda Vecās Derības piemēru un norāda, ka eksistē saikne starp nepaklausību un neticību.
4,2 – dzirdēto vārdu ir jāsavieno ar ticību. Nepietiek tikai dzirdēt par Jēzu. Ir svarīgi ticībā dzirdēto attiecināt arī uz savu dzīvi.
4,3-4 – īstais miers ir tikai kopā ar Dievu un ar tīru sirdsapziņu. Autors mieru saista ar harmoniju, kāda pastāv dabā un ja cilvēks ir harmonijā ar sevi, Dievu un apkārtējo pasauli, viņš iegūst patiesu mieru.
4,6-9 – autors mēgina dot savu interpretāciju 95. psalma tekstam par mieru. Izraēlim ir apsolīta nevis Kanaāna zeme, bet gan līdzdalība Dieva atpūtā, ko Dievs veica pēc radīšanas darba. Jūdu sabata miers, kas atspoguļo šo atpūtu ir „nākamās godības atspulgs”. Neticības dēļ daudzi Izraēlieši neiegāja šajā apsolītajā atpūtā kopā ar Dievu. Jāatgādina, ka vādi „Jozua” un „Jēzus” ir līdzīgi un norāda, ka Jozua Vecajā Derībā bija Jēzus pirmtēls.
4,11- steigties nozīmē nemitīgi būt gataviem un nomodā.
4, 12-13 – šie panti norāda veidu, kā varam palikt nomodā un pastāvēt ticībā. Dieva vārds patiesi mūs tiesā, jo Dieva Vārda priekšā mēs neviens nevaram noslēpties. Daudzi autori šeit saskata līdzību ar personificēto Vārdu – Jēzu Kristu. Nav īsti skaidrības, ko autors domāja ar dvēseli un garu, jo teologu vidū nav vienprātības, kas ir cilvēkā mītošais gars, kas tiek minēts arī 1 Tes 5,23.

7. Tāpēc Svētais Gars saka: Šodien, ja dzirdiet Viņa balsi,
8. Neapcietiniet savas sirdis kā sarūgtinājuma un kārdināšanas dienā tuksnesī.
9. Kur jūsu tēvi kārdināja mani pārbaudīdami, kaut gan redzēja manus darbus
10. Četrdesmit gadus. Tāpēc es sašutu par šo cilti un sacīju: vienmēr viņi sirdī maldās, bet manus ceļus viņi neatzina.
11. Tāpēc es zvērēju savās dusmās: Manā miera tie neieies. (Ps 94)
12. Skatieties, brāļi, vai kādā no jums nav neticības ļaunā sirds, lai atkāptos no dzīvā Dieva,
13. Bet pamudiniet viens otru diendienā, kamēr vēl saucas "šodien", ka grēka viltība nenocietina kādu no jums.
14. Jo mēs esam kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai mēs paļāvības sākumu uz Viņu paturēsim stipru līdz galam.
15. Kamēr sacīts: Šodien, ja Viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis kā tanī sarūgtinājumā!
16. Daži, to dzirdēdami, sarūgtinājās, bet ne visi, kas Mozus vadībā izgāja no Ēģiptes.
17. Bet uz ko Viņš dusmojās četrdesmit gadus? Vai ne uz tiem, kas bija grēkojuši un kuru miesas tika izkaisītas tuksnesī?
18. Bet par kuriem Viņš zvērēja, ka tie neieies Viņa mierā; vai ne par tiem, kas bija neticīgi?
19. Un mēs redzam, ka viņi nevarēja ieiet savas neticības dēļ.
1. Tā kā apsolījums ieiet Viņa mierā vēl pastāv, bīsimies, lai kāds no jums neizrādītos to nokavējis.
2. Jo arī mums tika pasludināts tāpat kā viņiem: bet dzirdētais vārds tiem nekā nelīdzēja, tāpēc ka tie, kas dzirdēja, nesavienoja to ar ticību.
3. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieiesim mierā, kā Viņš to teicis: Tā es zvērēju savās dusmās: tiem manā mierā neieiet, lai gan darbi pabeigti no pasaules radīšanas.
4. Jo Viņš ar septīto dienu kādā vietā teicis: Un Dievs septītajā dienā atdusējās no visiem saviem darbiem.
5. Bet šeit atkal: Tiem nebūs ieiet manā mierā!
6. Tā kā dažiem atliek tanī vēl ieiet, bet tie, kuriem pirmajiem tas tika pasludināts, neticības dēļ neiegāja.
7. Viņš atkal nozīmē vienu dienu, šodien, pēc tik ilga laika caur Dāvidu runādams, kā jau iepriekš sacīts: Šodien, ja jūs Viņa balsi dzirdēsiet, nenocietiniet savas sirdis!
8. Jo ja Jēzus būtu ievedis tos mierā, tad Viņš nekad vairs nebūtu runājis par kādu vēlāku dienu.
9. Tātad Dieva tautai atliek vēl viena sabata atpūta.
10. Jo kas Viņa mierā iegājis, tas arī pats atdusēsies no saviem darbiem kā Dievs no savējiem.
11. Centīsimies tāpēc ieiet šinī mierā, lai kāds neiekristu neticībā pēc tā paša parauga!
12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes. Tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis.
13. Un Viņa vaiga priekšā nav apslēpts neviens radījums, bet Viņa acīm viss ir kails un atklāts; mums jādod Viņam norēķins.


Darbā izmantots:
Katolicki Kommentarz Biblijny. Raymound E.Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy. Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa. 2001.


Svētceļojuma laikā pa dienu neizmantošu nekāda sakaru ierīces vai sociālos tīklus. Būšu pieejams pa telefonu 26382125 un sociālajos tīklos vakaros.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru