RGS rektora vēstule!

Augsti godājamie Latvijas bīskapi, cienījamie priesteri un diakoni, dārgā Dieva Tauta, brāļi un māsas Kristū! 

6. augustā pēc Baznīcas Liturģiskajā kalendārā svinam Kunga Pārveidošanās svētkus. Šie svētki mums atgādina par nepieciešamību pārveidot mūsu dzīvi pēc Kristus parauga. Šodien Evaņģēlija fragmentā lasām par notikumiem, kas risinājās Tabora kalnā. Dieva Tēva atklāsmei: “šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk – Viņu klausiet!” patiešām ir ļoti liela nozīme kristiešu dzīvē. Arī pats Dieva Dēls neslēpj no saviem mācekļiem, ka viņus gaida pazemojumu, ciešanu un krusta ceļš. Lai gan šis ceļš neizskatās pievilcīgs, tomēr tas ir vienīgais ceļš, kurš ved uz mūžīgo godību. Mācekļi savu Kungu ne vienreiz vien redzēja ticīgās jūdu tautas atstātu un nesaprastu. Tabora kalna notikumā viņi To redzēja Dievišķās godības pārveidotu. Tabora kalnā Jēzus ir Uzvarētājs, Viņš triumfē pār nāvi, Viņš uzvar ļaunuma, ciešanu un nāves varu. Pārveidošanās Tabora kalnā atver mācekļiem acis, un viņi pārliecinās, ka Jēzus patiešām ir patiess Dieva Dēls, kurā piepildās Vecās Derības pravietojumi. 

Mācekļi, Pārveidošanās noslēpumā atpazīstot Debesu Valstības varenību, ieticēja, ka arī viņu dzīvē šī Valstība ir iespējama. Baznīca apzinās, ka viņa dodas pretī tai pašai godībai, ar kādu aptverts ir tās Galva Jēzus Kristus. Vienlaicīgi Baznīca saviem ticīgajiem atgādina, ka, pirms ņemt dalību Kristus Valstības godībā, ir jābūt Viņa Krusta līdzdalībniekam. Ar Kristus Pārveidošanās svētkiem Māte Baznīca saviem bērniem māca saskatīt jēgu visam, ko tie pārdzīvo šīs zemes svētceļojuma laikā: :Kas grib man sekot, lai aizliedz pat sevi, ņem savu krustu un seko man” (Mt 16, 24). 

Kunga Pārveidošanās notikums ir aicinājums mums visiem uz nemitīgu iekšēju pārveidošanos un līdzināšanos Jēzum Kristum, lai mēs Viņa godības spožumā varētu dot patiesas kristīgās dzīves liecību. Šīs pārmaiņas mūsu dzīvē nav iespējamas bez dedzīgām un sistemātiskām lūgšanām, kuras mūs ieved Dieva pasaulē un māca raudzīties uz ikdienas grūtībām un krustu caur mūžības prizmu. Kunga Jēzus Kristus pārveidošanās mums atklāj, ka Dieva gribas atpazīšanai savā dzīvē ir nepieciešama saruna ar Dievu, ir nepieciešams ieklausīties Dievā, lai spētu atklāt, kas ir Kungs Jēzus Kristus un kas ir Viņa Upuris. Mācekļi Tabora kalnā dzirdēja atskanam Dieva balsi: “Lūk mans Dēls, Viņu klausiet!” Tas dos viņiem spēku izturēt labajā līdz galam arī kritiskākajā dzīves brīdī, kad viņu dzīvē ienāks pārbaudījumi un krusts. 

Tāpēc šodien vēlos pateikties Jums visiem par Jūsu ticību, lūgšanām, upuriem un mīlestību, bez kuras dzīve un arī formācija Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā nebūtu iespējama. Mūsu ikdienas pārbaudījumi un krusti ir panesami, pateicoties Jūsu lūgšanām un upuriem. Protams, arī paši cenšamies nepagurt lūgšanās un labos darbos. Šajā mācību gadā īpašā veidā lūdzāmies par jauniem aicinājumiem ikmēneša nakts adorāciju laikā. Zinu, ka daudzi no jums arī veltāt savas lūgšanas un upurus šajā nodomā. Un ar prieku varu jums teikt, ka Dievs nav atstājis mūsu kopīgās lūgšanas bez atbildes. Lai gan uzņemšana Rīgas Garīgajā Seminārā ir paredzēta 17.augustā, bet dokumentu iesniegšana notiks no 7.-10.augustam, jau tagad vairāki kandidāti gan no Rīgas, gan Jelgavas diecēzēm ir izteikuši vēlēšanos iestāties Rīgas Garīgajā Seminārā. Pirms tam ir notikušas arī individuālas pārrunas ar katru no kandidātiem. Turpinām lūgties arī šajā – uzņemšanas laikā – lai jauni cilvēki nebaidītos atbildēt Dieva aicinājumam priesteriskajā kalpojumā. Ļoti vēlētos savā pulkā redzēt kandidātus uz Semināru arī no Rēzeknes-Aglonas un Liepājas diecēzēm. Varbūt tieši jūsu iedrošināšanai Jēzus šodien Evaņģēlijā saka saviem mācekļiem: “Celieties un nebīstieties!”, lai arī jūs iedrošinātu atbildēt aicinājumam un sekot Viņam! 

Tāpat lūgšanu spēku esam piedzīvojuši, lūdzoties par Jums, labdariem, un visos jūsu nodomos celebrējot Svētās Mises. Šo praksi turpināsim arī šajā mācību gadā, katrā mēneša otrajā sestdienā Euharistijā pateicoties Dievam par gādību, kādu izjūtam no Jūsu, mīļie, puses. Pateicoties Jūsu finansiālajam un materiālajam atbalstam esam veiksmīgi aizvadījuši garo apkures sezonu un arī visi pārējie komunālie maksājumi vienmēr tika veikti laikā. Kā lai nesaka paldies Dievam par visām žēlastībām, kuras caur Jums esam saņēmuši? 

Īpašs prieks, ka arī šogad Latvijas Baznīcai esam dāvājuši gan priesteri, gan diakonu. Diakons Kristaps Oliņš tika ordinēts Liepājas katedrālē un turpinās studēt Rīgas Garīgajā seminārā. Savukārt priesteris Valters Vārpsalietis ordināciju saņēma Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kur arī uzsāka savu priestera kalpojumu. Lai Dievs šos jaunos un dedzīgos Dieva kalpus bagātīgi svētī! 

Bet, gaidot jauno mācību gadu, turpinām iesāktos remontus semināra telpās. Sadarbībā ar Betlēmes māju tiek veikts remonts semināra audzēkņu dzīvojamās telpās, vienlaicīgi atjaunojot arī istabiņu iekārtojumu un mēbeles, kur tas nepieciešams. Tikko esam uzsākuši un līdz septembrim ceram pabeigt remontu Semināra administrācijas telpās. Un par šo iespēju arī ir jāsaka paldies jums, mūsu Semināra labdariem. Savukārt tādām Semināra telpām kā lielie vestibili, koridori un citas koplietošanas telpas, tiek piesaistīti līdzekļi no dažādiem fondiem, par ko sīkāk pastāstīšu tad, kad šie projekti sāks īstenoties. 

Kopumā aizvadīto mācību gadu varam vērtēt kā sekmīgu, Dieva žēlastībām bagātu un ticīgās tautas mīlestības pilnu. Tas dod cerību droši raudzīties nākotnē, sagaidot jauno mācību posmu. Vēlos teikt lielu paldies Latvijas bīskapiem un visiem priesteriem par aktīvu līdzdalību Semināra dzīvē, ticīgajai tautai un visiem labdariem par Jūsu mīlestību, lūgšanām un upurgatavību. 

Jauno akadēmisko gadu uzsāksim ar izmaiņām Semināra vadībā – līdzšinējais Semināra inspektors priesteris Ilmārs Tolstovs tika nozīmēts kalpojumam Kristus Karaļa draudzē par prāvestu, līdz ar to viņa kalpojuma laiks Seminārā ir noslēdzies. Saku lielu paldies priesterim Ilmāram par apzinīgu pienākumu veikšanu Seminārā un par neatsveramu atbalstu formācijas darbā. Lai kalpojums Kristus Karaļa draudzē viņam ir Dieva žēlastību piepildīts! Īpašu paldies saku arī visiem pasniedzējiem, garīgajiem tēviem, it sevišķi tēvam Staņislavam OFMCap, Semināra darbiniekiem un strādniekiem par viņu nesavtīgo kalpojumu un ticības liecību. 

Tradicionāli augusta pirmajā svētdienā Latvijas Dievnamos tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Jau tagad sakām paldies par Jūsu sirds dāsnumu un lūgšanām Semināra vajadzībās. Lai Dievs Jums atlīdzina simtkārtīgi! Paliekot vienots lūgšanā – RGS rektors t. Imants Medveckis MIC Rīgā, 2017.gadā Kunga pārveidošanās svētkos.

Sirsnīga pateicība!

Sakarā ar to, ka nesen tiku nozīmēts par Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvestu, vēlos sirsnīgi pateikties vispirms jau Rīgas Garīgā Semināra vadībai, audzēkņiem un visiem, kas kalpo Seminārā par jauko kopā būšanu gandrīz pusotra gada garumā. Liels paldies jums un paliksim kopīgās lūgšanās.

Paldies arī Rīgas svētā Antona draudzei, garīzniekiem un ticīgajiem, visiem, ko nācās satikt šī nepilnā gada laikā. Paldies jums un lūgsimies viens par otru. Lūdzieties arī par mani, lai Dievs dod spēku un gudrību, pazemību un mīlestību kalpot jaunajā, bīskapa nozīmētajā draudzē.

Katoļu kapusvētki Rīgas un apkārtnes kapos

16. jūlijs
15.00 Ulbrokas Meža kapos

22. jūlijs
13.00 Pleskodāles kapos

23.jūlijs
15.00 I Meža kapos

29. jūlijs
13.00 Ziepniekkalna kapos

29. jūlijs
13.00 Bolderājas kapos (Svētā Mise pie „baltā krusta”)

30. jūlijs
15.00 Sarkandaugavas kapos (Svētā Mise Kristus Karaļa baznīcas dārzā)

6.augusts
15.00 II Meža kapos

13. augusts,
14.00 Ķekavas kapos

20.augusts
15.00 Jaunciema kapos

27. augusts
14.00 Katlakalna kapos

27. augusts
15.00 Pļavnieku kapos

10.septembris
15.00 Vecmīlgrāvja kapos

Kāpēc Katoļu Baznīcā komūniju nedod zem maizes un vīna zīmēm?


Jautājums: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Pēc maniem novērojumiem Sv. Komūnijas laikā Latvijas Romas katoļu baznīcās pārsvarā dala maizi, nevis maizi un vīnu. Kopš kura laika tāda prakse ir ieviesta un kā no Baznīcas viedokļa tiek skaidrota maizes simbolika (kā Kristus miesa un asinis)? Vai tas ir saistīts ar konkrētu priesteru izpratni un iniciatīvu vai arī ar praktiskiem apsvērumiem? Ir zināms, ka, piemēram, austrumu rita Katoļu Baznīcās ticīgajiem Euharistijā tiek dalīta maize un vīns kopā.


Liels paldies par jautājumu. Atbildot uz jūsu jautājumu, jāsaka, ka prakse dalīt sv. Komūniju zem maizes zīmēm pastāv ne tikai Latvijā, bet visā Romas katoļu Baznīcā. Jēzus saka: “Jo mana Miesa ir patiess ēdiens, un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas manu Miesu bauda un manas Asinis dzer, tas paliek manī un es viņā. (Jņ 6, 56-57) Pēdējo Vakariņu mielastā Jēzus saviem mācekļiem pasniedz maizi un vīna biķeri. Pirmajos gadsimtos visi, gan garīdznieki gan laji pieņēma sv. Komūniju zem divām zīmēm. Tomēr ir samērā drošas liecības, ka jau pirmajos gadsimtos tika pasniegta sv. Komūnija zem vienas zīmes un tas tika uzskatīts par pietiekošu, lai saņemtu Euharistijas augļus. Pirmos 10 gadsimtus gan Rietumu gan austrumu Baznīcās saglabajās vispārējā prakse sv. Komūniju dot zem abām zīmēm. Viduslaikos Rietumu Baznīcā arvien vairāk nostiprinājās prakse dalīt sv. Komūniju ticīgajiem tikai zem maizes zīmēm. Komūnija zem maizes zīmēm kā disciplināra prakse Rietumu Baznīcā tika nostiprināta Tridentes koncilā (1543. – 1563). Koncils uzsvēra, ka Kristus ir visā pilnībā klātesošs ikkatrā no zīmem – gan maizes gan vīna zīmēs. Ikviens ticīgais, kas pieņem sv. Komūniju gan zem abām vai tikai zem vienas zīmes neko nezaudē no žēlastībām, kas nepieciešamas pestīšanai (DS 1729) Katoliskās Baznīcas Katehisms, 1377 numurā, citējot Tridentes koncilu uzsver: „Kristus ir visā pilnībā klātesošs katrā no zīmēm un visā pilnībā klātesošs katrā no tās daļiņām, tā ka maizes laušana nesadala Kristu.” Savukārt katehisma 1390 numurā ir teikts: „Pateicoties Kristus sakramentālajai klātbūtnei zem katras no zīmēm, Komūnija, pieņemot to tikai zem maizes zīmes, ļauj pilnībā saņemt augļus, kurus sniedz Euharistijas žēlastība. Pastorālu iemeslu dēļ šis Komūnijas pieņemšanas veids ir likumīgi ieviesies kā visierastākais latīņu ritā. "Sakramentālās zīmes ziņā pilnīgāka forma svētajai Komūnijai ir tad, kad to pieņem zem abiem zīmju veidiem. Jo tādā formā euharistiskā Mielasta zīme kļūst izteiksmīgāka."Tāda Komūnijas pieņemšanas forma ir ierasta austrumu ritos.” Šeit katehisms paskaidro, ka Komūnija zem divām zīmēm ir pilnīgaka tikai kā sakramentālās zīmēs forma, nevis tas, ka svētā Komūnija zem vienas zīmes būtu nepilnīgāka.

Vatikāna II Koncils (1962-1965) deva iespējas dažos gadījumos sv. Komūniju pasniegt ticīgajiem arī zem divam zīmēm: “Paliekot spēkā Tridentes Koncila noteiktajiem dogmatiskajiem principiem, gadījumos, kuros Apustuliskais Krēsls noteiks, bīskaps drīkst atļaut svēto Komūniju zem abām zīmēm kā diecēzes klēram un ordeņa personām tā arī lajiem, piemēram tiem, kas šajā svētajā Misē tika iesvētīti vai salika ordeņa svētsolījumus, vai jaunkristītajiem svētajā Misē pēc viņu kristībām. (Vatikāna II koncils. „Sacrosanctum Concilium”, 55.) Līdz ar to, parastā prakse Romas Katoļu Baznīcā paliek sv. Komūniju pieņemt zem maizes zīmēm, tomēr diecēzes bīskaps, viņa kompetneces robežās var atļaut īpašos gadījumos sv. Komūniju pasniegt zem divām zīmēm. Dažās draudzēs svēto Komūniju zem divām zīmēm dala arī svētdienas svētās Misēs. Romas Misāle neparedz šādu iespēju, un ir jāuzmanās no tā, ka ticīgie ar laiku var sākt uzskatīt, ka svētā Komūnija tikai tad ir pilnīga, kad tā tiek pasniegta zem divām zīmēm - maizes un vīna. Diemžēl, pēdējā laikā apmeklējot dažādas Latvijas katoļu draudzes, novēroju, ka aizvien vairāk ticīgo vidū izplatās tendence uzskatīt, ka tikai pieņemot svēto Komūniju zem divām zīmēm, tā ir pilnīga. Ceru, ka arī priesteri centīsies skaidrot ticīgajiem šos teoloģiskos un liturģiskos jautājumus, lai nerastos dažādas nekārtības draudzēs.

Pr. Ilmārs Tolstovs

Kas ir jādara, lai iestātos Rīgas Garīgajā Seminārā?

Informācija jauniešiem, kuri domā par savu aicinājumu

Aicinājums uz priesterību ir citāds nekā gaistošas ikdienišķas intereses, ar kurām jauneklis savā dzīvē sastopas ik dienas. /Pastores dabo vobis/

Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja un sacīja tam: Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man! (Mk 10, 21)

Rīgas Teoloģijas Institūtā uzņem katoļticīgus vīriešus, kuri, sekojot Dieva aicinājumam, vēlas kļūt par priesteriem.

Vēlams pirms uzņemšanas sarunāt individuālu tikšanos ar semināra vadības pārstāvi. Lūdzam sazināties ar Semināra inspektoru priesteri Ilmāru Tolstovu (tel. 26382126).

Lai iestātos, vajadzīgi šādi dokumenti, kas iesniedzami vai atsūtāmi pa pastu rektoram:
1. iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule, kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2. sīka autobiogrāfija;
3. draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4. skolas vai darbavietas raksturojums;
5. kristības un iestiprināšanas apliecības;
6. noraksts no apliecības par izglītību;
7. sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu
8. medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9. četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10. pases kopija

Uzņemšana 2017. gada 17. augustā:

plkst. 9.00 eseja par garīgu tēmu;
plkst. 11.00 pārrunas ar uzņemšanas komisiju.


Sīkāka informācija atrodama: www.catholic.lv/rti

Nāc skriet "Magnētā"

Atbalsti kalpošanu slimnīcās!

6.jūnijs, 2017, 16:00
„Brīvprātīgo iniciatīvas grupas ir aktīvas ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Mūsu mērķis ir apmeklēt cilvēkus Latvijas onkoloģijas centrā,” uzsaukumā Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes ticīgajiem un citiem labas gribas cilvēkiem raksta Saiva Luste. Viņas iecere ir pulcināt brīvprātīgos, kas regulāri apmeklē onkoloģijas pacientus. Šī doma viņai radās, apmeklējot savus tuviniekus slimnīcā un redzot, cik liels cilvēkam ir šoks un daudzi jautājumi, uzzinot šo diagnozi. Savukārt medicīnas personālam pienākumu ir pārāk daudz, lai apsēstos un aprunātos, lai būtu klāt šādā grūtā brīdī.

„Cilvēkam, kurš jau tā apjucis no visa notiekošā, blakus ir vajadzīgs cilvēks. Ne visiem ir tuvinieki, draugi vai paziņas. Pat tad, ja ir, nereti cilvēki ir atbraukuši no attālām pilsētām vai ciemiem un radinieki nevar atbraukt ciemos, lai atbalstītu. Ārsti ir novērojuši, ka nereti ārstēšanās procesu pusceļā pamet nevis pats slimnieks, bet gan, piemēram, dzīvesbiedrs,” stāsta S. Luste. „Es redzēju pie slimnīcas loga raudošu sievieti, viņa centās uzrunāt sanitāri, lai apstājas un uzklausa. Sanitāre, kurai vēl desmitiem darbu, piestāja, un šī sieviete viņu apķēra un sāka histēriski raudāt. Sieviete aizelsusies stāstīja, ka vīrs atsūtījis īsziņu, ka aiziet.... Jo nevarot vairs psiholoģiski izturēt sievas slimību. Šādi gadījumi nav retums, saka arī slimnīcas kapelāni. Un pamet grūtībās ne tikai laulātie laulātos, bet arī mātes bērnus, bērni vecākus. Dažādi esot.”

Saiva Luste skaidro, ka brīvprātīgie uz slimnīcu dosies reizi nedēļā, bet pirms tam būs jāiziet apmācības, kuras vadīs profesionāļi - ārsti, psihoterapeiti, kapelāni. Brīvprātīgo uzdevums būs uzklausīt, būt blakus. Šī brīvprātīgo grupa nebūs akcijveidīgs pasākums. Iniciatīvas mērķis ir izveidot spēcīgu grupu, kura aktīvi darbojas ilgtermiņā. Interesentus aicina pieteikties, zvanot pa tālruni 29607792.

Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse aicina atsaukties vēl vienai iniciatīvai – palīdzēt savākt līdzekļus sintezatora iegādei. Jau tagad regulāri piecas reizes mēnesī slimnīcas dažādos stacionāros notiek Svētā Mise, uz kuru aicina jaunieši no Svētā Kamila grupas. Taču, tā kā dienesta rīcībā nav instrumenta, dievkalpojumi notiek bez muzikāla pavadījuma. Šim nolūkam jau ir izdevies savākt līdzekļus, taču trūkst 300 eiro. I. Lūse aicina līdzcilvēkus atsaukties un noziedot kaut nelielu naudas summu, lai iecere pavisam drīz var īstenoties. Līdzekļus aicina pārskaitīt uz „Caritas Latvija” (reģ. Nr. 40008086191) kontu LV46HABA0551008657797 ar norādi „Slimnīcas sintezatoram”. Sīkāka informācija pa tālr. 29520532.

Pārpublicēts no www.katolis.lv / LRKB IC

Nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām


No 28.06 līdz 01.07 Bruknas muižā notiks pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām. Četru dienu garumā norisināsies spēles, pastaigas, radošas aktivitātes, nodarbības un lekcijas bērniem un viņu vecākiem. Aicinām piedalīties ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tāpat aicinām brīvprātīgos - ikvienu cilvēku ar lielu sirdi un vēlmi pavadīt četras saulainas dienas ļoti īpaša bērna sabiedrībā, rūpīgi pieskatot un asistējot viņu visas dienas garumā. Brīvprātīgajam jābūt atbildīgam un pacietīgam, taču iepriekšēja pieredze nav nepieciešama! Jautā, raksti, piesakies: dm@nepaliecviens.lv, +371 26394426 vai facebook lapā JAUNIEŠU PASTORĀLĀ MĀJA