piektdiena, 2014. gada 12. septembris

Vatikāna II koncila dekrēts "Ad gentes" par ievadīšanu kristīgajā dzīvē

(Katehumenāts un kristīgā iniciācija) (izcēlums mans - pr. Ilmārs)

14. Tie, kas ar Baznīcas starpniecību ir no Dieva pieņēmuši ticību Kristum[1], ar liturģiskām ceremonijām tiek uzņemti katehumenātā, kas nav tikai vienkārša dogmu un priekšrakstu izskaidrošana, bet gan audzināšana vispusīgai kristīgajai dzīvei un pietiekami ilgs sagatavošanās laiks, kurā mācekļi kļūst vienoti ar savu skolotāju Kristu. Katehumēni tātad jāievada pestīšanas noslēpumā un evaņģēliskās dzīves praksē ar svētajiem ritiem, kuri tiek secīgi svinēti noteiktajos laika posmos[2], un Dieva tautas ticības, liturģiskajā un mīlestības dzīvē.
Tad, pateicoties kristīgās iniciācijas sakramentiem, atbrīvoti no tumsības varas (sal. Kol 1, 13)[3] un miruši, apbedīti un augšāmcēlušies kopā ar Kristu (sal. Rom 6, 411; Kol 2, 1213; 1 Pēt 3, 2122; Mk 16, 16), tie saņem Garu, kas tos dara par Dieva bērniem (sal. 1 Tes 3, 57; Apd 8, 1417), un kopā ar visu Dieva tautu svin Kunga nāves un augšāmcelšanās piemiņu.
Vēlams, lai Lielā gavēņa un Lieldienu liturģija tiktu atjaunota tādā veidā, ka tā katehumēnu dvēseli sagatavotu Lieldienu noslēpuma svinēšanai, jo šo svinību laikā viņi Kristības sakramentā atdzims Kristū.
Par šo kristīgo iniciāciju katehumenāta laikā jārūpējas ne tikai katehētiem vai priesteriem, bet arī visai ticīgo kopienai, vispirms jau krustvecākiem, lai katehumēni jau no paša sākuma justos kā piederīgi Dieva tautai. Baznīcas dzīve ir apustuliska, tāpēc arī katehumēniem ar savu paraugu un ticības apliecināšanu jāmācās aktīvi līdzdarboties evaņģelizācijā un Baznīcas celšanā.
Visbeidzot, jaunajā Kanonisko tiesību kodeksā skaidri jādefinē katehumēnu juridiskais statuss. Viņi jau ir vienoti ar Baznīcu[4], viņi jau pieder Kristus namam,[5] un nereti viņi jau dzīvo ticības, cerības un mīlestības dzīvi.


[1] Sal. Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 17.
[2] Sal. Vatikāna II koncils, Konst. Sacrosanctum concilium, 64–65.
[3] Par atbrīvošanu no ļaunā gara un tumsības verdzības Evaņģēlijā sal. Mt 12, 28; 8, 44; 12, 31 (sal. 1 Jņ 3, 8; Ef 2, 1–2). Kristības liturģijā sal. Romas rituāle.
[4] Sal. Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium,14.
[5] Sal. sv. Augustīns, Tract. in Ioann. 11, 4: PL 35, 1476. 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana