Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (5.daļa)

Vecā Derība "Tas Kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu, no tā Viņš neatkāpsies: "No tavas miesas augļiem vienu Es celšu uz tava troņa." (Psalms 132,11); "Redzi, nāks dienas," tā saka Tas Kungs, "kad Es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī!" (Jer 23,5)


Jaunā Derība - "No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu." (Apd 13,23); "Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko Viņš jau iepriekš apsolījis caur Saviem praviešiem svētajos rakstos par Savu Dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida." (Rom 1,1-3)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru