Ak, Kristus krusts! Pāvesta uzruna krustaceļa noslēgumā Kolizejā!

„Ak, Kristus Krusts,” šādi lūgšanas vārdi ik pa brīdim atskanēja pāvesta teiktajā uzrunā pēc Lielās piektdienas Krustaceļa Romas Kolizejā. Iepazīstināsim ar to mūsu klausītāju un lasītāju auditoriju:

„Ak, Kristus krusts, dievišķās mīlestības un cilvēciskās netaisnības simbols, visaugstākā mīlestības upura un visekstrēmākā egoisma ikona, nāves ierocis un pestīšanas ceļa instruments, paklausības zīme un nodevības emblēma, vajāšanu ešafots un uzvaras zīmogs!

Ak, Kristus krusts, šodien tevi redzam paceļamies mūsu nogalinātajās māsās un brāļos, kas ir sadedzināti dzīvi, noslaktēti un barbariskiem zobeniem nocirstām galvām. Un to visu pavada ģļēva klusēšana.

Ak, Kristus krusts, šodien tevi redzam vārdu un nevis gara, nāves, nevis dzīvības doktoros, kas tā vietā, lai mācītu žēlsirdību, notiesā un pakļauj nāvei taisnīgo.

Ak, Kristus krusts, šodien tevi redzam neuzticīgos kalpos, kas tā vietā, lai atteiktos no savām ambīcijām, atņem cieņu nevainīgajiem.

Ak, Kristus krusts, šodien tevi redzam akmens cietajās to cilvēku sirdīs, kas ērti iekārtojušies, tiesā citus, kas ir gatavi ar akmeņiem nomētāt savu tuvāko, bet nemāk apzināties savus grēkus un vainas.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi kādas reliģijas sekotāju fundamentālismos un terorismā. Viņi profanē Dieva vārdu un izmanto to, lai attaisnotu savu neiedomājamo vardarbību.

Ak, Kristus krusts, tu esi redzams arī tajos, kuri cenšas tevi noņemt no sabiedriskām vietām un izslēgt no publiskās dzīves kāda laiciska pagānisma vārdā, vai pat vienlīdzības vārdā, ko tu pats mums esi mācījis.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi varenajos un ieroču tirgotājos, kas ar nevainīgu brāļu asinīm kurina karu krāsni.

Ak, Kristus krusts, joprojām redzam tevi nodevējos, kas trīsdesmit naudas gabalu dēļ gatavi nodod nāvei jebkuru cilvēku.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi laupītājos un korumpētajos, kuri tā vietā, lai parūpētos par kopējo labumu un par ētiku, pārdodas nožēlojamā amoralitātes tirgū.

Ak, Kristus krusts, vēl šodien redzam tevi neprātīgajos, kas vairo depozītus, lai glabātu gaistošas lietas, tai pašā laikā pie savas mājas durvīm ļaujot badā nomirt nabaga Lācaram.

Ak, Kristus krusts, šodien joprojām tevi redzam ģimenes locekļu pamestajos sirmgalvjos, invalīdos un izsalkušajos bērnos, ko ir atstūmusi mūsu egoistiskā un liekulīgā sabiedrība.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi gan Vidusjūrā, gan Egejas jūrā, kas ir pārvērstas par neizsmeļamām kapsētām un kļuvušas par mūsu bezjūtīgās un nomērdētās sirdsapziņas attēlu.

Ak, Kristus krusts, bezgalīgās mīlestības attēls un Augšāmcelšanās ceļš, tevi redzam arī labajos un taisnīgajos, kas dara labu, netiecoties pēc aplausiem un apbrīnas.

Ak, Kristus krusts, tevi joprojām varam redzēt uzticīgajos un pazemīgajos kalpos, kas kā sveces apgaismo mūsu dzīves tumsu un sevi netaupot izdeg, lai dāvātu gaismu dzīves pabērniem.

Ak, Kristus krusts, tevi turpinām redzēt klostermāsu un klosterbrāļu sejās, kas kā labie samarieši atstāj visu, lai evaņģēliskā klusumā pārsietu nabadzības un netaisnības cirstās brūces.

Ak, Kristus krusts, tevi redzam žēlsirdīgajos, kas žēlsirdībā rod taisnības un ticības visaugstāko izpausmi.

Ak, Kristus krusts, tevi joprojām redzam vienkāršajos ļaudīs, kas priecīgi un Dieva bērnu paklausībā vada ikdienu saskaņā ar savu ticību.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi grēkus nožēlojušajos, kuri no grēku nestā posta dziļumiem spēj saukt: „Kungs, atceries mani savā valstībā!”

Ak, Kristus krusts, redzam tevi svētīgajos un svētajos, kas ir pratuši iziet cauri ticības nakts tumsai, nepazaudējot uzticību tev un nepretendējot saprast tavu noslēpumaino klusumu.

Ak, Kristus krusts, šodien tevi joprojām redzam ģimenēs, kas ar uzticību un auglīgumu seko savam laulības aicinājumam.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi brīvprātīgajos, kas dāsni steidzas palīgā tiem, kam ir vajadzīga palīdzība.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi tajos, kas tiek vajāti ticības dēļ un kas, neraugoties uz ciešanām, turpina sniegt autentisku liecību par Jēzu un Evaņģēliju.

Ak, Kristus krusts, redzam tevi sapņotājos, kas dzīvo ar bērnu sirdi un kas katru dienu strādā, lai pasauli darītu labāku, cilvēcīgāku un taisnīgāku.

Tevī, Svētais Krusts, redzam Dievu, kas mīl līdz pat beigām, un redzam ienaidu, kas padara aklus to cilvēku prātus un sirdis, kas izvēlas tumsu, nevis gaismu.

Ak, Kristus krusts, Noasa šķirsts, kas paglābi cilvēci no grēku plūdiem, atpestī no ļaunuma un no ļaunā! Ak, Dāvida tornis un dievišķās un mūžīgās Derības zīmogs, piecel mūs no liekulības kārdinājumiem! Ak, mīlestības balss, iededz mūsos tiekšanos pēc Dieva, pēc labā un pēc gaismas!

Ak, Kristus krusts, māci mums, ka saules ausma ir stiprāka par nakts tumsu! Ak, Kristus krusts, māci, ka ļaunuma šķietamā uzvara izplēn tukšā kapa priekšā un Dieva Augšāmcelšanās un mīlestības priekšā, kuru nekas nespēj sakaut, aptumšot, vai vājināt! Āmen!"

I. Šteinerte/VR (Vatikāna Radio)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru