Kāda atšķirība starp 10 Dieva un 5 Baznīcas baušļiem?

Vispirms ir jānodala 10 Dieva baušļi, kuri ir Dieva doti un līdz ar to nemainīgi un 5 Baznīcas baušļi, kuru autors ir Baznīca un laika gaitā tie ir pakļauti izmaiņām.

Kā radās Baznīcas baušļi? 

Pirmā šo baušļu versija parādījās Laterāna IV koncilā, 1215.gadā. Koncils noteica, ka katolim reizi gadā vajag izsūdzēt grēkus, Lieldienu laikā. Vēlāk svētais Antonijs Pierozzi (Florences arhibīskaps, dominikānis, teologs) izstrādāja deviņu baušļu sarakstu ("Summa theologica", Venēcija, 1477). Tas nebija Baznīcas oficiālais dokuments, bet katehētiska rakstura saraksts, kas apkopoja Baznīcas likumus un prakses, kuras autors uzskatīja, ka katram katolim vajag zināt un ievērot. Kādi bija šie ieteikumi:

1. Svēto dienu svētīšana;
2. Ievērot Baznīcas noteiktos gavēņus, piemēram Lielo gavēni;
3. Atturēties no gaļas ēdieniem visās piektdienās;
4. Izklausīt svēto Misi visās svētdienās un svētkos;
5. Izsūdzēt grēkus un pieņemt Svēto Komūniju vismaz reizi gadā, Lieldienās un pirms tam gavēt;
6. Baznīcai maksāt "desmito tiesu";
7. Izsargāties no jebkādām darbībām, kas izraisa ekskomuniku latae sententiae, jeb izslēgšanu no Baznīcas;
8. Izvairīties no ekskomunicētajiem;
9. Nepiedalīties dievkalpojumos, ko veic garīdznieki, kuri dzīvo publiskā konkubinātā.


Tridentes koncilā (1545-1563) tika noteikts saraksts, ar pieciem Baznīcas baušļiem, un svētais Pēteris Kanīzijs (jezuīts, teologs) ievietoja tos savā "Mazajā katehismā" sākot ar 1556.gadu. Vēlākos gados šie Baušļi tika vēl apstrādāti un šobrīd tie skan šādi:


Pirmais bauslis ("Tev būs svētdienās un svētku dienās piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem") no ticīgajiem prasa svētīt dienu, kurā godinām Kunga augšāmcelšanos, kā arī dienas, kurās norisinās galvenās liturģiskās svinības, kas godina Kunga, Vissvētākās Jaunavas Marijas un svēto noslēpumus, pirmām kārtām piedaloties Euharistijā, kurā pulcējas kristīgā kopiena. Tāpat šis bauslis prasa arī atturēties no tiem darbiem un pasākumiem, kas var traucēt šo dienu svētīšanu.

Otrais bauslis ("Tev būs vismaz reizi gadā izsūdzēt savus grēkus") nodrošina sagatavošanos Vissvētā Sakramenta pieņemšanai, saņemot Gandarīšanas sakramentu, lai turpinātos atgriešanās un piedošanas process, kas aizsācies Kristībā.

Trešais bauslis ("Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvēto Sakramentu") kā pašu minimumu prasa saņemt Kunga Miesu un Asinis saistībā ar Lieldienu svinībām, kas ir kristīgās liturģijas sākotne un centrs.

Ceturtais bauslis ("Tev būs Baznīcas noteiktajās dienās atturēties no gaļas ēdieniem un ievērot gavēni") nodrošina laiku askēzei un gandarīšanai par grēkiem, lai sagatavotos liturģiskajiem svētkiem; tas palīdz arī valdīt pār mūsu instinktiem un iegūt sirds brīvību.

Piektais bauslis ("Tev būs gādāt par Baznīcas vajadzībām") izsaka prasību ticīgajiem ikvienam pēc savām iespējām gādāt par Baznīcas materiālajām vajadzībām.

Katoliskās Baznīcas katehisms uzsver:

"Baznīcas baušļi savu vietu rod morāliskajā dzīvē, kas ir saistīta ar liturģisko dzīvi un no tās pārtiek. Šo pastorālās autoritātes izdoto pozitīvo likumu obligātā rakstura mērķis ir nodrošināt ticīgajiem nepieciešamo lūgšanas un morāliskās dzīves minimumu, lai viņi augtu mīlestībā uz Dievu un tuvāko." (KBK 2041-2043)Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru