Pravietojumi par Kristu Vecajā Derībā un to piepildījums Jaunajā Derībā


Pravietojumi par Kristu Vecajā Derībā un to piepildījums Jaunajā Derībā

1Moz- 1 Mozus grāmata               Mt- Mateja evaņģēlijs
2Moz- 2 Mozus grāmata               Mk- Marka evaņģēlijs
5Moz- 5 Mozus grāmata               Lk- Lūkas evaņģēlijs
Ps- Psalmi                                      Jņ- Jāņa evaņģēlijs
Is- Isaja grāmata                            Apd- Apustuļu darbi
Jer- Jeremija grāmata                     Rom- Vēstule romiešiem
Dan- Daniēla grāmata                   Gal- Vēstule galatiešiem
Mih- Mihas grāmata                      Flp- Vēstule filistiešiem
Ag- Ageja grāmata                        Ebr- Vēstule ebrejiem
Zah- Zaharija grāmata                   1Pēt- Pētera pirmā vēstule
Mal- Malahija grāmata                  Atkl- Atklāsmes grāmataVecā Derība (pravietojums)
Jaunā Derība (piepildīšanās)
Ps 2:7
Lk 1:32,35
1Moz 3:15
Gal 4:4
1Moz 17:7; 22:18
Gal 3:16
1Moz 21:12
Ebr 11:17-19
Ps 132:11; Jer 23:5
Apd 13:23; Rom 1:3
1Moz 49:10; Dan 9:24-25
Lk 2:1
Is 7:14
Mt 1:18; 2:7
Is 7:14
Mt 1:22,23
Mih 5:1
Mt 2:1; Lk 2:4-6
Ps 72:10-11
Mt 2:1-11
Is 40:3; Mal 3:1
Mt 3:1,3; Lk 1:17
Ps 45:7; Is 11:2; 61:1
Mt 3:16; Jņ 3:34; Apd 10:38
5Moz 18:15-18
Apd 3:20-22
Ps 110:4
Ebr 5:5,6
Is 61:1,2
Lk 4:16-21,43
Is 9:1-2
Mt 4:12-16,23
Zah 9:9
Mt 21:1-5
Ag 2:7,9; Mal 3:1
Mt 21:12; Lk 2:27-32; Jņ 2:13-16
Is 53:2
Mk 6:3; Lk 9:58
Is 42:2
Mt 12:15,16,19
Is 40:11; 42:3
Mt 12:15,20; Ebr 4:15
Is 53:9
1Pēt 2:22
Ps 69:10
Jņ 2:17
Ps 78:2
Mt 13:34-35
Is 35:5,6
Mt 11:4-6; Jņ 11:47
Ps 22:7; 69:8,10,21
Rom 15:3
Ps 69:9; Is 63:3
Jņ 1:11; 7:5
Is 8:14
Rom 9:32; 1Pēt 2:8
Ps 69:5; Is 49:7
Jņ 15:24,25
Ps 118:22
Mt 21:42; Jņ 7:48
Ps 2:1,2
Lk 23:12; Apd 4:27
Ps 41:10; 55:13-15
Jņ 13:18,21
Zah 13:7
Mt 26:31,56
Zah 11:12
Mt 26:15
Zah 11:13
Mt 27:7
Ps 22:15-16
Lk 22:32,14
Is 53:4-6,12; Dan 9:26
Mt 20:28
Is 53:7
Mt 26:63; 27:12-14
Mih 5:1
Mt 27:30
Is 52:14; 53:3
Jņ 19:5
Is 50:6
Mk 14:65; Jņ 19:1
Ps 22:17
Jņ 19:18; 20:35
Ps 22:2
Mt 27:46
Ps 22:8-9
Mt 27:39-44
Ps 69:22
Mt 27:34
Ps 22:19
Mt 27:35
Is 53:12
Mk 15:28
Is 53:12
Lk 23:34
Is 53:12
Mt 27:50
2Moz 12:46; Ps 34:21
Jņ 19:33,36
Zah 12:10
Jņ 19:34,37
Is 53:9
Mt 27:57-60
Ps 16:10
Apd 2:31
Ps 16:10; Is 26:19
Lk 24:6,31,34
Ps 68:19
Lk 24:51; Apd 1:9
Ps 110:1
Ebr 1:3
Zah 6:13
Rom 8:34
Is 28:16
1Pēt 2:6,7
Ps 2:6
Lk 1:32; Jņ 18:33-37
Is 11:10; 42:1
Mt 1:17,21; Jņ 10:16; Apd 10:45,47
Ps 45:4-8
Jņ 5:30; Atkl 19:11
Ps 72:8; Dan 7:14
Flp 2:9,11
Is 9:7; Dan 7:14
Lk 1:32-33

1 komentārs:

  1. Tā tomēr ir tikai viena no interpretācijām, jūdaisma sekotājiem šī rakstu vietas ne mazākajā mērā nenorāda uz Jēzu. Bet protams tas ir tikai un vienīgi ticības jautājums.

    AtbildētDzēst