No 1.oktobra Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem Rīgas Kristus Karaļa draudzē

Ikviens, kurš vēlas sagatavoties kristībām, iesvētībām (Pirmajai Svētajai Komūnijai) vai laulībām ir mīļi aicināts uz Svētdienas skolu Rīgas Kristus Karaļa draudzē! Gan pieaugušo, gan bērnu grupas tiks izveidotas pirmajā tikšanās reizē, kas notiks 1.oktobrī plkst.15.00 draudzes mājā.

Nodarbības notiks ik svētdienu plkst.15.00 līdz pat 17.decembrim, un tās vadīs klostermāsas.

Piedāvājums svētceļojumiem!

24.10.2017.- 01.11.2017.Svētceļojums uz Svēto Zemi. Brauciena cena: 895 EUR. Cenā ietilpst:aviobiļete,transports,3*viesnīcas,brokastis,vakariņas un ekskursijas. Sīkāka informācija: www.shalomisrael.lv

03.11.2017. - 11.11.2017.Svētceļojums uz Portugāli.Brauciena cena:875 EUR. Pieteikties pa tālr.:29524763 Ināra,kā arī internetā:www.shalomisrael.lv

Svētceļojums uz Romu ar priesteri Andri Priedi!


Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku programma Aglonā, 2017.gadā

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – piektdiena)


07.00 – Rīta Sv.Mise
11.00 – Rožukronis
12.00 – Dienas Sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00 - Žēlsirdības kronītis
19.00 – Vakara Sv.Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – sestdiena)


7.00 - Sv.Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 – Dienas Sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 – Žēlsirdības kronītis
19.00 – Vakara Sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13.augusts – svētdiena

7.00 - Rīta Sv. Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 - Dienas Sv. Mise
15.00 - Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI

18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 - Lūgšanu vakars
24.00 – Pusnakts Mise, adorācija bazilikā

14.augusts – pirmdiena


7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 – Dienas Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 - Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 - Dienas Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
16.00 – Sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

17.30 - Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 - Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes
19.00 - Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
22.00 - Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 - Pusnakts Sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

15.augusts – otrdiena

7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 – Sv.Mise jaunatnei, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
10.00 - Sv.Mise svešvalodā (bazilikas kriptā jeb apakšējā baznīcā)
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)

Katoliskās Baznīcas katehisms par šķīstību (izvilkumi)

Aicinājums uz šķīstību

Šķīstība nozīmē to, ka seksualitāte ir visā pilnībā integrēta personā un tādējādi ir sasniegta cilvēka kā miesīgas un garīgas būtnes iekšējā vienība. Seksualitāte, kurā izpaužas tas, ka cilvēks pieder pie ķermeniskās un bioloģiskās pasaules, kļūst personiska un patiesi cilvēciska tad, kad tā ir iekļauta vienas personas attiecībās ar otru - vīrietim un sievietei sevi dāvājot savstarpējā, pilnīgā un laikā neierobežotā atdevē.

Šķīsta persona saglabā nedalītus sevī ieliktos dzīvības un mīlestības spēkus. Šī nesadalītība nodrošina personas vienību, tā pretojas jebkādai uzvedībai, kas varētu to ievainot. Tā necieš ne divkosīgu dzīvi, ne divdomīgas runas.

Šķīstība prasa apgūt prasmi valdīt pār sevi, kas ir cilvēka brīvības audzināšana. Izvēle ir skaidra: vai nu cilvēks valda pār savām kaislībām un iemanto mieru, vai arī ļauj tām pakļaut sevi pašu verdzībā un kļūst nelaimīgs.

Ja cilvēks vēlas palikt uzticīgs saviem Kristības solījumiem un pretoties kārdināšanām, viņam jālieto pienācīgi līdzekļi : jāiepazīst sevi, jāpraktizē apstākļiem piemērota askēze, jāpilda Dieva baušļi, jāliek lietā morāliskie tikumi un jāpaliek uzticīgam lūgšanai. "Šķīstība mūs sakopo; pateicoties tai, mēs atgūstam iekšējo vienību, kuru bijām zaudējuši, sevi izkaisot."

Šķīstības tikums ir atkarīgs no kardinālā mērenības tikuma, kas tiecas pēc tā, lai pakļautu saprātam cilvēka jutekliskās kaislības un vēlmes.

Lai valdītu pār sevi, nepieciešams ilgs un neatlaidīgs darbs. Nekad to nevarēs uzskatīt par pilnīgi sasniegtu. Jebkurā vecuma posmā nepieciešams, lai cilvēks atkal no jauna tam veltītu pūles. Noteiktos dzīves periodos - sevišķi tad, kad veidojas personība, - bērnībā un pusaudža gados - var būt nepieciešama īpaša piepūle.

Šķīstība ir pakļauta attīstības likumiem. Tās attīstības gaita noris pakāpeniski, to iezīmē nepilnības un pārāk bieži - grēks. Šķīsts un tikumisks cilvēks "dienu no dienas veido sevi, vairākkārtīgi un brīvi izdarot izvēli: tā viņš iepazīst, mīl un dara morāliski labo saskaņā ar savas attīstības pakāpi". Šķīstība ir morālisks tikums. Tā ir arī Dieva dāvana, žēlastība, garīgā darba auglis. Tam, kurš ar Kristības ūdeni piedzimis jaunai dzīvei, Svētais Gars piešķir spēju sekot Kristum Viņa šķīstībā.

Mīlestība ir visu tikumu forma. Tās ietekmē šķīstība audzina personu sevis atdevei. Cilvēkam jāvalda pār sevi, lai spētu sevi dāvāt. Cilvēks, kas dzīvo šķīstu dzīvi, liecina savam tuvākajam par Dieva uzticību un maigumu. Šķīstības tikums uzplaukst draudzībā. Māceklim tā norāda, kā sekot un līdzināties Tam, kurš mūs izvēlējies par saviem draugiem, dāvājis mums sevi pilnībā un darījis mūs par savas dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Šķīstība ir nemirstības apsolījums. Īpašā veidā šķīstība izpaužas draudzībā pret tuvāko. Draudzība, vai tā būtu starp viena un tā paša dzimuma, vai arī starp pretēja dzimuma personām, ir liels labums visiem. Tā ved pie garīgās kopības.

Nometne jauniešiem!


14. un 15.augusta svētki Rīgas Kristus Karaļa draudzē

Augusts ir vasaras pēdējais mēnesis, kas Latvijā īpaši iezīmējas ar svētceļojuma uz Aglonu laiku. Tomēr bez lielā svētceļojuma notikuma baznīcā ir arī vairākas nozīmīgu svētku dienas, kuras atzīmējam tieši augustā.

14.augustā atzīmēsim Svētā Meinarda – Latvijas aizbildņa – svētkus. Svētā Mise mūsu draudzē notiks plkst.9.00 poļu valodā un plkst.11.00 latviešu valodā.

15.augustā atzīmēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs. Svētā Mise mūsu draudzē notiks. plkst.9.00 poļu valodā, plkst.11.00 un plkst.18.00 latviešu valodā.

RGS rektora vēstule!

Augsti godājamie Latvijas bīskapi, cienījamie priesteri un diakoni, dārgā Dieva Tauta, brāļi un māsas Kristū! 

6. augustā pēc Baznīcas Liturģiskajā kalendārā svinam Kunga Pārveidošanās svētkus. Šie svētki mums atgādina par nepieciešamību pārveidot mūsu dzīvi pēc Kristus parauga. Šodien Evaņģēlija fragmentā lasām par notikumiem, kas risinājās Tabora kalnā. Dieva Tēva atklāsmei: “šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk – Viņu klausiet!” patiešām ir ļoti liela nozīme kristiešu dzīvē. Arī pats Dieva Dēls neslēpj no saviem mācekļiem, ka viņus gaida pazemojumu, ciešanu un krusta ceļš. Lai gan šis ceļš neizskatās pievilcīgs, tomēr tas ir vienīgais ceļš, kurš ved uz mūžīgo godību. Mācekļi savu Kungu ne vienreiz vien redzēja ticīgās jūdu tautas atstātu un nesaprastu. Tabora kalna notikumā viņi To redzēja Dievišķās godības pārveidotu. Tabora kalnā Jēzus ir Uzvarētājs, Viņš triumfē pār nāvi, Viņš uzvar ļaunuma, ciešanu un nāves varu. Pārveidošanās Tabora kalnā atver mācekļiem acis, un viņi pārliecinās, ka Jēzus patiešām ir patiess Dieva Dēls, kurā piepildās Vecās Derības pravietojumi. 

Mācekļi, Pārveidošanās noslēpumā atpazīstot Debesu Valstības varenību, ieticēja, ka arī viņu dzīvē šī Valstība ir iespējama. Baznīca apzinās, ka viņa dodas pretī tai pašai godībai, ar kādu aptverts ir tās Galva Jēzus Kristus. Vienlaicīgi Baznīca saviem ticīgajiem atgādina, ka, pirms ņemt dalību Kristus Valstības godībā, ir jābūt Viņa Krusta līdzdalībniekam. Ar Kristus Pārveidošanās svētkiem Māte Baznīca saviem bērniem māca saskatīt jēgu visam, ko tie pārdzīvo šīs zemes svētceļojuma laikā: :Kas grib man sekot, lai aizliedz pat sevi, ņem savu krustu un seko man” (Mt 16, 24). 

Kunga Pārveidošanās notikums ir aicinājums mums visiem uz nemitīgu iekšēju pārveidošanos un līdzināšanos Jēzum Kristum, lai mēs Viņa godības spožumā varētu dot patiesas kristīgās dzīves liecību. Šīs pārmaiņas mūsu dzīvē nav iespējamas bez dedzīgām un sistemātiskām lūgšanām, kuras mūs ieved Dieva pasaulē un māca raudzīties uz ikdienas grūtībām un krustu caur mūžības prizmu. Kunga Jēzus Kristus pārveidošanās mums atklāj, ka Dieva gribas atpazīšanai savā dzīvē ir nepieciešama saruna ar Dievu, ir nepieciešams ieklausīties Dievā, lai spētu atklāt, kas ir Kungs Jēzus Kristus un kas ir Viņa Upuris. Mācekļi Tabora kalnā dzirdēja atskanam Dieva balsi: “Lūk mans Dēls, Viņu klausiet!” Tas dos viņiem spēku izturēt labajā līdz galam arī kritiskākajā dzīves brīdī, kad viņu dzīvē ienāks pārbaudījumi un krusts. 

Tāpēc šodien vēlos pateikties Jums visiem par Jūsu ticību, lūgšanām, upuriem un mīlestību, bez kuras dzīve un arī formācija Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā nebūtu iespējama. Mūsu ikdienas pārbaudījumi un krusti ir panesami, pateicoties Jūsu lūgšanām un upuriem. Protams, arī paši cenšamies nepagurt lūgšanās un labos darbos. Šajā mācību gadā īpašā veidā lūdzāmies par jauniem aicinājumiem ikmēneša nakts adorāciju laikā. Zinu, ka daudzi no jums arī veltāt savas lūgšanas un upurus šajā nodomā. Un ar prieku varu jums teikt, ka Dievs nav atstājis mūsu kopīgās lūgšanas bez atbildes. Lai gan uzņemšana Rīgas Garīgajā Seminārā ir paredzēta 17.augustā, bet dokumentu iesniegšana notiks no 7.-10.augustam, jau tagad vairāki kandidāti gan no Rīgas, gan Jelgavas diecēzēm ir izteikuši vēlēšanos iestāties Rīgas Garīgajā Seminārā. Pirms tam ir notikušas arī individuālas pārrunas ar katru no kandidātiem. Turpinām lūgties arī šajā – uzņemšanas laikā – lai jauni cilvēki nebaidītos atbildēt Dieva aicinājumam priesteriskajā kalpojumā. Ļoti vēlētos savā pulkā redzēt kandidātus uz Semināru arī no Rēzeknes-Aglonas un Liepājas diecēzēm. Varbūt tieši jūsu iedrošināšanai Jēzus šodien Evaņģēlijā saka saviem mācekļiem: “Celieties un nebīstieties!”, lai arī jūs iedrošinātu atbildēt aicinājumam un sekot Viņam! 

Tāpat lūgšanu spēku esam piedzīvojuši, lūdzoties par Jums, labdariem, un visos jūsu nodomos celebrējot Svētās Mises. Šo praksi turpināsim arī šajā mācību gadā, katrā mēneša otrajā sestdienā Euharistijā pateicoties Dievam par gādību, kādu izjūtam no Jūsu, mīļie, puses. Pateicoties Jūsu finansiālajam un materiālajam atbalstam esam veiksmīgi aizvadījuši garo apkures sezonu un arī visi pārējie komunālie maksājumi vienmēr tika veikti laikā. Kā lai nesaka paldies Dievam par visām žēlastībām, kuras caur Jums esam saņēmuši? 

Īpašs prieks, ka arī šogad Latvijas Baznīcai esam dāvājuši gan priesteri, gan diakonu. Diakons Kristaps Oliņš tika ordinēts Liepājas katedrālē un turpinās studēt Rīgas Garīgajā seminārā. Savukārt priesteris Valters Vārpsalietis ordināciju saņēma Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kur arī uzsāka savu priestera kalpojumu. Lai Dievs šos jaunos un dedzīgos Dieva kalpus bagātīgi svētī! 

Bet, gaidot jauno mācību gadu, turpinām iesāktos remontus semināra telpās. Sadarbībā ar Betlēmes māju tiek veikts remonts semināra audzēkņu dzīvojamās telpās, vienlaicīgi atjaunojot arī istabiņu iekārtojumu un mēbeles, kur tas nepieciešams. Tikko esam uzsākuši un līdz septembrim ceram pabeigt remontu Semināra administrācijas telpās. Un par šo iespēju arī ir jāsaka paldies jums, mūsu Semināra labdariem. Savukārt tādām Semināra telpām kā lielie vestibili, koridori un citas koplietošanas telpas, tiek piesaistīti līdzekļi no dažādiem fondiem, par ko sīkāk pastāstīšu tad, kad šie projekti sāks īstenoties. 

Kopumā aizvadīto mācību gadu varam vērtēt kā sekmīgu, Dieva žēlastībām bagātu un ticīgās tautas mīlestības pilnu. Tas dod cerību droši raudzīties nākotnē, sagaidot jauno mācību posmu. Vēlos teikt lielu paldies Latvijas bīskapiem un visiem priesteriem par aktīvu līdzdalību Semināra dzīvē, ticīgajai tautai un visiem labdariem par Jūsu mīlestību, lūgšanām un upurgatavību. 

Jauno akadēmisko gadu uzsāksim ar izmaiņām Semināra vadībā – līdzšinējais Semināra inspektors priesteris Ilmārs Tolstovs tika nozīmēts kalpojumam Kristus Karaļa draudzē par prāvestu, līdz ar to viņa kalpojuma laiks Seminārā ir noslēdzies. Saku lielu paldies priesterim Ilmāram par apzinīgu pienākumu veikšanu Seminārā un par neatsveramu atbalstu formācijas darbā. Lai kalpojums Kristus Karaļa draudzē viņam ir Dieva žēlastību piepildīts! Īpašu paldies saku arī visiem pasniedzējiem, garīgajiem tēviem, it sevišķi tēvam Staņislavam OFMCap, Semināra darbiniekiem un strādniekiem par viņu nesavtīgo kalpojumu un ticības liecību. 

Tradicionāli augusta pirmajā svētdienā Latvijas Dievnamos tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Jau tagad sakām paldies par Jūsu sirds dāsnumu un lūgšanām Semināra vajadzībās. Lai Dievs Jums atlīdzina simtkārtīgi! Paliekot vienots lūgšanā – RGS rektors t. Imants Medveckis MIC Rīgā, 2017.gadā Kunga pārveidošanās svētkos.

Sirsnīga pateicība!

Sakarā ar to, ka nesen tiku nozīmēts par Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvestu, vēlos sirsnīgi pateikties vispirms jau Rīgas Garīgā Semināra vadībai, audzēkņiem un visiem, kas kalpo Seminārā par jauko kopā būšanu gandrīz pusotra gada garumā. Liels paldies jums un paliksim kopīgās lūgšanās.

Paldies arī Rīgas svētā Antona draudzei, garīzniekiem un ticīgajiem, visiem, ko nācās satikt šī nepilnā gada laikā. Paldies jums un lūgsimies viens par otru. Lūdzieties arī par mani, lai Dievs dod spēku un gudrību, pazemību un mīlestību kalpot jaunajā, bīskapa nozīmētajā draudzē.

Katoļu kapusvētki Rīgas un apkārtnes kapos

16. jūlijs
15.00 Ulbrokas Meža kapos

22. jūlijs
13.00 Pleskodāles kapos

23.jūlijs
15.00 I Meža kapos

29. jūlijs
13.00 Ziepniekkalna kapos

29. jūlijs
13.00 Bolderājas kapos (Svētā Mise pie „baltā krusta”)

30. jūlijs
15.00 Sarkandaugavas kapos (Svētā Mise Kristus Karaļa baznīcas dārzā)

6.augusts
15.00 II Meža kapos

13. augusts,
14.00 Ķekavas kapos

20.augusts
15.00 Jaunciema kapos

27. augusts
14.00 Katlakalna kapos

27. augusts
15.00 Pļavnieku kapos

10.septembris
15.00 Vecmīlgrāvja kapos