Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (4.daļa)

Vecā Derība "Un Dievs runāja uz Ābrahāmu: "Lai tas nav netīkami tavam prātam nedz zēna dēļ, nedz arī tavas kalpones dēļ: paklausi Sārai visās lietās, kā viņa tev saka, jo no Īzāka tiks dēvēti tavi pēcnācēji." (1 Mozus 21,12)


Jaunā Derība "Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts: pēc Īzāka tev pēcnācēji tiks nosaukti, - jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēj uzmodināt; tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību." (Ebr 11,17-19)

Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 1.nodarbība

Tas brīdis ir pienācis. Sākam Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas. Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet.

http://failiem.lv/down.php?i=mtejrnz&n=katehisms_1.MP3


Kungs, pavairo mums ticību!

Sprediķis Parastā liturģiskā laika 27.svētdienas lasījumiem, speciāli Vatikāna radiowww.mieramtuvu.lv

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 17, 5-10)
Tajā laikā apustuļi sacīja Kungam: “Pavairo mūsu ticību!” Bet Kungs sacīja: “Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam: “Izraujies ar saknēm un pārstādies jūrā!” – un tas jums paklausītu. 
Un kurš no jums, kam ir kalps, kas ar vai gana, tam sacīs, kad tas atgriežas no tīruma: “Tūlīt nāc un sēdies pie galda”? Vai tad viņš tam drīzāk neteiks: “Sagatavo man vakariņas, apjozies un apkalpo mani, kamēr es ēdīšu un dzeršu, un pēc tam paēdīsi un padzersi tu”? Vai tad viņš pateicas šim kalpam, ka tas izpilda to, kas bija pavēlēts? 
Tāpat arī jūs sakiet, kad būsiet izdarījuši visu, kas jums pavēlēts: “Mēs esam nederīgi kalpi; mēs izdarījām to, ko mums vajadzēja darīt.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (3.daļa)

Vecā Derība "Un Es uzcelšu Savu derību starp Sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis." (1 Mozus 17,7); "Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij." (1 Mozus 22,18)Jaunā Derība "Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts "un dzimumiem", tas ir par daudziem, bet par vienu: "un tavam dzimumam", proti, Kristum." (Gal 3,16)

Dažādas lūgšanas (no "Slavējiet Kungu!")


DAŽĀDAS LŪGŠANAS

APDOMĀJOT DIEVA VARENĪBU

            Kungs, Tava visvarenā roka radīja gan debesu eņģeļus, gan arī katru visniecīgāko tārpiņu. Tikai Tev viss ir iespējams, jo visas lietas Tu izsauci esamībā. Tev pieder viss un Tu valdi pār visu. Tu devi kārtību un likumus debesīs un virs zemes.
            Priecājos, ka Tava Kungs, visvarenība ir vienota ar taisnību un žēlsirdību. Ko vien Tu dari, viss ir labs. Ceļš, pa kuru tu mani vadi, arī ir labs, lai gan tas ir ērkšķiem klāts.
            Mans Dievs! Apgaismo manu prātu, stiprini manu gribu, lai es Tevi arvien vairāk pazītu, mīlētu un uzticīgi Tev kalpotu.

PATEICĪBĀ DIEVAM...

            „Lai priecīgi skan mana balss, lai mans prāts gremdējas Tevī, mans Dievs, lai manas lūpas teic Tevi, jo ir taisnīgi, ka radītais godina savu Radītāju. Varens Tu esi Kungs, mans Dievs, neaptverama ir Tava vara, neskaitāmi Tavi gudrības darbi. Liels Tu esi un katra goda cienīgs.
            Lai Tevi mīl mana sirds, lai Tevi teic mana mēle, lai lūgšanās grimst mana dvēsele.
            Slavē, mana dvēsele, Kungu, un viss, kas manī ir, lai teic Viņa svēto vārdu. Slavē Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti Viņa labvēlības darbus.
            Kungs! Es gribu Tevi slavēt virs zemes ne tikai ar lūgšanām, bet arī ar pašaizliedzīgiem darbiem visā savā dzīvē.
            Tevis dēļ esmu gatavs uzņemties jebkuru upuri. Tev, Kungs, pieder mana dzīve, vadi to pēc sava prāta.

13.oktobrī svētā Mise Fatimas Dievmātes godam


Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (2.daļa)

Vecā Derība "Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī."(1 Mozus 3,15)


Jaunā Derība "Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, 
5 lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības." (Gal 4,4-5)

Kas ir atbrīvošanas teoloģija?

Pēdējā laikā, ņemot vērā pāvesta Franciska aktivitātes, izskan viedoklis, ka „beidzot” Baznīcā tiks reabilitēta atbrīvošanas teoloģija. Lai labāk saprastu problēmas būtību, neliels ieskats vēsturē.
Šīs problēmas sākumi ir meklējami tālajā 1968 gadā, kad Kolumbijas pilsētā Medellin notika II Latīņamerikas episkopātu konference (CELAM), kas nosodīja institucionālo kapitālisma pārākumu un tā pārkāpumus pret taisnīgumu. Jāsaprot, ka tanī laikā un vidē vārdi „kapitālisms” un „labējais” bija sinonīmi, kas norādīja uz neiedomājamu cilvēka cieņas ignorēšanu no valsts elites puses. Bīskapi, kas bija pulcējušies Medellin, assi nosodīja bagāto cilvēku egoismu un aicināja katoļus uz solidaritāti ar nabagiem. Un brīdināja, ka, „ja bagātie skaudīgi turpinās aizsargāt savas privilēģijas, un ja to sargās ar spēka palīdzību, tad tieši viņi vēsturiski būs atbildīgi par revolūciju, kas radīsies cilvēkos, to vilšanās rezultātā.”

Nākamā svētā Mise Oslo 13.oktobrī plkst. 18.00Sākot ar septembra mēnesi svētās Mises, jeb katoļu dievkalpojumi Norvēģijā, Oslo notiks katra mēneša otrajā svētdienā. 

Nākamais dievkalpojums notiks 13.oktobrī plkst. 18.00. 

Šajā dienā pāvests Francisks uzticēs visu pasauli Dievmātes aizbildniecībai. Mēs, svētajā Misē būsim vienoti ar pāvestu.
Katehēze, jeb ticības mācības pieaugušajiem jau 15.00. Tiekamies pie baznīcas.

Pēc tam dievkalpojumi notiks šādos datumos:
10.novembrī un 15. decembrī.

Lūgšana pirms interneta lapu atvēršanas

Visvarenais un Mūžīgais Dievs,
Kas radīji mūs pēc Savas līdzības
Un liki mums meklēt to, kas labs,
patiess un skaists,
īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla,
mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums,
ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību,
lai mēs, apmeklējot interneta lapas,
virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams,
un raudzītos ar mīlestību un iecietību
uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv