Krievija un Fatimas notikumu 100-gades tuvošanās!

Sekojot līdzi notikumiem Ukrainā un Krievijā, sāku aizdomāties cik svarīgs ir Jaunavas Marijas lūgums mazajiem Fatimas bērniem pirms 100 gadiem lūgties par Krievijas atgriešanos. Ja atceramies, tieši pirms 100 gadiem Krievijā notika revolūcija, kas izmainīja austrumeiropas vaigu. Tagad kad tuvojas Fatimas notikumu un šīs revolūcijas 100-gade atkal notiek lietas, kuras nākotnē var nest lielu ļaunumu. Lielākā problēma ir tajā, ka Krievija nav atteikusies no komunisma, kā ateistiskas un bezdievīgas domāšanas sistēmas. Joprojām tiek "pielūgts" Ļeņins mauzolejā Maskavā un daudzos pieminekļos Krievijas pilsētās. Lūgsim Dievu, caur Jaunavas Marijas, Fatimas Dievmātes aizbildniecību lai Krievija patiesi atgriežas pie Dieva un nožēlo komunisma ideoloģiju. Aicinu visus katra mēneša 13.datumā apmeklēt Fatimas Dievmātei veltītos dievkalpojumus katoļu baznīcās un arī privāti lūgt Jaunavas Marijas aizbildniecību mūsu zemei, Latvijai, Ukrainai, Krievijai un visai pasaulei. Fatimas Dievmāte, lūdz par mums!

Veltīšanās lūgšana Bezvainīgajai Jaunavas Marijas Sirdij (no lūgšanu gramatiņas "Slavējiet Kungu!")

Vissv. JaunavaS MarijaS Litānija**

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija, lūdz par mums (pievieno pie katra uzsaukuma)
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Svētā jaunavu Jaunava
Kristus Māte,

Baznīcas Māte,
Dieva žēlastības Māte,

Visskaidrākā Māte,                                                                          
Visšķīstākā Māte,
Neaizskartā Māte,
Nevainīgā Māte,
Vismīļākā Māte,
Brīnišķa Māte,
Laba padoma Māte,
Radītāja Māte,
Pestītāja Māte,
Visgudrākā Jaunava,
Godināma Jaunava,
Slavējamā Jaunava,
Spēcīgā Jaunava,
Labsirdīgā Jaunava,
Uzticīgā Jaunava,
Taisnības spogulis,
Gudrības sēdeklis,
Mūsu līksmības cēlonis,
Garīgais trauks,
Godājamais trauks,
Izcilais dievkalpošanas trauks,
Mistiskā roze,
Dāvida tornis,
Ziloņkaula tornis,
Zelta nams,
Derības šķirsts,
Debesu vārti,
Rīta auseklis,
Slimnieku veselība,
Grēcinieku patvērums,
Noskumušo iepriecinātāja,
Kristīgo palīdzība,
Eņģeļu Karaliene,
Patriarhu Karaliene,
Praviešu Karaliene,
Apustuļu Karaliene,
Mocekļu Karaliene,
Apliecinātāju Karaliene,
Jaunavu Karaliene,
Visu svēto Karaliene,
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene,
Debesīs uzņemtā Karaliene,
Svētā Rožukroņa Karaliene,
Ģimeņu Karaliene,
Miera Karaliene,
Māras zemes Karaliene.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!


Tavā patvērumā ** steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un
miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

VELTĪŠANĀS VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ

            Vissvētākā Jaunava, mūs Kunga Jēzus Kristus Māte, mēs īpašā veidā veltījām sevi Tavai Bezvainīgajai Sirdij.
            Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un saskaņā ar Evaņģēliju uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs būtu pilnīgi Tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu.
            Bez tam mēs uzticam Tev, Vislabā Māte, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties Svētajā Mises Upurī, apustuliski darboties, ik dienas dievbijīgi lūgties Rožukroni un atbilstoši Evaņģēlijam ― priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulei. Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam Tēvam un vienotiem kopā ar viņu, bīskapiem un priesteriem. Tavā Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuļi, lai veicinātu šobrīd tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar Pāvestu, kas ir Baznīcas Mācītājs un Gans. Mēs lūdzam Tevi, Baznīcas Māte, sniegt Viņam savu īpašo aizsardzību.

            Tāpat mēs Tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie Tevis un pamudināt viņus uz Tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību paceļam acis uz Tevi, žēlsirdīgā Māte, un lūdzam glābt visus savus bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā Vissvētākā Jaunava Marija!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru