ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs

Sv. Donāta svētki Krāslavā (250 gadi dievnamam)

Foto: Elvīra Škutāne, www.kraslavasvestis.lv
Krāslavas katoļu baznīcai – 250

Sv. Donāta svētku atlaidu dievkalpojumi un pasākumi

Trešdiena, 28. jūnijs

7.00 - Sv. Mise
10.00 - Krāslavas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)


11.30 - Izstādes “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8)
13.00 - Konferences “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vasaras izstāžu zālē, Pils ielā 10)
18.00 - Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē

Ceturtdiena, 29. jūnijs
Apustuļu Pētera un Pāvila svētki

8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise
11.30 - Sv. Mise
13.00 - Žēlsirdības māsas Celīnas Plāteres piemiņas plāksnes atklāšana baznīcas kriptā
13.30 - Ekskursija uz Krāslavas katoļu kapiem (vad. Z.Meldere), pulcēšanās pie kapu vārtiem
16.00 - Jauniešu pasākums baznīcā, ko vadīs māsas PRO SANCTITATE un draudzes priesteri
18.00 - Jauniešu Sv. Mise. Euharistiskā procesija
19.00 - Baroka mūzikas ansambļa “KESSELBERG ENSEMBLE” (vad. I.Grudule) koncerts

Piektdiena, 30. jūnijs

8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 – Sv. Mise kriptā par baznīcas fundatoriem - grāfu Plāteru dzimtu
11.30 – Sv. Mise
16.00 - Ērģeļu mūzikas koncerts (R.Raginis, A.Karols, M.Karole)
18.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
19.00 - Senās mūzikas ansambļa “LUDUS” koncerts (vad. M.Birziņa)

Sestdiena, 1. jūlijs

8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise Sv.Donāta kapelā
11.30 - Sv. Mise
12.30 - Ekskursija Krāslavas katoļu baznīcā
14.00 - Ekskursija “Krāslavas vēsturiskais centrs”, pulcēšanās 18. novembra laukumā
17.30 - Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), gājiens
no 18. novembra laukuma līdz Sv. Ludvika laukumam
18.00 - Sv. Mise, piedalās pūtēju orķestris “SEJNY” (Polija). Euharistiskā procesija
19.00 - Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J. Žukowski (Polija), koncerts

Svētdiena, 2. jūlijs

8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise Sv. Donāta kapelā
11.45 - Bīskapa sagaidīšana
12.00 - Sv. Mise, celebrē V. E. bīskaps J. Buli
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija

trešdiena, 2017. gada 21. jūnijs

Kāpēc Katoļu Baznīcā komūniju nedod zem maizes un vīna zīmēm?


Jautājums: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Pēc maniem novērojumiem Sv. Komūnijas laikā Latvijas Romas katoļu baznīcās pārsvarā dala maizi, nevis maizi un vīnu. Kopš kura laika tāda prakse ir ieviesta un kā no Baznīcas viedokļa tiek skaidrota maizes simbolika (kā Kristus miesa un asinis)? Vai tas ir saistīts ar konkrētu priesteru izpratni un iniciatīvu vai arī ar praktiskiem apsvērumiem? Ir zināms, ka, piemēram, austrumu rita Katoļu Baznīcās ticīgajiem Euharistijā tiek dalīta maize un vīns kopā.


Liels paldies par jautājumu. Atbildot uz jūsu jautājumu, jāsaka, ka prakse dalīt sv. Komūniju zem maizes zīmēm pastāv ne tikai Latvijā, bet visā Romas katoļu Baznīcā. Jēzus saka: “Jo mana Miesa ir patiess ēdiens, un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas manu Miesu bauda un manas Asinis dzer, tas paliek manī un es viņā. (Jņ 6, 56-57) Pēdējo Vakariņu mielastā Jēzus saviem mācekļiem pasniedz maizi un vīna biķeri. Pirmajos gadsimtos visi, gan garīdznieki gan laji pieņēma sv. Komūniju zem divām zīmēm. Tomēr ir samērā drošas liecības, ka jau pirmajos gadsimtos tika pasniegta sv. Komūnija zem vienas zīmes un tas tika uzskatīts par pietiekošu, lai saņemtu Euharistijas augļus. Pirmos 10 gadsimtus gan Rietumu gan austrumu Baznīcās saglabajās vispārējā prakse sv. Komūniju dot zem abām zīmēm. Viduslaikos Rietumu Baznīcā arvien vairāk nostiprinājās prakse dalīt sv. Komūniju ticīgajiem tikai zem maizes zīmēm. Komūnija zem maizes zīmēm kā disciplināra prakse Rietumu Baznīcā tika nostiprināta Tridentes koncilā (1543. – 1563). Koncils uzsvēra, ka Kristus ir visā pilnībā klātesošs ikkatrā no zīmem – gan maizes gan vīna zīmēs. Ikviens ticīgais, kas pieņem sv. Komūniju gan zem abām vai tikai zem vienas zīmes neko nezaudē no žēlastībām, kas nepieciešamas pestīšanai (DS 1729) Katoliskās Baznīcas Katehisms, 1377 numurā, citējot Tridentes koncilu uzsver: „Kristus ir visā pilnībā klātesošs katrā no zīmēm un visā pilnībā klātesošs katrā no tās daļiņām, tā ka maizes laušana nesadala Kristu.” Savukārt katehisma 1390 numurā ir teikts: „Pateicoties Kristus sakramentālajai klātbūtnei zem katras no zīmēm, Komūnija, pieņemot to tikai zem maizes zīmes, ļauj pilnībā saņemt augļus, kurus sniedz Euharistijas žēlastība. Pastorālu iemeslu dēļ šis Komūnijas pieņemšanas veids ir likumīgi ieviesies kā visierastākais latīņu ritā. "Sakramentālās zīmes ziņā pilnīgāka forma svētajai Komūnijai ir tad, kad to pieņem zem abiem zīmju veidiem. Jo tādā formā euharistiskā Mielasta zīme kļūst izteiksmīgāka."Tāda Komūnijas pieņemšanas forma ir ierasta austrumu ritos.” Šeit katehisms paskaidro, ka Komūnija zem divām zīmēm ir pilnīgaka tikai kā sakramentālās zīmēs forma, nevis tas, ka svētā Komūnija zem vienas zīmes būtu nepilnīgāka.

Vatikāna II Koncils (1962-1965) deva iespējas dažos gadījumos sv. Komūniju pasniegt ticīgajiem arī zem divam zīmēm: “Paliekot spēkā Tridentes Koncila noteiktajiem dogmatiskajiem principiem, gadījumos, kuros Apustuliskais Krēsls noteiks, bīskaps drīkst atļaut svēto Komūniju zem abām zīmēm kā diecēzes klēram un ordeņa personām tā arī lajiem, piemēram tiem, kas šajā svētajā Misē tika iesvētīti vai salika ordeņa svētsolījumus, vai jaunkristītajiem svētajā Misē pēc viņu kristībām. (Vatikāna II koncils. „Sacrosanctum Concilium”, 55.) Līdz ar to, parastā prakse Romas Katoļu Baznīcā paliek sv. Komūniju pieņemt zem maizes zīmēm, tomēr diecēzes bīskaps, viņa kompetneces robežās var atļaut īpašos gadījumos sv. Komūniju pasniegt zem divām zīmēm. Dažās draudzēs svēto Komūniju zem divām zīmēm dala arī svētdienas svētās Misēs. Romas Misāle neparedz šādu iespēju, un ir jāuzmanās no tā, ka ticīgie ar laiku var sākt uzskatīt, ka svētā Komūnija tikai tad ir pilnīga, kad tā tiek pasniegta zem divām zīmēm - maizes un vīna. Diemžēl, pēdējā laikā apmeklējot dažādas Latvijas katoļu draudzes, novēroju, ka aizvien vairāk ticīgo vidū izplatās tendence uzskatīt, ka tikai pieņemot svēto Komūniju zem divām zīmēm, tā ir pilnīga. Ceru, ka arī priesteri centīsies skaidrot ticīgajiem šos teoloģiskos un liturģiskos jautājumus, lai nerastos dažādas nekārtības draudzēs.

Pr. Ilmārs Tolstovs

Kas ir jādara, lai iestātos Rīgas Garīgajā Seminārā?

Informācija jauniešiem, kuri domā par savu aicinājumu

Aicinājums uz priesterību ir citāds nekā gaistošas ikdienišķas intereses, ar kurām jauneklis savā dzīvē sastopas ik dienas. /Pastores dabo vobis/

Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja un sacīja tam: Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man! (Mk 10, 21)

Rīgas Teoloģijas Institūtā uzņem katoļticīgus vīriešus, kuri, sekojot Dieva aicinājumam, vēlas kļūt par priesteriem.

Vēlams pirms uzņemšanas sarunāt individuālu tikšanos ar semināra vadības pārstāvi. Lūdzam sazināties ar Semināra inspektoru priesteri Ilmāru Tolstovu (tel. 26382126).

Lai iestātos, vajadzīgi šādi dokumenti, kas iesniedzami vai atsūtāmi pa pastu rektoram:
1. iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule, kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2. sīka autobiogrāfija;
3. draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4. skolas vai darbavietas raksturojums;
5. kristības un iestiprināšanas apliecības;
6. noraksts no apliecības par izglītību;
7. sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu
8. medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9. četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10. pases kopija

Uzņemšana 2017. gada 17. augustā:

plkst. 9.00 eseja par garīgu tēmu;
plkst. 11.00 pārrunas ar uzņemšanas komisiju.


Sīkāka informācija atrodama: www.catholic.lv/rti

otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

Nāc skriet "Magnētā"

Svētās Mises jūnija mēnesī

Svētās Mises svinēšu:

21.06 - 7.30 Rīgas sv. Franciska katoļu baznīcā
22.06 - 7.30 Rīgas sv. Franciska katoļu baznīcā
23.06 - 12.00 Siguldas katoļu baznīcā
24.06 - 11.30 Rīgas Trīsvienības katoļu baznīcā
25.06 - 8.30 Rīgas Trīsvienības katoļu baznīcā (PL)
25.06 - 10.30 Rīgas sv. Antona katoļu baznīcā (LV)
25.06 - 18.00 Rīgas sv. Antona katoļu baznīcā (RU)
26.06 - 18.30 Rīgas sv. Jēkaba katedrālē
27.06 - 19.00 Ķīpsalas māsu klosterī