Femen izgāšanās


Skaļais aktīvistu „Femen” uzbrukums Beļģijas primasam, arhibīskapam Andre Leonard bija jau laicīgi sagatavota kā mediāla akcija. Akcija izgāzās un kaitēja, bet šoreiz nevis Baznīcai, bet pašam Femen.

Femen ir „sekstrēmistu” grupa, kā to norāda pašas grupas dalībnieces. Šī grupa radās Ukrainā, kur kādu laiku piesaistīja mēdiju uzmanību ar atraktīviem, puskailu meiteņu protestiem dažādās situācijās. Pakāpeniski grupa kļuva starptautiski slavena. Grupas pārcelšanās no Kijevas uz Parīzi nozīmēja vēl lielāku iespēju uzbrukt Katoļu Baznīcai. Femen laika gaitā ir ieguvis ideoloģisku veidolu, darbojoties pēc rūpīgi sagatavotas stratēģijas, sadarbojoties ar medijiem un šobrīd no likumdevēju puses bauda pilnīgu labvēlību.

Kopiena "Chemin neuf" ielūdz uz Kānas brīlības ģimeņu sesiju
Svētdien Vasarssvētki - Svētā Gara nosūtīšanas svētki. Kādas konsekvences?

Mani pašu ļoti uzrunāja 13.maija pirmais lasījums:

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 19, 1-8)

Tajā laikā Pāvils, pārstaigājis kalnu apvidus, nonāca Efezā un, atradis dažus mācekļus, tiem sacīja: “Vai jūs, pieņemdami ticību, saņēmāt Svēto Garu?” Bet tie viņam teica: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka ir Svētais Gars.” 
Tad viņš pajautāja: “Kā kristībā jūs esat kristīti?” Tie atbildēja: “Jāņa kristībā.” Tad Pāvils sacīja: “Jānis kristīja ar grēku nožēlošanas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tie ticētu Tam, kas nāks pēc viņa, tas ir, Jēzum.” To dzirdot, viņi pieņēma kristību Kunga Jēzus vārdā.
Un, kad Pāvils uzlika viņiem rokas, pār viņiem nolaidās Svētais Gars. Un viņi runāja valodās un pravietoja. Bet viņu pavisam bija ap divpadsmit vīru. 
Bet viņš, iegājis sinagogā, drošsirdīgi sludināja trīs mēnešus, runādams un pārliecinādams par Dieva valstību. 
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Iesaku noskatīties - fima "Most" (Tilts)

Youtube var atrast visu filmu 4 daļās ar angļu subtitriem. Filmā tēlaini parādīta līdzība par Dievu Tēvu, kurš nesaudzēja savu Dēlu Jēzu, bet atdeva to par mūsu grēkiem. "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību," (Jņ 3,16)Iepazinos ar kopienu "Gaisma - dzīve", jeb Oāzi


Kopiena „Gaisma – Dzīve” ir viena no Katoļu Baznīcas Atjaunotnes kustībām, kas balstās uz Vatikāna II koncila mācības. Kopiena pulcina dažādu vecumu un aicinājumu ļaudis – jauniešus, bērnus, pieaugušos, priesterus, klosterļaudis un arī ģimenes, kuras pulcējas grupās, kas saucās „Mājas Baznīca”.

4 vietas mašīnā no Rīgas uz Varšavu (vai Ļubļinu) 31.maijā. Cena 8-10.ls

Jauns piedāvajums: Rīga - Warszava (vai Ļubļina) 31.maijā. 8.00 izbraucam no Rīgas. Maksa 8-10.ls.

Sprediķis Lieldienu laika 7 svētdienā

Lasījumi www.mieramtuvu.lv

Kristus ir augšāmcēlies! 

Visu Lieldienu laiku mēs sveicinām cits citu ar šādiem vārdiem un šodien svinam šo Augšāmcelšanās dienu, esot kopā ar Jēzu Pēdējo vakariņu telpā. Ir dziļa saikne starp Pēdējo vakariņu telpu Lielajā ceturtdienā un to telpu, augšistabu, kur bija sapulcējušies mācekļi kopā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju. Vasarsvētkos nāk Svētais Gars, tādējādi, no vienas puses, noslēdzot Jēzus misiju šeit, virs zemes, bet, no otras, ievadot misiju, kuru turpinās Baznīca, Viņa Mistiskā Miesa.

Pēdējo vakariņu telpā Jēzus lūdzas īsi pirms savām ciešanām. Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā varam lasīt tikai trešo daļu no šīs lūgšanas. Jēzus lūdzas: “Lai visi būtu viens.” Bieži vien šie vārdi pirmkārt tiek attiecināti uz ekumenisko kustību starp dažādu konfesiju kristiešiem. Tomēr šodien es vēlos pievērst uzmanību tai vienotībai, kas tiek īstenota mūsu, katoļu, vidū, esot Baznīcā. 

Kardināla Kurta Koha vizīte Latvijā


No 2013. gada 19. - 23. maijam vizītē Latvijā uzturēsies Vatikāna Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents, kardināls Kurts Kohs (Kurt Koch). Viņa vizītes mērķis ir klātienē iepazīties ar ekumenisma tradīcijām un praksi Latvijā, izveidot tiešu dialogu ar nozīmīgāko tradicionālo kristīgo konfesiju vadītājiem, kā arī pārrunāt valsts un Baznīcas sadarbības jautājumus.

Irānas kristiešu moceklis

Youcef Nadarkhani, bijušais musulmanis tika pakārts Irānā, tādēļ ka pieņēma mūsu Kungu Jēzu Kristu par savu Glābēju, par vienīgo patieso Dievu. Mira ar smaidu uz lūpām. 

Lai Dievs viņam ir žēlīgs.

(no facebook resursiem)


Sprediķis Lieldienu VI svētdienā (Vatikāna radio)


Kristus ir Augšāmcēlies!
Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šodien, lasot Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu esam kopā ar Jēzu un apustuļiem nonākuši pēdējo vakariņu telpā. Jēzus sarunājas ar saviem mācekļiem. Ir īpašs laiks pirms viņa lielajām ciešanām un nāves. Apustulis Toms jautā Jēzum, kā atrast ceļu uz debesīm. Jēzus saka: „Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība!” (Jņ 14,6) Savukārt apustulis Filips priekā iesaucas: „Rādi mums Tēvu un mums pietiks!” (Jņ 14,8) Savukārt apustulis Jūda, atbildot uz Jēzus teikto par Savu klātbūtni cilvēku vidū pēc Vasarssvētkiem jautā: „Kāpēc Tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulei?” (Jņ 14,22)

Kas ir jāņem vērā piesakot draudzē kristības, iesvētības, laulības un bēres. Praktiski padomi.


Kristības un ‘Iesvētības’ (Pirmā Svētā Komūnija)
Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu saņem bez apmācībām (vecākiem līdzi jāņem pases un bērna dzimšanas apliecība). Uz kristībām ir jāpiesakās pēc iespējas agrāk, vecākiem ir jānorunā tikšanās ar garīdznieku. Krustvecākiem (vismaz vienam) jābūt katoļiem, kas iepazinušies ar ticības patiesībām un regulāri apmeklē baznīcu. Ja vecāki ir katoļi, bet nav laulāti un dzīvo kopā tad bērniņu mēs kristām, bet vecākiem ir jāapņemas šis jautājums drīzākā laikā nokārtot (ja nav šķēršļu). Ja tiek nests kristīt otrs bērniņš, bet šis solījums nav pildīts, tad Baznīcai ir tiesības otra bērniņa kristību atteikt, jo Baznīca vēlas garantiju, ka noristītajam bērna būs nodrošināta reliģiskā audzināšana Dieva svētītā ģimenē.
Ja kristību kandidātiem ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Bērniem ir jāapmeklē Svētdienas skola, bet pieaugušajiem ticības mācības nodarbības.
Krustiņu, sveci, katehismu un citas kristībām vajadzīgās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā vai kur citur.
Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā, vai citā dienā, kad draudzi apmeklē bīskaps., jo parasti iestiprināšanas sakramentu sniedz bīskaps. Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes prāvesta.

Kas ir Baznīcas Sociālā Mācība?


"Kristīgā Atklāsme [..] ved pie dziļākas sabiedriskās dzīves likumu izpratnes." Baznīca saņem no Evaņģēlija pilnu atklāsmi par patiesību, kas attiecas uz cilvēku. Izpildot savu Evaņģēlija sludināšanas misiju, Baznīca Kristus vārdā liecina cilvēkam par viņa personas cieņu un viņa aicinājumu dzīvot personu kopībā; Baznīca tam māca taisnības un miera prasības saskaņā ar dievišķo gudrību.

Baznīca izsaka morālo spriedumu ekonomiskajās un sabiedriskajās lietās tad, "kad to prasa personas pamattiesības un dvēseļu pestīšana".  Morāles lietās Baznīcas sūtība atšķiras no politiskās varas sūtības: Baznīca rūpējas par kopējā labuma laicīgajiem aspektiem tik daudz, cik tie ir pakārtoti augstākajam Labumam, mūsu galīgajam mērķim. Tā cenšas iedvest pareizo stāju attiecībā pret pasaulīgajiem labumiem un sociāli ekonomiskajām saitēm.
Baznīcas sociālā mācība attīstījās 19. gs., kad Evaņģēlijs nonāca saskarsmē ar moderno industriālo sabiedrību, tās jaunajām struktūrām, kas tika izveidotas patēriņa preču ražošanai, tās jauno sabiedrības, valsts un varas koncepciju, tās jaunajām darba un īpašuma formām. Baznīcas mācības attīstība ekonomisko un sociālo jautājumu jomā apliecina tās mācības pastāvīgo vērtību, kā arī Baznīcas Tradīcijas, kas ir vienmēr dzīva un darbīga, patieso jēgu.

Svētceļnieki no Jelgavas un Rīgas dosies kājām uz Skaistkalni, lai lūgtos par ģimenēm
2. maijā no Jelgavas un Rīgas katedrāles izies svētceļnieki, kas kājām dosies uz Skaistkalni, Dievmātes - Latvijas Ģimeņu Aizbildnes svētvietu, lai svētdien, 5. maijā, kopā ar Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski, paulīniešu tēviem un citiem ticīgajiem piedalītos Māras Zemes Karalienes svētkos Zemgalē.