Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 19.nodarbība par Baznīcu (748-780)

Esam tikuši līdz 3.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=cldjrdg&n=katehisms-19.MP3

Kunga Prezentācijas svētki, jeb Sveču diena, sprediķis. Speciāli Vatikāna Radio

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 22-40)

Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu veltītu Kungam, kā ir rakstīts Kunga Likumā: “Katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais lai tiek veltīts Kungam,” – un lai upurētu, kā sacīts Kunga Likumā, “vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus”.
Un, lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs un gaidīja Izraēļa iepriecināšanu, un pār viņu bija Svētais Gars. No Svētā Gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis Kunga Svaidīto.
Un, Gara pamudināts, viņš iegāja svētnīcā. Un, kad vecāki ienesa Bērnu Jēzu, lai par Viņu izpildītu Likuma priekšrakstus, viņš paņēma To rokās un slavēja Dievu, un sacīja: “Tagad nu atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā, – gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai.”
Un Viņa tēvs un Māte brīnījās par to, kas tika sacīts par Bērnu. Bet Simeons viņus svētīja un sacīja Viņa Mātei Marijai: “Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kurai pretosies. Un tavu pašas dvēseli caurdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu nodomi.”
Tur bija arī praviete Anna, Fanuēļa meita, no Asera cilts, gados ļoti veca. Pēc savas jaunības viņa septiņus gadus dzīvoja ar savu vīru un palika atraitne. Tā viņa bija nodzīvojusi līdz astoņdesmit četriem gadiem, nešķirdamās no svētnīcas, kur gavēņos un lūgšanās kalpoja dienu un nakti. Arī viņa, atnākusi tajā pašā stundā, slavēja Dievu un stāstīja par Bērnu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atpestīšanu.
Izpildījuši visu pēc Kunga Likuma, viņi atgriezās Galilejā uz savu pilsētu Nācareti. Bet Bērns auga un pieņēmās spēkā, pilns gudrības. Un Dieva žēlastība bija pār Viņu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi. (No www.mieramtuvu.lv)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šodien evaņģēlija fragments mums atstāsta svētās Gimenes ceļojumu uz Jeruzalemes svētnīcu. Ir pagājušas 40 dienas kopš Jēzus piedzimšanas uz atbilstoši Izceļošanas un Levītu grāmatas norādījumiem ikviens pirmdzimtais zēns bija jāvelta Dievam. „Un Kungs runāja uz Mozu: "Novēli Man visus pirmdzimušos, kā cilvēku, tā lopu, kas vien pašķir mātes klēpi Israēla ļaudīs, lai tie Man pieder." (2 Mozus 13,2) Kādēļ gan Jēzum bija nepieciešama šī veltīšana, ja viņš jau ir Vienpiedzimušais Dieva Dēls? Jāzeps un Marija šo ritu, ceremoniju veica tādēļ, ka viņi bija dievbijīgi jūdi un vēlējās visu pildīt tā, kā to noteica Mozus likums. Arī Jēzus, savas dzīves laikā bija uzticīgs Vecās Derības likumama, jo Viņš taču nav nācis šo Likumu atcelt, bet piepildīt. (sal. Mt 5,17). Tomēr šajā notikumā ir kas vairāk nekā tikai Vecās Derības Likuma izpildīšana.

Arhibīskaps Z. Stankevičs par dabīgu ģimeni

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 18.nodarbība par Svēto Garu (683-747)

Esam tikuši līdz 3.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=tpwpchp&n=katehisms_18.MP3

Liecība nr. 5: Jānis


Liecība nr.1: Andras liecība


Liecība nr.7: Terēze


Liecība nr. 6: Diāna


Liecība nr. 4: Zane


Liecība nr. 3: Ances liecība


Liecība nr. 2: Andra liecība


Baltijas Tezē Rīgā 2014. gadā (Taize Baltic – Regionale spotkanie, Ryga 2014)

Tezē Baltijas reģionālā tikšanās Rīgā 2014

Kļūstot par zemes sāli


no 26. līdz 28.septembrim

Atsaucoties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Romas katoļu baznīcas Latvijā aicinājumam, viens no svētceļojuma uz zemes posmiem no 2014.gada 26. līdz 28.septembrim notiks Rīgā. Tezē kopiena šādus svētceļojumus organizē jau daudzus gadus. 16 līdz 35 gadus jauni jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas valstīm, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas, kā arī no citām valstīm kopīgi ar Tezē kopienas brāļiem ir aicināti piedalīties lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot Rīgas ģimeņu un draudžu viesmīlību. 2014.gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta – Tezē tikšanās būs ticības liecība jauniem cilvēkiem.


Praktiska informācija

Jaunieši tiks izmitināti rīdzinieku ģimenēs. Ierašanās sāksies piektdienas rītā, kam sekos pusdienas un vakara lūgšanas, kā arī kopīgas vakariņas.

Sestdienas rīts iesāksies ar lūgšanām un tikšanos vietējās draudzēs, dienas turpinājumā būs kopīga maltīte un pusdienas lūgšana Rīgas centrā, kā arī dažādas tematiskās darbnīcas par tādām tēmām kā sociālā līdzdalība, ticība, starpkultūru komunikācija, māksla un citām. Sestdiena noslēgsies ar kopīgām vakariņām un lūgšanu pilsētas centrā.

Svētdienu uzsāksim ar dievkalpojumiem vietējās draudzēs, kam sekos kopīgas pusdienas viesģimenēs un tikšanās noslēguma lūgšana Rīgas centrā.

Turpmāka informācija par tikšanās programmu un reģistrāciju tiks publicēta 2014.gada pavasarī.


Vairāk informācijas atradīsiet:

pr. Modra Lāča referāts par svēto Akvīnas Tomu Rīgas Garīgā Semināra svētkos