svētdiena, 2014. gada 12. oktobris

Dažādie grēku nožēlas veidi svētās Mises sākumā (no www.kbvestnesis.lv)

"Liturģija, īpaši dievišķajā Euharistijas Upurī, "īstenojas mūsu atpestīšanas darbs", kas ir visaugstākā mērā palīdzība, lai ticīgie ar savu dzīvi izteiktu un atklātu citiem Kristus noslēpumu un īstās Baznīcas patieso dabu." (Vatikāna II koncils. Konstitūcija par svēto liturģiju, 2) Ar šādiem skaistiem vārdiem iesākas konstitūcija, kas pirms vairāk nekā 46 gadiem aicināja un arī tagad aicina visus Baznīcas bērnus vēl vairāk atklāt un izdzīvot liturģijas skaistumu. Sv. Mise ir visas liturģijas avots un virsotne, un, kā to norāda "Katoliskās Baznīcas Katehisms", citējot svēto Ireneju no Lionas, "Euharistija ir mūsu ticības kopsavilkums un summa: "Mūsu domāšanas veids saskaņojas ar Euharistiju, un Euharistija, savukārt, apstiprina mūsu domāšanas veidu."" (KBK 1327)

Tāpēc ir svarīgi, lai ticīgie Svētajā Misē piedalītos nevis kā pasīvi vērotāji no malas, bet gan kā aktīvi Svētās Mises dalībnieki. Konstitūcija "Sacrosanctum Consilium" 14. numurā min, ka "Māte Baznīca ļoti vēlas visus ticīgos vest pie pilnīgas, apzinīgas un aktīvas piedalīšanās liturģiskajās darbībās, kā to prasa pati liturģijas daba, un ka Kristības spēkā kristīga tauta "izredzēta cilts, ķēnišķīga priesterība, svētā tauta, iegūtie ļaudis" (1 Pt 2, 9; sal. 2, 4-5) ir saņēmusi tiesības un pienākumus. Šī pilnīgā un aktīvā visas tautas piedalīšanās ir jāveicina, sakārtojot un izkopjot svēto liturģiju; liturģija ir pirmais un nepieciešamais avots, no kura ticīgie smeļ īsti kristīgo garu, tādēļ dvēseļu ganiem visā savā pastorālajā darbībā ir dedzīgi jācenšas to sasniegt, pareizi ticīgos sagatavojot." 
Lai tas notiktu, ir nepieciešams izmantot visas tās iespējas, ko mums sniedz pēc Vatikāna II koncila atjaunotā Svētās Mises liturģija. 
Lai vēl vairāk ticīgajiem atklātu bagātības, ko mums sniedz Svētā Mise, vēlamies atgādināt garīdzniekiem un informēt ticīgos par iespējām, ko sniedz Romas Misāle, un aicinām šīs iespējas biežāk izmantot, neatstājot tās novārtā. Šoreiz uzsvērsim tikai būtiskākās, kuras Latvijā tiek izmantotas diezgan reti. 

Grēku nožēlas akts 
Uzsākot Svēto Misi, pēc ievaddziesmas, krusta zīmes un ievadsveiciena seko grēku nožēlas lūgšana, kas sagatavo ticīgo sirdis tālākajām Svētās Mises daļām. Bieži vien, izmantojot tikai piedāvāto pirmo variantu (Confiteor), ir novērojams, ka ticīgie šo daļu veic automātiski, bez dziļākas iedziļināšanās šī svarīgā akta būtībā un jēgā. Tādēļ piedāvājam jau ierastajam "Es atzīstos…" vēl divus Misālē dotos variantus grēku nožēlas lūgšanām. 
Lūk, trīs veidi, kuri ir minēti Romas Misālē (pirmais veids 433. lpp, abi pārējie - 608. lpp), kurus var izmantot grēku nožēlošanai Svētās Mises sākumā. 

1. Pēc īsa klusuma brīža visi kopā atzīstas: 
"Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību." 
Sitot krūtīs, saka: 
"Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina." 
Pēc tam turpina: 
"Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu." 
Garīdznieks: 
"Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē." 
Tauta atbild: 
"Amen." 

2. Otrajā variantā garīdznieks saka: 
"Apžēlojies par mums, Kungs!" 
Tauta atbild: 
"Jo mēs sagrēkojām pret Tevi." 
Garīdznieks: 
"Kungs, rādi mums savu žēlsirdību!" 
Tauta atbild: 
"Un dāvā mums savu pestīšanu." 
Garīdznieks: 
"Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē." 
Tauta atbild: 
"Amen." 

3. Trešajā variantā garīdznieks izsaka sekojošās invokācijas, kas beidzas ar vārdiem Kyrie eleison: 
"Jēzu, kas tiki sūtīts dziedināt satriektās sirdis: Kyrie eleison." 
Tauta atbild: 
"Kyrie eleison." 
Garīdznieks: 
"Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos: Christe eleison." 
Tauta atbild: 
"Christe eleison." 
Garīdznieks: 
"Jēzu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, aizbildinot par mums: Kyrie eleison." 
Tauta atbild: 
"Kyrie eleison." 
Garīdznieks: 
"Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē." 
Tauta atbild: 
"Amen." 

Piezīme. Lietojot trešo variantu, pēc tam uzreiz seko kolektas lūgšana, izlaižot invokācijas "Kyrie eleison". 

Svinīgās svētības 
Romas Misāles 613. lpp ir piedāvāta iespēja sniegt svinīgas svētības Svētās Mises noslēgumā, kā arī pēc Dieva Vārda liturģijas vai pēc Liturģisko stundu lūgšanām, vai arī pēc svēto sakramentu piešķiršanas. 

Materiāls publicēts 
ar Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča svētību 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana