svētdiena, 2014. gada 12. oktobris

Konkurss - lasītājs jautā. Jautājumi par Bībeli

1. Dievs radīja Ādamu un Ievu, un viņiem piedzima Ābels un Kains, ar ko Ābels un Kains radīja bērnus? Citiem vārdiem, kā Ādama un Ievas bērniem piedzima bērni? 

Liels paldies par jautājumiem. Prieks, ka beidzot rodas arī jautājumi par Bībeli, tas nozīmē, ka laikam sākam vairāk lasīt Svētos Rakstus. Būtu labi, ja katrā katoļu draudzē tiktu organizētas Bībeles studiju grupas, jo mēs tik maz pazīstam Bībeli. Tomēr šajos jautājumos ir jūtama ļoti instrumentalizēta un "mūsdienīga" pieeja tekstam, neņemot vērā gan Svēto Rakstu viengabalainību, gan arī to, ko Dievs caur iedvesmoto autoru gribēja pateikt. Bībele nev Grāmata, kura dod atbildes uz visiem jautājumiem. Bībelē atrodam atbildi uz vissvarīgāko jautājumu - kāds ir Dieva plāns, nodoms, attiecība uz cilvēka un visas cilvēces glābšanu. Visas Bībeles, gan Jaunās, gan Vecās Derības atslēga ir Jēzus Kristus - miris un augšāmcēlies! Šādā gaismā arī mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. 
Radīšanas stāsts, kurš ir aprakstīts Radīšanas, jeb 1 Mozus gramatā nedod atbildi, vai Ādams un Ieva, arī Ābels un Kains bija vienīgie cilvēki, kurus Dievs radīja. Jā, Ādams un Ieva bija pirmie cilvēki, bet varbūt Dievs pēc viņiem, tieši tādā pat veidā, no zemes "putekļiem" radīja vēl daudz citus cilvēkus. Bībele nedod skaidru atbildi uz šo jautājumu, kaut arī iesaku izlasīt 1 Mozus 6, 1-2. Egzegētiem nav īsti skaidrs, kas ir šie Dieva dēli, bet varbūt tieši šī rakstu vieta paskaidro šo jautājumu. Visdrīzāk tie ir kādi no Izraēļa ķēniņiem, vai arī norāde, cik bīstama ir pagānu mitoloģija, kura jauc kopā dievišķo ar miesīgo. Radīšanas stāstā daudz svarīgaks ir teoloģiskais saturs, kurā atklājas pirmo cilvēku un arī visas cilvēku civilizācijas pirmsākumi un drāma, kuru aizsāka pirmdzimtais grēks. 

2. Numeri 14:18: “Viņš piedod noziegumus un pārkāpumus, bet Viņš arī nepamet nesodītus, piemeklēdams tēvu grēkus pie bērniem līdz trešam un ceturtam augumam.”
Bet Jaunajā Derībā rakstīts, ka cilvēks atbild tikai par saviem grēkiem. Tad kā tad īsti ir, vai cilvēks cieš par savu vecāku grēkiem?

Jāsaprot, ka Bīblei nevar skatīt tikai vienā, horizontālā plāksnē. Daudzas lietas, kas Vecajā Derībā vēl atradās tikai attīstības stadijā, savu pilnību atrada tikai Jaunajā Derībā. Līdzīgi bija arī ar jautājumu, par laulības nešķiramību. Jēzus saka: Tie saka Viņam: "Kā tad Mozus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties?" Viņš saka tiem: "Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. (Mt 19,7-8) Tātad lietas, kas Vecajā Derībā vēl atradās attīstības, jeb atklāšanas stadijā, savu pilnīgo atklāsmi saņēma reizē ar Jēzus Kristus atnākšanu, kurš tad ir arī dievišķās Atklāsmes pilnība. 

3. Marka 14
50. Tad Viņa mācekļi, atstājuši Viņu, visi aizbēga.
51. Bet kāds jauneklis, apjozis audeklā kailo miesu, sekoja Viņam; un viņu satvēra;
52. Bet viņš, nometis audeklu, kails aizbēga no tiem.
Kas tas par jaunekli?

Bībele nedod skaidru atbildi uz šo jautājumu, tomēr ilgāku laiku tika uzskatīts, ka tas ir pats evaņģēlist Marks. Tomēr nav nekādu apstiprinājumu faktam, ka tas būtu viņš. Bet  tomēr svarīgi Bībelē ir meklēt kopskatu un redzēt to, ko Dievs vēlas mums teikt caur iedvesmoto autoru. Iesaku nekoncentrēties uz Bībeles nebūtiskajām detaļām un vērst uzmanību uz būtiskākajām, tām, kuras norāda uz Bībeles galveno vēsti - Dieva pestīšanas plānu vēsturē, kuru Viņš ir realizējis caur Jēzus Kristus Personu. 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana